Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) är ett enkätverktyg som används för att ta reda på hur unga ser på sin situation i kommuner, stadsdelar och regioner. Lupp genomfördes första gången i Varbergs kommun 2018. Verktyget har utvecklats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf). Underlaget fungerar som ett kunskapsunderlag för förtroendevalda, tjänstepersoner och andra aktörer som verkar i Varbergs kommun och bidrar till att utveckla kunskapsbaserat och sektorsövergripande arbete som utgår från ungas egna upplevelser.

  Arbetet samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen men genomförs i bred samverkan. Förslag till beslut innebär att Lokal nämnd Varberg föreslås finansiera en extern resurs med 100 000 kronor för att en grundlig bearbetning av den data som samlas in under undersökningens gång ska kunna ske, samt för att möjliggöra att ett sammanhållet analysarbete i samverkan mellan berörda aktörer.

 • Uppföljningsrapport 1 2022 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 3 juni 2022.

 • Lokal nämnd Varberg har under ett flertal år samverkat med Varbergs kommuns stadsbibliotek under Äppelveckan, en vecka där funktionsvariationer belyses ur ett brett perspektiv. Nämndens insatser har framför allt syftat till att vara kunskapshöjande inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och bemötande.

  Nämnden föreslås även under 2022 medfinansiera en föreläsning under Äppelveckan tillsammans med Varbergs kommuns kulturavdelning. Nämndens kostnad beräknas uppgå till 20 000 kronor, vilket är inom ramen för beslutad budget för samverkan med biblioteket. På sammanträdet presenteras förslag på upplägg för föreläsning under Äppelveckan 2022.

 • Ett av Lokal nämnd Varbergs uppdrag är att verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Mot bakgrund av detta har nämnden under de senaste åren samverkat med Varbergs kommuns anhörigstöd inom ramen för anhörigveckan. Eventet är ett sätt att uppmärksamma och stärka anhöriga som har närstående som är långvarigt sjuka, har en funktionsnedsättning eller är äldre.

  Lokal nämnd Varberg föreslås avsätta 10 000 kronor för medfinansiering av föreläsning under den nationella anhörigdagen den 6 oktober. Insatsen planeras genomföras tillsammans med Varbergs kommuns anhörigstöd, och ett förslag presenteras på nämndens sammanträde.

 • Region Halland har rekryterat ett dataskyddsombud i egen regi. Vid byte av dataskyddsombud behöver respektive nämnd utse det nya dataskyddsombudet, avsluta det gamla dataskyddsombudet samt göra anmälan av det nya dataskyddsombudet till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

 • Varbergs kommun, lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg har tecknat en samverkansöverenskommelse avseende folkhälso- och trygghetsarbetet för perioden 2022-2025. Inom ramen för överenskommelsen tas årligen ett medborgarlöfte fram, där respektive part förbinder sig att bidra till det överenskomna området.

  Inför framtagandet av medborgarlöftet tar samverkande parter fram egna problembilder utifrån ett folkhälso- och trygghetsperspektiv. Dessa sammanställs av Trygg i Varberg, med samordning av lokalpolisområde Varberg, till en gemensam problembild. Tillsammans med resultaten från medborgardialoger och trygghetsenkäten bildar det underlag till kommande medborgarlöfte.

  Förvaltningen har utifrån diskussion på nämndens sammanträde 2022-03-28 sammanställt bifogat förslag på problembild inför framtagande av Medborgarlöfte 2023.

 • Revisionen granskar årligen nämndens verksamhet för att säkerställa att den bedrivs i enlighet med Region Hallands styrmodell och beslutade målsättning. Granskningen syftar till att på översiktlig nivå granska och pröva nämndens ansvarstagande för verksamheten.

  Efter genomförd granskning av Lokal nämnd Varbergs verksamhet verksamhetsåret 2021 är det revisionens bedömning att nämnden i allt väsentligt har en tillfredsställande ledning och styrning.

 • Lokala nämnder föreslås samordna och samfinansiera kunskapskonferensen Att leda in i framtiden och Lokala nämnders utvecklingsdag som ett lunch till lunch-tillfälle den 27-28 oktober. Dessutom föreslås samtliga ledamöter att delta vid en gemensam middagssittning på kvällen mellan de olika konferensdelarna, samt att ledamöterna ges möjlighet till övernattning på konferensanläggningen. Samlingskonferensen planeras, genomförs och finansieras gemensamt av lokala nämnder utifrån de budgetar som varje nämnd antagit för verksamhetsåret 2022. Kostnad per nämnd för konferensernas genomförande uppskattas till 35 500 kronor.

  Genom samordning och samverkan kan flera positiva effekter nås avseende kunskapsspridning och genomslagskraft samtidigt som resurser nyttjas effektivt.

  • Lokala nämnders historiebeskrivning 
  • Samverkansform Trygg i Varberg 
  • Inför folkhälso- och trygghetsrådet 7 juni
  • Inbjudan: Ukraina flyktingskap och psykisk ohälsa - inKultura och Röda Korset 20 maj eller 2 juni
  • Återkoppling FINSAM -Innanförskapets möjligheter 5-6 april - Göran G
  • Återkoppling Synapsen – Digitala ledarskapsdagar 7-8 april - Kalle 
  • Återkoppling Hur bygger vi tillit tillsammans? 21 april - Göran G, Kalle, Madelene, Helén
  • Återkoppling Länspresidium Kungsbacka 22 april –  Göran G, Kalle, Katrin 
  • Återkoppling Temadag med regionpensionärsrådet 22 april - Kalle 
  • Återkoppling Kunskapsdagen om Islandsmodellen – barns rätt till ett liv utan våld 5 maj - Kalle, Madelene 
  • Återkoppling Västsvenska EU-konferensen 12-13 maj -  Madelene, Helén
  • Återkoppling Tillgänglighet med tema bemötande 20 maj - Kalle, Göran
 •   12

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.