Hoppa över navigering
 • § 75

  Justering

 • § 76

  Godkännande av föredragningslista

 • Folkhälso- och trygghetsrådet är en etablerad arena där Varbergsnämnden, Varbergs kommun och polismyndigheten samverkar och samarbetar i det kommunövergripande arbetet som handlar om folkhälsa och trygghet. I syfte att utveckla och fördjupa samarbetet mellan rådets aktörer undertecknas en samverkansöverenskommelse som också anger riktning för arbetet. Under perioden 2018-2021 har rådet identifierat barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak) och trygghet och säkerhet som särskilt prioriterade områden.

 • Utifrån Region Hallands arkivreglemente så framgår det att regionfullmäktige och dess revisorer, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och övriga styrelser och nämnder med underställda förvaltingar och inrättningar samt andra organ med självständig ställning själva ansvarar för vården av sitt arkiv. Ansvaret regleras i § 4-6 Arkivlagen (SFS 1990:782). Detta innebär att lokala nämnder behöver utse en eller flera arkivansvarig/a person/er. Efter beslut ska uppgifter om arkivansvarig meddelas regionens arkivarier.

  Den som är utsedd att vara arkivansvarig för en verksamhets arkiv ansvarar för verksamhetens arkivfrågor och ska se till att gällande lagar och föreskrifter följs. Utifrån detta har Region Halland valt att ha som praxis att verksamhetsansvarig utses till arkivansvarig. Detta innebär för de lokala nämndernas del att Boel Abelson Crossley föreslås utses till arkivansvarig.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga, och andra aktörer, finna förslag till lösningar.
  Vid sammanträdet diskuteras det fortsatta arbetet med utgångspunkt i resultat och åtgärdsförslag.
 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter som ersättare för dessa.
  Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Förslag till sammanträdesplan 2018 för Varbergsnämnden har tagits fram. Sammanträdesdag för Varbergsnämnden är måndagar med starttid 09:00.
  - 5 februari
  - 12 mars
  - 9 april - heldag
  - 11 juni
  - 3 september
  - 1 oktober
  - 29 oktober
  - 3 december

 • Följande inkomna skrivelser anmäls

  § 190 Sammanträdesdagar 2018 för regionstyrelsens utskott samt budgetberedningsarbetet inför 2019

  - § 63 Klimat och miljöpolicy för Region halland

  - § 64 Komplettering av tillväxtstrategi 2014-2020

  - § 65 Förslag till miljöpolicy för Region Halland med bolag

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.