Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Uppföljningsrapport 2 2022 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter verksamhetsårets första åtta månader.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera beslutsattestanter samt ersättare för dessa.

  Beslutsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Varbergs kommun, Lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg beslutade 2021 om en ny samverkansöverenskommelse för perioden 2022-2025. Syftet med överenskommelsen var att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete med utgångspunkt i en gemensam målsättning om att stärka arbetet med folkhälso- och trygghetsfrågor i Varberg. Samverkansöverenskommelsen skulle bidra till att hitta en samsyn om vad som behövde göras, utifrån den gemensamma utgångspunkten att effektiviteten i insatser ökar när aktörers kunskaper samordnas och aktörerna därefter samhandlar.

   

  Med anledning av regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodsskiftet upphör avtalsparten Lokal nämnd Varberg finnas från och med den 31 december 2022. Då nämnden inte finns kvar efter årsskiftet och därmed inte kan fullfölja överenskommelsen behöver nämnden avsluta samverkansöverenskommelsen i förtid.

 • Region Hallands sex lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen avsåg att inkludera fördjupning inom området genom medskapande metoder samt att förankring och implementering av den kunskap som utvecklades skulle inledas. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 medskapande dialoger runt om i Halland. Utifrån dessa dialoger och analyser av desamma togs en delrapport fram. Under våren 2022 genomfördes sex fördjupande dialoger i syfte att utifrån insamlat material få ytterligare perspektiv på tillit, samt få möjlighet att metodutveckla olika dialogformer. Det samlade resultatet av processen Kunskapsuppdrag tillit har sammanfattats i en slutrapport.

 • Trygghetsundersökningen genomförs i samverkan mellan Varbergs kommun, Lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg och besvarade i år av 1000 personer. Undersökningen är ett sätt att involvera invånare i trygghetsarbetet och resultaten bidrar till den gemensamma lägesbilden och utgör underlag för kommande medborgarlöfte.

  Trygghetsundersökningen visar att de allra flesta känner sig trygga i sin bostad och i området där de bor. Fyra av tio upplever dock att det finns platser i Varbergs kommun där de inte känner sig trygga och majoriteten av dessa undviker också platsen. Den upplevda otryggheten grundar sig främst i en allmän oro, inte faktiskt utsatthet. Upplevelsen av trygghet är en subjektiv känsla och det finns flera olika faktorer som påverkar den känslan. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid utformande av åtgärder.

  • Inför Folkhälso- och trygghetsrådet, 4 oktober
  • Föreläsning under Äppelveckan, 26 oktober
  • Inför samlingskonferensen 27-28 oktober 
  • Enkät för förtroendevalda Kunskapsuppdraget tillit
  • Inbjudan till föreläsning "sjukt stressad - stresshantering i vardagen" på anhörigdagen, 6 oktober
  • Återkoppling Ukraina, flyktingskap och psykisk ohälsa 2 juni – Kalle, Göran G 
  • Återkoppling Länspresidium Hylte 17 juni – Kalle, Göran, Katrin 
  • Återkoppling Mötesplats social hållbarhet: Människan, mötet och närmiljön - gemenskap i en föränderlig tid 20-21 sep – Kalle, Göran G 
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 23 september – Göran, Katrin  
  • Information inför nämnden 28/11
    

    

 •   9

  Anmälningar för kännedom

 • § 31

  Justering

 • § 32

  Godkännande av föredragningslistan

 • Uppföljningsrapport 2 2022 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter verksamhetsårets första åtta månader.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera beslutsattestanter samt ersättare för dessa.

  Beslutsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Varbergs kommun, Lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg beslutade 2021 om en ny samverkansöverenskommelse för perioden 2022-2025. Syftet med överenskommelsen var att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbete med utgångspunkt i en gemensam målsättning om att stärka arbetet med folkhälso- och trygghetsfrågor i Varberg. Samverkansöverenskommelsen skulle bidra till att hitta en samsyn om vad som behövde göras, utifrån den gemensamma utgångspunkten att effektiviteten i insatser ökar när aktörers kunskaper samordnas och aktörerna därefter samhandlar.

  Med anledning av regionfullmäktiges beslut den 2 mars 2022 om att avveckla de sex lokala nämnderna vid mandatperiodsskiftet upphör avtalsparten Lokal nämnd Varberg finnas från och med den 31 december 2022. Då nämnden inte finns kvar efter årsskiftet och därmed inte kan fullfölja överenskommelsen behöver nämnden avsluta samverkansöverenskommelsen i förtid.

 • Region Hallands sex lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen avsåg att inkludera fördjupning inom området genom medskapande metoder samt att förankring och implementering av den kunskap som utvecklades skulle inledas. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 medskapande dialoger runt om i Halland. Utifrån dessa dialoger och analyser av desamma togs en delrapport fram. Under våren 2022 genomfördes sex fördjupande dialoger i syfte att utifrån insamlat material få ytterligare perspektiv på tillit, samt få möjlighet att metodutveckla olika dialogformer. Det samlade resultatet av processen Kunskapsuppdrag tillit har sammanfattats i en slutrapport.

 • Trygghetsundersökningen genomförs i samverkan mellan Varbergs kommun, Lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg och besvarade i år av 1000 personer. Undersökningen är ett sätt att involvera invånare i trygghetsarbetet och resultaten bidrar till den gemensamma lägesbilden och utgör underlag för kommande medborgarlöfte.

  Trygghetsundersökningen visar att de allra flesta känner sig trygga i sin bostad och i området där de bor. Fyra av tio upplever dock att det finns platser i Varbergs kommun där de inte känner sig trygga och majoriteten av dessa undviker också platsen. Den upplevda otryggheten grundar sig främst i en allmän oro, inte faktiskt utsatthet. Upplevelsen av trygghet är en subjektiv känsla och det finns flera olika faktorer som påverkar den känslan. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid utformande av åtgärder.

  • Inför Folkhälso- och trygghetsrådet, 4 oktober
  • Föreläsning under Äppelveckan, 26 oktober
  • Inför samlingskonferensen 27-28 oktober 
  • Enkät för förtroendevalda Kunskapsuppdraget tillit
  • Inbjudan till föreläsning "sjukt stressad - stresshantering i vardagen" på anhörigdagen, 6 oktober
  • Återkoppling Ukraina, flyktingskap och psykisk ohälsa 2 juni – Kalle, Göran G 
  • Återkoppling Länspresidium Hylte 17 juni – Kalle, Göran, Katrin 
  • Återkoppling Mötesplats social hållbarhet: Människan, mötet och närmiljön - gemenskap i en föränderlig tid 20-21 sep – Kalle, Göran G 
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 23 september – Göran, Katrin  
  • Information inför nämnden 28/11
 • § 39

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.