Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun har under flera år arbetat med att integrera jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet. Genom att göra analyser och försöka vidta åtgärder utifrån vad dessa visar har nämnden kommit tillrätta med viss ojämställdhet. Kultur- och fritidsförvaltningens representant kommer berätta om de utmaningar man mött och förändringar som gjorts för att skapa en mer jämställd verksamhet.

 • Varje styrelse och nämnd ska årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter att bedömning av väsentligheter och risker i verksamheten gjorts, och ska innehålla de kontrollmoment som nämnden bedömer ska kontrolleras för att nämnden ska kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten som bedrivs.

  Bilagor

 • Den 18 september 2019 beslutade regionstyrelsen att ge regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning i uppgift att utreda den långsiktiga utvecklingen av Region Hallands hälso- och sjukvårdsuppdrag. Utredningen ska ge förslag på en struktur som kan möta den förändrade efterfrågan på vård som är säker, effektiv och levererar goda medicinska resultat. Särskild hänsyn ska tas till hälso- och sukvårdslagens krav på vårdkvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. Nationella så väl som internationella erfarenheter ska vägas in. Utredningen, som kallas ”Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur” (MHSS), ska även beakta det ekonomiskt hållbara perspektivet och resultatet ska återrapporteras till regionstyrelsen senast i maj månad 2020.

  För att inleda den lokala förankringen av MHSS i de halländska kommunerna vill regionstyrelsen att lokala nämnder bjuder in till två möten där projektgruppen för MHSS har möjlighet att träffa de kommunala nämndernas arbetsutskott samt presidier från nämnder för vård, omsorg och socialtjänst för att berätta om uppdraget.

  Bilagor

 • Lokala nämnden Varberg delges följande information.

  • Information om lokala nämnders kommunikationsarbete
  • Inför Länspresidiet i Falkenberg, 6 mars
  • Nämndsmötet 25 maj
  • Heldag 21 september
  • Återkoppling Nationella nätverkskonferensen 2020 - Tillit i en välfärd utifrån behov, 12-13 februari - Kalle, Katrin, Sandra
  • Återkoppling Droger och attityder, 24 februari - Kalle, Göran G, Clarence, Sandra
  • Återkoppling Åldrande befolkning - hot eller möjlighet, 26 februari - Göran S, Clarence, Sandra

   

 • Under våren 2020 genomför stadsbiblioteket i samverkan med andra aktörer projekt Klimatvår för att höja medvetenheten och kunskapen om hållbarhetsfrågor med ett särskilt fokus på ekologisk hållbarhet.
  Lokal nämnd Varberg beslutade i december 2019 i samband med antagande av budget 2020 att medverka i samverkan avseende projekt Klimatvår.
  Under sammanträdet kommer nämnden få information om stadsbibliotekets satsning, inklusive lokal nämnd Varbergs bidrag, om projekt Klimatvår.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.