Hoppa över navigering
 • Varbergsnämnden beslutade vid sammaträdet 2017-03-17, § 24, om att avsätta 40 000 kronor till en utlysning av medel för metodutveckling. Syftet med utlysningen är att ta tillvara på och stimulera idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet. Metodutvecklingsmedlen kan sökas av organisationer och verksamheter via ett ansökningsformulär på Varbergsnämndens hemsida. Ansökningsperioden delas upp i två omgångar, en första omgång med beslut vid nämndens sammanträde i maj och en andra omgång vid nämndens sammanträde i november. Urvalskriterierna utgår från nämndens verksamhetsplan för 2017.

  Varbergsnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-05-29, § 42, om att tilldela föreningen Växtkrafts projekt ”grönt ljus” 20 000 kronor i utvecklingsmedel. Behovet av den här typen av medel för metodutveckling har visat sig vara stort då ett flertal mycket goda projektansökningar inkom till nämnden under den första ansökningsperioden.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att genom kartläggningar och dialoger identifiera befolkningens behov. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård. I Halland har den vuxna befolkningens hälsa följts sedan 1980-talet, dels via befolkningsundersökningar om levnadsvanor och självupplevd hälsa, dels genom registerstudier om sjuklighet och dödlighet. Sedan 2004 har Region Halland deltagit i den nationella befolkningsstudien ”hälsa på lika villkor” och har även finansierat tillhäggsenkäter för att få tillförlitlig statistik även på kommunnivå. Vid 2014 års studie medfinansierade lokala nämnder ytterligare en förtätning vilket gjorde det möjligt att synliggöra resultatet av studien även på kommundelsnivå.

  Inför 2018 års befolkningsstudie förs en dialog med de Halländska kommunerna i syfte att förankra studien men också för att gemensamt med kommunerna finna en möjlig och relevant nivåindelning av kommunerna.

  Bilagor

 • Peppar, peppar är ett återkommande event som riktar sig till Varbergs kommuns seniorer. Eventet syftar till att informera och föra dialog om de hälsofrämjande och förebyggande verksamheter och aktiviteter som finns tillgängliga för seniorer i kommunen, och därmed belysa frågor som rör hälsa och trygghet. Peppar, peppar arrangeras den 30 september i samband med starten av Socialstyrelsens kampanj ”Balansera mera”, och FN:s internationella dag för äldre den 1 oktober.

  Eventet samordnas av Trygg i Varberg, vilket är en samverkansgrupp kring lokala folkhälso- och trygghetsfrågor. I Trygg i Varberg finns Varbergsnämnden, Varbergs kommuns förvaltningar, polis och räddningstjänst representerade.

  Vid mötet diskuteras syftet med Varbergsnämndens deltagande i Peppar, peppar.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga, och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

  Vid sammanträdet presenteras slutrapporten och resultatet av dialogerna.

  Bilagor

 • Styrelser och nämnder skall inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordningen bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder. Förslaget till reviderad delegationsordning har förankrats i lokala nämnders länspresidium.

  Bilagor

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 2017-05-30 – 2017-09-04

  1. Uppföljningsmöte barn och unga i behov av särskilt stöd 19 juni – Stefan, Inger, Sophia
  2. Inspirationsföreläsning Välmående ger resultat inför uppstart på deltagande skolor i Varbergs kommun, 19 juni – Anne, Sophia
  3. Möte med Astrarna 27/6 2017 – Anne, Sophia
  4. Länspresidiet i Falkenberg 28 augusti – Stefan, Camilla

  Planerade aktiviteter 2017-09-05 – 2017-10-16

  1.  Att leda in i framtiden, Falkenberg 14 september – Stefan, Inger, Margareta, Gun, Christoffer, Camilla, Sophia
  2. Länspresidiet i Kungsbacka 21 september – Stefan, Anne, Camilla
  3. Kvällsföreläsning för allmänheten med Sven Bölte 26 september - Stefan
  4. Seminarium – På väg, kunskap, samordning, support 27 september i samband med Äppelveckan
  5. Dialog med kultur och fritidsnämndens presidium – 4 oktober – Anne, Camilla
  6. Dialogmöte mellan lokala nämnder och RS au 10 oktober – Anne, Camilla • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

  1. Paragraf 53 - Beslut om projektmedel för hälsoinriktade insatser
  2. Paragraf 73 - Befolkningsinriktade hälsosamtal i Region Halland
  3. Paragraf 74 - Hälsoinriktade insatser i hälso- och sjukvården
  4. Befolkningsinritade hälsosamtal i Region Halland
  5. Paragraf 54 - En förbättrad förlossningsvård
  6. Projektmedel - Verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
  7. Paragraf 39 - Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland
  8. Kompetensförsörjningspolicy för Region Halland
  9. Reviderade riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2017
  10. Riktlinjer Region Hallands uppföljning 2017
 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samrådet och bereder gemensamma frågeställningar. Rapport från mötet 13 juni där följande punkter diskuterades:
  Budgetprocessen – RS ger återkoppling
  Kommissionen för jämlik hälsa – redovisning av slutrapport
  Dialogarbetet 2017 – Lokala nämnder återkopplar från dialogarbetet med fokus på ungas livsvillkor och psykiska hälsa och lyfter fram vad som framkommit vid dialogerna.
  Nästa dialog med regionstyrelsens arbetsutskott äger rum den 10 oktober 2017.

  Bilagor

 • Information lämnas från:
  Mötesplats social hållbarhet
  Kommunikationsplan
  Lägesbild Varberg – Folkhälso- och trygghetsrådet
  Månadsrapport juli 2017
  Olof Axelsson kommer till nämndsmötet
  Ridgymnasiet kommer till nämndsmötet

 • § 52

  Justering

 • § 53

  Godkännande av föredragningslista

 • Varbergsnämnden beslutade vid sammaträdet 2017-03-17, § 24, om att avsätta 40 000 kronor till en utlysning av medel för metodutveckling. Syftet med utlysningen är att ta tillvara på och stimulera idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet. Metodutvecklingsmedlen kan sökas av organisationer och verksamheter via ett ansökningsformulär på Varbergsnämndens hemsida. Ansökningsperioden delas upp i två omgångar, en första omgång med beslut vid nämndens sammanträde i maj och en andra omgång vid nämndens sammanträde i november. Urvalskriterierna utgår från nämndens verksamhetsplan för 2017.

  Varbergsnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-05-29, § 42, om att tilldela föreningen Växtkrafts projekt ”grönt ljus” 20 000 kronor i utvecklingsmedel. Behovet av den här typen av medel för metodutveckling har visat sig vara stort då ett flertal mycket goda projektansökningar inkom till nämnden under den första ansökningsperioden.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att genom kartläggningar och dialoger identifiera befolkningens behov. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård. I Halland har den vuxna befolkningens hälsa följts sedan 1980-talet, dels via befolkningsundersökningar om levnadsvanor och självupplevd hälsa, dels genom registerstudier om sjuklighet och dödlighet. Sedan 2004 har Region Halland deltagit i den nationella befolkningsstudien ”hälsa på lika villkor” och har även finansierat tillhäggsenkäter för att få tillförlitlig statistik även på kommunnivå. Vid 2014 års studie medfinansierade lokala nämnder ytterligare en förtätning vilket gjorde det möjligt att synliggöra resultatet av studien även på kommundelsnivå.

  Inför 2018 års befolkningsstudie förs en dialog med de Halländska kommunerna i syfte att förankra studien men också för att gemensamt med kommunerna finna en möjlig och relevant nivåindelning av kommunerna.

 • Peppar, peppar är ett återkommande event som riktar sig till Varbergs kommuns seniorer. Eventet syftar till att informera och föra dialog om de hälsofrämjande och förebyggande verksamheter och aktiviteter som finns tillgängliga för seniorer i kommunen, och därmed belysa frågor som rör hälsa och trygghet. Peppar, peppar arrangeras den 30 september i samband med starten av Socialstyrelsens kampanj ”Balansera mera”, och FN:s internationella dag för äldre den 1 oktober.

  Eventet samordnas av Trygg i Varberg, vilket är en samverkansgrupp kring lokala folkhälso- och trygghetsfrågor. I Trygg i Varberg finns Varbergsnämnden, Varbergs kommuns förvaltningar, polis och räddningstjänst representerade.

  Vid mötet diskuteras syftet med Varbergsnämndens deltagande i Peppar, peppar.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga, och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

  Vid sammanträdet presenteras slutrapporten och resultatet av dialogerna.

 • Styrelser och nämnder skall inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordningen bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder. Förslaget till reviderad delegationsordning har förankrats i lokala nämnders länspresidium.

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 2017-05-30 – 2017-09-04

  1. Uppföljningsmöte barn och unga i behov av särskilt stöd 19 juni – Stefan, Inger, Sophia
  2. Inspirationsföreläsning Välmående ger resultat inför uppstart på deltagande skolor i Varbergs kommun, 19 juni – Anne, Sophia
  3. Möte med Astrarna 27/6 2017 – Anne, Sophia
  4. Länspresidiet i Falkenberg 28 augusti – Stefan, Camilla

  Planerade aktiviteter 2017-09-05 – 2017-10-16

  1.  Att leda in i framtiden, Falkenberg 14 september – Stefan, Inger, Margareta, Gun, Christoffer, Camilla, Sophia
  2. Länspresidiet i Kungsbacka 21 september – Stefan, Anne, Camilla
  3. Kvällsföreläsning för allmänheten med Sven Bölte 26 september - Stefan
  4. Seminarium – På väg, kunskap, samordning, support 27 september i samband med Äppelveckan
  5. Dialog med kultur och fritidsnämndens presidium – 4 oktober – Anne, Camilla
  6. Dialogmöte mellan lokala nämnder och RS au 10 oktober – Anne, Camilla • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samrådet och bereder gemensamma frågeställningar. Rapport från mötet 13 juni där följande punkter diskuterades:
  Budgetprocessen – RS ger återkoppling
  Kommissionen för jämlik hälsa – redovisning av slutrapport
  Dialogarbetet 2017 – Lokala nämnder återkopplar från dialogarbetet med fokus på ungas livsvillkor och psykiska hälsa och lyfter fram vad som framkommit vid dialogerna.
  Nästa dialog med regionstyrelsens arbetsutskott äger rum den 10 oktober 2017.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.