Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokal nämnd Varberg har arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2021. Utifrån detta har Lokal nämnd Varberg identifierat viktiga områden och prioriteringar att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår och gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2022.

 • Varje styrelse och nämnd ska årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter att bedömning av väsentligheter och risker i verksamheten gjorts, och ska innehålla de kontrollmoment som nämnden bedömer ska kontrolleras för att nämnden ska kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten som bedrivs.

  En riskanalys har genomförts avseende den verksamhet som lokal nämnd bedriver och som ligger under lokal nämnds ansvarsområde. Ett förslag på riskanalys har presenterats för nämnden, och utifrån denna har diskussion kring innehåll och prioritering förts. Utifrån företagen diskussion har förvaltningen arbetat fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • Lokal nämnd Varberg samverkar sedan 2020 med Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun i dess implementering och etablering av insatsen Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd – Friskvårds- och Aktivitetsgrupper. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för denna insats föreslås en processutvärdering på systemnivå i syfte att belysa systematiken i tillvägagångssätten, att identifiera nyckel-, framgångs- och riskfaktorer med insatsen vilka kan komma att påverka långsiktigheten i insatsen, samt att öka möjligheterna för att skapa ett hållbart arbete som är väl implementerat i samverkansparternas respektive organisationsstrukturer.

  Att avsätta medel till en processutvärdering av insatsen bedöms ligga väl i linje med Lokal nämnd Varbergs uppdrag att verka för lokal etablering av satsningen. Därmed bedöms det ändamålsenligt att stödja samverkansinsatsen om processutvärdering på systemnivå för att bidra till en lyckad etablering av insatsen.

 • Inom ramen för samverkansöverenskommelsen 2018-2021, mellan Lokal nämnd Varberg, Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg, tas ett årligt medborgarlöfte fram. Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell men arbetas gemensamt med av parterna inom nätverket Trygg i Varberg, där representanter från nämnda organisationer ingår.

  I medborgarlöftet 2022 föreslås fokus ligga på insatser som motverkar att unga använder narkotika, våldsprevention och trygghetsfrämjande insatser. Lokal nämnd Varberg föreslås bidra till medborgarlöftet genom att skapa forum för dialog om tillit i syfte att främja trygghet. Detta är en del av pågående arbete inom ramen för Kupp tillit. Nämnden föreslås även finansiera uppstart av insatsen att utveckla det systematiska arbetet på skolorna för att främja rätten till en sexualitet fri från våld och tvång med 10 tkr. Insatsen ligger väl i linje med Folkhälsomyndighetens nationella strategi inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

 • Lokal nämnd Varberg har tillsammans med Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg ingått en samverkansöverenskommelse avseende folkhälso- och trygghetsarbetet för perioden 2018–2021. Överenskommelsen har utgått från en gemensam övergripande lägesbild grundad på fakta, statistik och forskning, vilket gett en samsyn kring de lokala förhållandena inom folkhälso- och trygghetsområdet samt kring behovet av samverkansinsatser rörande dessa områden.

  Tre fokusområden för samverkan har prioriterats under perioden:
  Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa
  ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
  Trygghet och säkerhet

  Utifrån de prioriterade områdena har Trygg i Varberg arbetat fram en handlingsplan med insatser för åren 2018-2021. Uppföljning av handlingsplanen har skett kontinuerligt inom Trygg i Varberg samt årsvis. En slutuppföljning över samtliga fyra år sker i början av 2022 och presenteras då för nämnden. Handlingsplanen har över fyraårsperioden innehållit 45 insatser fördelade på 16 insatser inom fokusområdet barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, 13 insatser inom ANDT och 16 insatser inom området trygghet och säkerhet. I bilagan ”Årsuppföljning 2021 av insatser som ingår i Handlingsplan 2018-2021” finns mer information om genomförda insatser.

  • KuPP tillit - Katrin
  • Återkoppling tillitsdialog med nyanlända 8 november - Peter, Helén, Malin
  • Återkoppling tillitsdialog med Krami 17 november - Helén
  • Återkoppling Samverkanskonferens 2021 18 november - Madelene
  • Återkoppling Länspresidium Halmstad 19 november - Kalle, Göran, Katrin
  • Återkoppling tillitsdialog med Äldre kyrkans besöksgrupp 24 november - Peter, Helén 
  • Återkoppling tillitsdialog med Landsbygd/stad 29 november (digitalt) - Helén
  • Återkoppling Att leda in i framtiden 6 december - Kalle, Göran G, Madelene, Helén, Peter
  • Återkoppling folkhälso- och trygghetsråd 7 december - Kalle, Göran, Katrin, Sophia 
 •   9

  Anmälningar för kännedom

 • § 51

  Justering

 • § 52

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokal nämnd Varberg har arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2021. Utifrån detta har Lokal nämnd Varberg identifierat viktiga områden och prioriteringar att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår och gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2022.

 • Varje styrelse och nämnd ska årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter att bedömning av väsentligheter och risker i verksamheten gjorts, och ska innehålla de kontrollmoment som nämnden bedömer ska kontrolleras för att nämnden ska kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten som bedrivs.

  En riskanalys har genomförts avseende den verksamhet som lokal nämnd bedriver och som ligger under lokal nämnds ansvarsområde. Ett förslag på riskanalys har presenterats för nämnden, och utifrån denna har diskussion kring innehåll och prioritering förts. Utifrån företagen diskussion har förvaltningen arbetat fram ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

 • Lokal nämnd Varberg samverkar sedan 2020 med Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun i dess implementering och etablering av insatsen Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd – Friskvårds- och Aktivitetsgrupper. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för denna insats föreslås en processutvärdering på systemnivå i syfte att belysa systematiken i tillvägagångssätten, att identifiera nyckel-, framgångs- och riskfaktorer med insatsen vilka kan komma att påverka långsiktigheten i insatsen, samt att öka möjligheterna för att skapa ett hållbart arbete som är väl implementerat i samverkansparternas respektive organisationsstrukturer.

  Att avsätta medel till en processutvärdering av insatsen bedöms ligga väl i linje med Lokal nämnd Varbergs uppdrag att verka för lokal etablering av satsningen. Därmed bedöms det ändamålsenligt att stödja samverkansinsatsen om processutvärdering på systemnivå för att bidra till en lyckad etablering av insatsen.

 • Inom ramen för samverkansöverenskommelsen 2018-2021, mellan Lokal nämnd Varberg, Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg, tas ett årligt medborgarlöfte fram. Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell men arbetas gemensamt med av parterna inom nätverket Trygg i Varberg, där representanter från nämnda organisationer ingår.

  I medborgarlöftet 2022 föreslås fokus ligga på insatser som motverkar att unga använder narkotika, våldsprevention och trygghetsfrämjande insatser. Lokal nämnd Varberg föreslås bidra till medborgarlöftet genom att skapa forum för dialog om tillit i syfte att främja trygghet. Detta är en del av pågående arbete inom ramen för Kupp tillit. Nämnden föreslås även finansiera uppstart av insatsen att utveckla det systematiska arbetet på skolorna för att främja rätten till en sexualitet fri från våld och tvång med 10 tkr. Insatsen ligger väl i linje med Folkhälsomyndighetens nationella strategi inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

 • Lokal nämnd Varberg har tillsammans med Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg ingått en samverkansöverenskommelse avseende folkhälso- och trygghetsarbetet för perioden 2018–2021. Överenskommelsen har utgått från en gemensam övergripande lägesbild grundad på fakta, statistik och forskning, vilket gett en samsyn kring de lokala förhållandena inom folkhälso- och trygghetsområdet samt kring behovet av samverkansinsatser rörande dessa områden.

  Tre fokusområden för samverkan har prioriterats under perioden:
  Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa
  ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)
  Trygghet och säkerhet

  Utifrån de prioriterade områdena har Trygg i Varberg arbetat fram en handlingsplan med insatser för åren 2018-2021. Uppföljning av handlingsplanen har skett kontinuerligt inom Trygg i Varberg samt årsvis. En slutuppföljning över samtliga fyra år sker i början av 2022 och presenteras då för nämnden. Handlingsplanen har över fyraårsperioden innehållit 45 insatser fördelade på 16 insatser inom fokusområdet barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, 13 insatser inom ANDT och 16 insatser inom området trygghet och säkerhet. I bilagan ”Årsuppföljning 2021 av insatser som ingår i Handlingsplan 2018-2021” finns mer information om genomförda insatser.

  • KuPP tillit - Katrin
  • Återkoppling tillitsdialog med nyanlända 8 november - Peter, Helén, Malin
  • Återkoppling tillitsdialog med Krami 17 november - Helén
  • Återkoppling Samverkanskonferens 2021 18 november - Madelene
  • Återkoppling Länspresidium Halmstad 19 november - Kalle, Göran, Katrin
  • Återkoppling tillitsdialog med Äldre kyrkans besöksgrupp 24 november - Peter, Helén 
  • Återkoppling Att leda in i framtiden 6 december - Kalle, Göran G, Madelene, Helén, Peter
  • Återkoppling folkhälso- och trygghetsråd 7 december - Kalle, Göran, Katrin, Sophia 
 • § 59

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.