Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Ghadi Ghazale, kommunpolis Varbergs kommun, berättar om brottsstatistik, trygghet och säkerhet i Varberg samt polisens brottsförebyggande  och trygghetsfrämjande arbete.

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.

  Inför framtagande av 2022 års intern kontroll behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker. Utifrån riskanalysen får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • Lokal nämnd Varberg har tillsammans med Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg ingått en överenskommelse om samverkan inom områdena folkhälsa och trygghet mellan åren 2018-2021. Då innevarande överenskommelse löper ut 2021 har ett nytt förslag till överenskommelse arbetats fram. Förslaget bygger dels på en utvärdering och analys av innevarande överenskommelse, och dels på en gemensamt framtagen lägesbild avseende folkhälsa och trygghet i Varberg.

  Den nya överenskommelsen föreslås sträcka sig under perioden 2022-2025 med det övergripande syftet att fördjupa och utveckla samarbetet mellan parterna. Prioriterade fokusområden för samverkan under perioden föreslås vara barn och ungas hälsa, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) samt trygghet och säkerhet.

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden.

   

  Nämnden föreslås även fortsatt sammanträda på måndagar kl 09:00-12:00

  Nämnden föreslås sammanträda:
  14 februari
  28 mars
  30 maj
  26 september
  24 oktober
  28 november

 • Lokal nämnd Varberg har under ett flertal år samverkat med Varbergs kommuns stadsbibliotek under Äppelveckan, en vecka där barn och unga med funktionsvariationer och deras nära vuxna lyfts fram på olika sätt.

  Under Äppelveckan 2021 arrangerade Lokal nämnd Varberg, tillsammans med Varbergs kommuns stadsbibliotek, föreläsningen ”Hon kallades hemmasittare – om skolan, tårarna och kampen i hallen” med Nadja Yllner. 107 personer deltog fysiskt på Varbergs teater och livesändningen följdes av som mest 163 personer. Föreläsningen låg även ute på kultur i Varbergs youtube-kanal under perioden 27-29 oktober och hade där 712 visningar. En utvärdering av föreläsningen är genomförd, men besvarades enbart av 15 personer, vilket inte gör det möjligt att dra några generella slutsatser om föreläsningen bidragit till ökad kunskap inom ämnet.

 • Ett av Lokal nämnd Varbergs uppdrag är att verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Mot bakgrund av detta har nämnden under de senaste åren samverkat med Varbergs kommuns anhörigstöd inom ramen för anhörigveckan. Eventet är ett sätt att uppmärksamma och stärka anhöriga som har närstående som är långvarigt sjuka, har en funktionsnedsättning eller är äldre.

   

  Tillsammans med anhörigstödet arrangerade Lokal nämnd Varberg den musikaliska föreläsningen ”Det finns en chans” med Josefin Wikevand på anhörigdagen den 6 oktober. 264 personer deltog fysiskt på Varbergs teater och inspelningen av föreläsningen hade 358 visningar under perioden 8-10 oktober. En utvärdering av föreläsningen är genomförd men besvarades enbart av 27 personer, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser. De svar som kommit in visar dock att föreläsningen var mycket uppskattad. 

  • Kupp Tillit
  • Fontänhusorganisationens arbete med Fontänhus i Varberg
  • Utvärdering av Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september
  • Återkoppling Folkhälso- och trygghetsrådet 5 oktober - Katrin, Sophia
  • Återkoppling Det finns en chans 6 oktober (Anhörigdagen) - Madelene, Helén
  • Återkoppling Länspresidium Hylte 15 oktober - Kalle, Göran G, Katrin
  • Återkoppling tillitsdialog med Steget vidare (f d hemmasittare) 20 oktober - Kalle, Göran G, Malin, Sophia
  • Återkoppling tillitsdialog med HBTQAI-nätverk 25 oktober - Kalle, Helén, Malin
  • Återkoppling tillitsdialog med verksamheter som möter nyanlända 27 oktober - Kim Johansen, Lokal nämnd Falkenberg, Malin
  • Återkoppling Hon kallades hemmasittare 27 oktober - Kalle, Madelene, Helén
 • § 42

  Justering

 • § 43

  Godkännande av föredragningslistan

 • Ghadi Ghazale, kommunpolis Varbergs kommun, berättar om brottsstatistik, trygghet och säkerhet i Varberg samt polisens brottsförebyggande  och trygghetsfrämjande arbete.

 • Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker med medborgarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En intern kontrollplan baseras på en riskanalys som arbetas fram. Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och möjligheten att använda den.

  Inför framtagande av 2022 års intern kontroll behöver en riskanalys genomföras tillsammans med nämnden för att tydliggöra nämndens perspektiv på risker. Utifrån riskanalysen får förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • Lokal nämnd Varberg har tillsammans med Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg ingått en överenskommelse om samverkan inom områdena folkhälsa och trygghet mellan åren 2018-2021. Då innevarande överenskommelse löper ut 2021 har ett nytt förslag till överenskommelse arbetats fram. Förslaget bygger dels på en utvärdering och analys av innevarande överenskommelse, och dels på en gemensamt framtagen lägesbild avseende folkhälsa och trygghet i Varberg.

  Den nya överenskommelsen föreslås sträcka sig under perioden 2022-2025 med det övergripande syftet att fördjupa och utveckla samarbetet mellan parterna. Prioriterade fokusområden för samverkan under perioden föreslås vara barn och ungas hälsa, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) samt trygghet och säkerhet.

 • Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år 2022. Förslaget har tagit hänsyn till planerings- och uppföljningsprocessen samt ärendeprocessen där rekommendationer ges för de tidpunkter då nämnden senast bör behandla specifika ärenden.

  Nämnden föreslås även fortsatt sammanträda på måndagar kl 09:00-12:00

  Nämnden föreslås sammanträda:
  14 februari
  28 mars
  30 maj
  26 september
  24 oktober
  28 november

 • Lokal nämnd Varberg har under ett flertal år samverkat med Varbergs kommuns stadsbibliotek under Äppelveckan, en vecka där barn och unga med funktionsvariationer och deras nära vuxna lyfts fram på olika sätt.

  Under Äppelveckan 2021 arrangerade Lokal nämnd Varberg, tillsammans med Varbergs kommuns stadsbibliotek, föreläsningen ”Hon kallades hemmasittare – om skolan, tårarna och kampen i hallen” med Nadja Yllner. 107 personer deltog fysiskt på Varbergs teater och livesändningen följdes av som mest 163 personer. Föreläsningen låg även ute på kultur i Varbergs youtube-kanal under perioden 27-29 oktober och hade där 712 visningar. En utvärdering av föreläsningen är genomförd, men besvarades enbart av 15 personer, vilket inte gör det möjligt att dra några generella slutsatser om föreläsningen bidragit till ökad kunskap inom ämnet.

 • Ett av Lokal nämnd Varbergs uppdrag är att verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Mot bakgrund av detta har nämnden under de senaste åren samverkat med Varbergs kommuns anhörigstöd inom ramen för anhörigveckan. Eventet är ett sätt att uppmärksamma och stärka anhöriga som har närstående som är långvarigt sjuka, har en funktionsnedsättning eller är äldre.

  Tillsammans med anhörigstödet arrangerade Lokal nämnd Varberg den musikaliska föreläsningen ”Det finns en chans” med Josefin Wikevand på anhörigdagen den 6 oktober. 264 personer deltog fysiskt på Varbergs teater och inspelningen av föreläsningen hade 358 visningar under perioden 8-10 oktober. En utvärdering av föreläsningen är genomförd men besvarades enbart av 27 personer, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser. De svar som kommit in visar dock att föreläsningen var mycket uppskattad. 

  • Kupp Tillit
  • Fontänhusorganisationens arbete med Fontänhus i Varberg
  • Utvärdering av Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september
  • Återkoppling Folkhälso- och trygghetsrådet 5 oktober - Katrin, Sophia
  • Återkoppling Det finns en chans 6 oktober (Anhörigdagen) - Madelene, Helén
  • Återkoppling Länspresidium Hylte 15 oktober - Kalle, Göran G, Katrin
  • Återkoppling tillitsdialog med Steget vidare (f d hemmasittare) 20 oktober - Kalle, Göran G, Malin, Sophia
  • Återkoppling tillitsdialog med HBTQAI-nätverk 25 oktober - Kalle, Helén, Malin
  • Återkoppling tillitsdialog med verksamheter som möter nyanlända 27 oktober - Kim Johansen, Lokal nämnd Falkenberg, Malin
  • Återkoppling Hon kallades hemmasittare 27 oktober - Kalle, Madelene, Helén
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.