Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnder har under flera års tid arbetat fram kunskapsunderlag som efter beslut i samtliga nämnder skickats vidare till Regionstyrelsen. Grunden för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifierat inom ramen för sitt uppdrag, och resultatet har blivit de synpunkter som de lokala nämnderna har lämnat ifrån sig i mål- och budgetprocessen i Region Halland. Utgångspunkten i underlaget har varit att identifiera behov och samhällsutmaningar där samhällets olika aktörer kan arbeta tidigt förebyggande både tillsammans och enskilt i syfte att stärka den hållbara utvecklingen och skapa en jämlik hälsa.

  De senaste årens kunskapsunderlag har fokuserat på frågan om ungas psykiska hälsa ur olika perspektiv, baserat på de många signalerna i bland annat olika mätningar om en ökande psykisk ohälsa hos målgruppen.

  Inför mål- och budgetprocessen 2020 valde de lokala nämnderna att undersöka kopplingen mellan mångbesökare i närsjukvården och psykosociala faktorer under barn och ungdomsåren. Resultatet av den forsknings- och kunskapsöversikt som genomfördes visade på en stark koppling mellan bristande uppväxtvillkor och mångbesökare i närsjukvården. Parallellt med forsknings- och kunskapsöversikten påbörjades också ett arbete med en fördjupad analys med utgångspunkt i Region Hallands olika datalager. Den fördjupade analysen genererade ett antal intressanta frågor att arbeta vidare med, vilket blev grunden för lokala nämnders kunskapsunderlag inför mål- och budgetprocessen 2021.

 • Lokala nämnders presidier och regionstyrelsens utskott möts regelbundet genom gemensamma dialogmöten.
  Syftet med dialogmötena är att med utgångspunkt i lokala nämnders uppdrag samråda och bereda gemensamma frågeställningar.

  Det planerade dialogmötet den 16 december är inställt.

  Vid sammanträdet den 14 oktober ges en återkoppling från dialogmötet den 24 september med regionstyrelsens utskott.
  Agenda
  1. Uppföljningsrapport. Nuläge och planer framåt för arbete kopplat till barn och ungas psykiska hälsa och välmående
  RS utskott och lokala nämnder informerar om aktuella processer, inklusive beskrivning av aktuellt arbete i Laholms kommun.
  Inbjudna gäster: Linda Erlandsson, Laholms kommun. Alma Vodenicarevic, strateg Lokal nämnd Laholm.

  2. Information om utveckling inom hälso och sjukvården kring Psykisk hälsa och vårt gemensamma arbete utifrån nationella och lokala kunskapsunderlag. Regionstyrelsens utskott önskar dialog med lokala nämnder.

 • Lokala nämnden Varberg delges följande information.

  • Information om nytt kommunikationsmaterial
  • Julavslutning
  • Återkoppling från Tylösandsdagen, 29 maj - Helén
  • Återkoppling från E-hälsa - en konferens om ökad tillgänglighet till vården, 4 juni - Helén
  • Återkoppling från En dag om ensamhet, 15 augusti - Helén
  • Återkoppling Kommunala pensionärsrådet, 11 september - Kalle
  • Återkoppling Leda och styra för hållbar jämställdhet, 11 september - Helén
  • Återkoppling Länspresidium i Falkenberg, 12 september - Kalle, Göran G
  • Återkoppling Seniormässan, 1 oktober - Göran G
  • Återkoppling "Bortom stereotyperna" - att förstå och möta människor med autism, 3 oktober - Madelene
  • Återkoppling Hur mår unga och vuxna i Varberg, 10 oktober - Kalle, Peter
  • Återkoppling World Mental Health Day, 10 oktober - Madelene
  • Återkoppling Länspresidiet i Varberg, 11 oktober - Kalle, Göran G
  • Inbjudan Barnkonventionen 30 år - från FN till svensk lag, 20 november på Halmstad teater

   

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.