Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Under verksamhetsåret 2021 (Dnr LN VBG210027 §55) beslutade Lokal nämnd Varberg att i samverkan med Varbergs kommun genomföra en processutvärdering av samverkansinsatsen Aktiviteter för barn och unga i behov av stöd, Friskvårds- och aktivitetsgrupper. Lokal nämnd Varberg har sedan 2020 samverkat med Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun i dess implementering och etablering av insatsen. En processutvärdering har syftat till att belysa systematiken i tillvägagångssätten, att identifiera nyckel-, framgångs- och riskfaktorer med insatsen vilka skulle kunna påverka långsiktigheten och möjligheten att skapa ett hållbart arbete, väl implementerat i respektive organisationsstruktur.

  På sammanträdet presenteras resultaten från processutvärderingen utifrån rapporten Utredning av Friskvårds- och aktivitetsgrupper i Varbergs kommun som är bilagd ärendet.

 • Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) är ett enkätverktyg som används för att ta reda på hur unga ser på sin situation i kommuner, stadsdelar och regioner. Lupp genomfördes första gången i Varbergs kommun 2018. Verktyget har utvecklats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf). Underlaget fungerar som ett kunskapsunderlag för förtroendevalda, tjänstepersoner och andra aktörer som verkar i Varbergs kommun och bidrar till att utveckla kunskapsbaserat och sektorsövergripande arbete som utgår från ungas egna upplevelser.

  Lokal nämnd Varberg beslutade 2022-05-30 (§21) att finansiera en extern resurs med 100 000 kr för genomförande av resultatanalys utifrån bearbetning av data, samt för att möjliggöra ett sammanhållet analysarbete med berörda aktörer. Upphandling av resurs är genomförd av Varbergs kommun till en kostnad om 85 000 kr. Överskottet om 15 000 kr föreslås omfördelas till att delfinansiera workshops utifrån framtaget analysunderlag med samverkande parter och spridning av resultat. Detta arbete kommer pågå under verksamhetsåren 2022-2023.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten. Den interna kontrollplanen för verksamhetsår 2022 för Lokal nämnd Varberg har följts upp enligt plan.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under åren 2020-2022. Processen har inkluderat förberedelser genom insamling och sammanställning av aktuell kunskap inom området, fördjupning av kunskapen genom medskapande metoder med invånare i Halland, samt förankring och spridning av både arbetssätt, upptäckter och lärdomar.

  En projektplan för den medskapande delen av processen arbetades fram och beslutades i samtliga lokala nämnder under våren 2021. Projektplanen syftade till att tydliggöra bland annat syfte, mål, avgränsningar och projektorganisation.

  Då projektet i sin nuvarande form avslutas 2022 har en projektredovisning tagits fram. Projektredovisningen följer bland annat upp målen i projektplanen, redovisar aktiviteter och resurser, samt lärdomar från projektarbetet.

 • Lokala nämnder har gemensamt planerat och genomfört en samlingskonferens 27–28 oktober 2022 innehållande såväl kunskapsspridningskonferensen Att leda in i framtiden, lokala nämnders utvecklingsdag som gemensamt avslutande middag och fest för nämndernas förtroendevalda och tjänstepersoner. Dessutom genomfördes ett länspresidium den 27 oktober, vilket denna gång anordnades av Lokal nämnd Halmstad.

  En slutgiltig kostnadsredovisning beräknas vara klar under början av 2023 och kommer omfattas av årsredovisningen för respektive lokal nämnd. Med hänsyn tagen till de lokala nämndernas avveckling per 2022-12-31 avges dock en preliminär samlad redovisning redan nu. Avsatt totalbudget, 240 000 kronor, samt anmälningsavgifter för externa deltagare vid Att leda in i framtiden beräknas täcka konferensens totala kostnader. Det slutgiltiga kostnadsbeloppet kan komma att bli något högre eller lägre än den preliminära beräkningen.

  117 externa deltagare anmälde sig till kunskapsspridningskonferensen Att leda in i framtiden. Utvärdering av konferensen visar att 82% av deltagarna har fått kunskaper som de har nytta av i sin yrkesroll. 88% av de som svarat på utvärderingen anger att de tyckte att konferensen i sin helhet var bra eller ganska bra, och 85% svarar att de är intresserade av att delta i fler aktiviteter tillsammans med Region Halland där tillit och medskapande sätts i centrum.

 • Inom ramen för samverkansöverenskommelserna 2018–2021 och 2022–2025 mellan Lokal nämnd Varberg, Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg, tas ett årligt medborgarlöfte fram. Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell men arbetas gemensamt med av parterna inom nätverket Trygg i Varberg, där representanter från nämnda organisationer ingår. Medborgarlöftet beslutas politiskt av Lokal nämnd Varberg samt Varbergs kommun.

  I medborgarlöfte 2022 låg fokus på insatser som motverkar att unga använder narkotika, våldsprevention och trygghetsfrämjande insatser. Lokal nämnd Varberg arbetade med medborgarlöftet genom skapande av forum för dialog om tillit i syfte att främja trygghet. Det var en del av arbetet inom ramen för nämndens beslutade insats Kunskapsuppdrag Tillit. Nämnden finansierade även uppstarten av insatsen att utveckla det systematiska arbetet på skolorna för att främja rätten till en sexualitet fri från våld och tvång. Insatsen låg väl i linje med Folkhälsomyndighetens nationella strategi inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

 • Lokal nämnd Varberg har under ett flertal år samverkat med Varbergs kommuns stadsbibliotek under Äppelveckan, en vecka där barn och unga med funktionsvariationer och deras nära vuxna lyfts fram på olika sätt.

  Under Äppelveckan 2022 arrangerade Lokal nämnd Varberg, tillsammans med Varbergs kommuns stadsbibliotek, föreläsningen ”mvh/livet” med Fredrik Westin. 75 personer deltog fysiskt på Varbergs teater och livesändningen hade 21 visningar. Föreläsningen låg även ute på kultur i Varbergs youtube-kanal under perioden 26-28 oktober. Totalt visades föreläsningen 72 gånger under den perioden. En utvärdering av föreläsningen togs fram, men besvarades enbart av två personer. Resultaten från utvärderingen säger därmed ingenting om kvaliteten på föreläsningen eller om dess innehåll bidragit till ökad kunskap inom ämnet.

 • Ett av Lokal nämnd Varbergs uppdrag är att verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Mot bakgrund av detta har nämnden under de senaste åren samverkat med Varbergs kommuns anhörigstöd inom ramen för anhörigveckan. Eventet är ett sätt att uppmärksamma och stärka anhöriga som har närstående som är långvarigt sjuka, har en funktionsnedsättning eller är äldre.

  Tillsammans med anhörigstödet arrangerade Lokal nämnd Varberg föreläsningen ” Sjukt stressad ” med Anna Bennich på anhörigdagen den 6 oktober. 245 personer deltog på Varbergs teater. En utvärdering av föreläsningen är genomförd men besvarades enbart av 13 personer, vilket inte gör det möjligt att dra några generella slutsatser om kvaliteten på föreläsningen eller om dess innehåll bidragit till ökad kunskap inom ämnet.

  • Medborgarlöfte 2023
  • Hälsa på lika villkor 2022
  • Översyn av samverkan Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg 
  • Information inför dialog med Regionstyrelsens utskott 29 november
  • Inför folkhälso- och trygghetsrådet 6 december 
  • Återkoppling efter Folkhälso- och trygghetsrådet 4 oktober - Katrin, Sophia 
  • Återkoppling Länspresidium Halmstad 27 oktober - Kalle, Göran, Katrin
  • Avslutning och utdelning av tavlor
 •   12

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   13

  Anmälningar för kännedom

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.