Hoppa över navigering
 • § 90

  Godkännande av föredragningslista

 • Uppföljning gällande Varbergsnämndens verksamhet och ekonomi under perioden januari till november 2017.

 • Varbergsnämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare. Nämnden ska bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsa, för jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

  Lokala nämnder ska särskilt prioritera:
  - en god start i livet
  - insatser som utjämnar hälsoskillnader
  - tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser
  - utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga, och andra aktörer, finna förslag till lösningar.
  Vid sammanträdet diskuteras det fortsatta arbetet inför 2018.

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 2017-11-20– 2017-12-11

  1. Bästa samverkansplatsen 23 november - Sophia
  2. Länspresidiet 30 november, Andersberg i Halmstad – Stefan, Anne, Camilla


  Planerade aktiviteter 2017-12-12 – 2017-12-31


  1.Regional konferens 14 december – Förebyggande kring brott och sociala risker för social hållbarhet – Inger, Sophia
  2. Dialogmöte med RS au 19 december i Halmstad – Anne, Camilla

 • Följande inkomna skrivelser anmälda

  § 161, riktlinjer för det interna klimat och miljöarbetetet 2017-2020

  Månadsrapport Region Halland januari - februari 2017

  Månadsrapport Region Halland januari - maj 2017

  Månadsrapport Region Halland januari - juli 2017

  Månadsrapport Region Halland januari - september 2017

  Månadsrapport Region Halland januari - oktober 2017

  § 199 en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa - insatser för psykisk hälsa före, under och efter graviditet, fas II

  Förändring antal listade per vårdcentral sedan januari 2015, Varberg

 • Information lämnas från:

  Anhörigstöd kommer till nämndsmötet 11 december kl 09:00-09:30
  Metodutvecklingsmedel 2018
  Dialog Attention

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.