Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Kerstin Nilsson, kommunikatör för kommunstyrelsens förvaltning och Varbergs kommuns inkluderingscentrum berättar om den uppdaterade strategin för långsiktig inkludering i Varberg. Strategin ska bidra till att skapa delaktighet, tillit och social sammanhållning genom att bland annat fokusera på att bredda perspektiven och öka tilliten till människors förmågor.
  Strategin knyter därmed an till Lokal nämnd Varbergs uppdrag.   

 • Revisionen granskar årligen nämndens verksamhet för att säkerställa att den bedrivs i enlighet med Region Hallands styrmodell och beslutade målsättning. Granskningen syftar till att på översiktlig nivå granska och pröva nämndens ansvarstagande för verksamheten.

  Efter genomförd granskning av Lokal nämnd Varbergs verksamhet verksamhetsåret 2020 är det revisionens bedömning att nämnden i allt väsentligt har en tillfredsställande ledning och styrning, men att vissa förbättringsområden finns.

  I samband med att revisionsrapporten ska behandlas i nämnden har revisorerna bjudits in att föredra densamma.

 • Uppföljningsrapport 1 2021 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 4 juni 2021.

 • Ett av Lokal nämnd Varbergs uppdrag är att verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Mot bakgrund av detta har nämnden under de senaste åren samverkat med Varbergs kommuns anhörigstöd inom ramen för anhörigveckan. Eventet är ett sätt att uppmärksamma och stärka anhöriga som har närstående som är långvarigt sjuka, har en funktionsnedsättning eller är äldre.

  Under 2021 planeras arrangemang under anhörigveckan att spridas ut under ett flertal tillfällen. Ett av de planerade tillfällena är anhörigdagen, den 6 oktober, då nämnden föreslås att tillsammans med anhörigstödet arrangera en musikalisk föreläsning med Josefin Wikevand. Föreläsningen ”Det finns en chans” handlar om psykisk ohälsa med fokus på ångest, depression, utmattning, hårda prestationskrav och att vara anhörig. Möjligheten finns att genomföra föreläsningen helt digitalt, alternativt digitalt med möjlighet till en mindre antal fysiska platser om rådande smittskyddsläge tillåter.

  Den totala kostnaden för föreläsningen är 10 000 kronor exklusive moms. Lokal nämnd Varberg föreslås medfinansiera föreläsningen med 5000 kronor.

 • Lokal nämnd Varberg har under ett flertal år samverkat med Varbergs kommuns stadsbibliotek under Äppelveckan, en vecka där funktionsvariationer belyses ur ett brett perspektiv. Nämndens insatser har framförallt syftat till att vara kunskapshöjande inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och bemötande.

  Under 2020 fattade nämnden beslut att bredda sin samverkan med stadsbiblioteket genom att även stödja den hållbarhetssatsning som gjordes under året. Inför 2021 har nämnden återigen valt att ha en bred ansats i sin samverkan med stadsbiblioteket genom att både prioritera samverkan med Äppelveckan och med den demokratisatsning som planerats. På grund av covid-19 kommer dock inget samarbete kring demokrati kunna genomföras under 2021 varpå nämnden föreslås stödja Äppelveckan med 20 000 kronor som är avsatta i budget 2021 för samverkan med stadsbiblioteket.

  På sammanträdet presenteras förslag på upplägg för föreläsning under Äppelveckan 2021.

 • Vid Lokal nämnd Varbergs sammanträde 2021-03-29 presenterades förslag på arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper av representanter från Varbergs kommuns kultur- och fritidsförvaltning. Nämndens ledamöter hade även möjlighet att inför presentationen läsa förslaget på arbetsplan för att på sammanträdet kunna ställa frågor och diskutera förslaget. Vid sammanträdet beslutade nämnden (§14) att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens diskussioner ta fram ett förslag på yttrande.

  Vid dagens sammanträde fattar nämnden beslut om förslaget på yttrande över Arbetsplan friskvårds- och aktivitetsgrupper.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram. Under 2021, vilket är processens andra år genomförs medskapande processer som ger möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit.

  Erfarenhet sedan tidigare gemensamma dialogprocesser visar att det är en framgångsfaktor om de lokala nämnderna har en gemensam inriktning då det ger ett enhetligt och sammanhållet resultat. Länspresidiet har efter diskussion enats om att föreslå ”Tillit till samhälle och myndigheter” som gemensam inriktning. Vid sammanträdet beslutar nämnden om inriktning samt lämnar inspel avseende målgrupp och lokala perspektiv på den medskapande processen.

 • Varbergs kommun, lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg har tecknat en samverkansöverenskommelse avseende folkhälso- och trygghetsarbetet för perioden 2018–2021. Till grund för överenskommelsen finns en övergripande lägesbild över folkhälsa och trygghet i Varberg och årligen tar samverkande parter fram en egen problembild utifrån ett folkhälso- och trygghetsperspektiv, vilka sedan sammanställs till en gemensam problembild. Vid behov kan den gemensamma problembilden ha påverkan på insatserna i befintlig handlingsplan.

  En ny överenskommelse med nya fokusområden för folkhälso- och trygghetsarbetet ska tas fram under hösten. 2021 års problembild kommer därmed vara en del av befintlig samverkansöverenskommelse men också, tillsammans med trygghetsenkäten (tidigare polisens medborgardialog) ligga till grund för Medborgarlöfte 2022.

  På sammanträdet lämnas information om processen kring framtagandet av ny överenskommelse och fokusområden. På sammanträdet diskuteras även vad Lokal nämnd Varberg ser är av vikt att lyfta fram i 2021 års problembild inför medborgarlöfte 2022.

 • Under våren 2021 beslutade regionfullmäktige om den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ”Halland- bästa livsplatsen 2035”. RUS:en pekar ut den övergripande riktningen och vägledningen för Hallands långsiktiga utveckling, och omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör vilka förflyttningar som behöver göras. Dessa strategier är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Kulturstrategi med kulturplan samt Hälso- och sjukvårdsstrategin.

  En av dessa centrala strategier är Hallands strategi för hållbar tillväxt 2022-2028, vars remiss nu är utskickad för att berörda aktörer ska kunna yttra sig om man så önskar. Yttrandena ska vara inskickade senast den 13 augusti 2021.

  • Information om delaktiviteten “Samverkan med stadsbibliotekets arbete kring demokrati” - Sophia 
  • Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september 2021 kl 08.30-12.00 - Katrin
  • Återkoppling Ekologisk hållbarhet ur ett integrationsperspektiv 13 april - Kalle
  • Återkoppling Våga fråga 14 april – Kalle
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 16 april - Kalle, Göran, Katrin, Sophia
  • Återkoppling Länspresidium Varberg extramöte 7 maj - Kalle, Göran, Katrin, Sophia
  • Återkoppling Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 20 april - Kalle, Göran, Katrin, Sophia
  • Återkoppling Digital informationsträff om heders-relaterat våld och förtryck 5 maj - Helén
  • Återkoppling Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess 18 maj - Kalle, Helén 
 •   13

  Anmälningar för kännedom

 • § 18

  Justering

 • § 19

  Godkännande av föredragningslistan

 • Kerstin Nilsson, kommunikatör för kommunstyrelsens förvaltning och Varbergs kommuns inkluderingscentrum berättar om den uppdaterade strategin för långsiktig inkludering i Varberg. Strategin ska bidra till att skapa delaktighet, tillit och social sammanhållning genom att bland annat fokusera på att bredda perspektiven och öka tilliten till människors förmågor.
  Strategin knyter därmed an till Lokal nämnd Varbergs uppdrag.   

 • Revisionen granskar årligen nämndens verksamhet för att säkerställa att den bedrivs i enlighet med Region Hallands styrmodell och beslutade målsättning. Granskningen syftar till att på översiktlig nivå granska och pröva nämndens ansvarstagande för verksamheten.

  Efter genomförd granskning av Lokal nämnd Varbergs verksamhet verksamhetsåret 2020 är det revisionens bedömning att nämnden i allt väsentligt har en tillfredsställande ledning och styrning, men att vissa förbättringsområden finns.

  I samband med att revisionsrapporten ska behandlas i nämnden har revisorerna bjudits in att föredra densamma.

 • Uppföljningsrapport 1 2021 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 4 juni 2021.

 • Ett av Lokal nämnd Varbergs uppdrag är att verka för en jämlik hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete. Mot bakgrund av detta har nämnden under de senaste åren samverkat med Varbergs kommuns anhörigstöd inom ramen för anhörigveckan. Eventet är ett sätt att uppmärksamma och stärka anhöriga som har närstående som är långvarigt sjuka, har en funktionsnedsättning eller är äldre.

  Under 2021 planeras arrangemang under anhörigveckan att spridas ut under ett flertal tillfällen. Ett av de planerade tillfällena är anhörigdagen, den 6 oktober, då nämnden föreslås att tillsammans med anhörigstödet arrangera en musikalisk föreläsning med Josefin Wikevand. Föreläsningen ”Det finns en chans” handlar om psykisk ohälsa med fokus på ångest, depression, utmattning, hårda prestationskrav och att vara anhörig. Möjligheten finns att genomföra föreläsningen helt digitalt, alternativt digitalt med möjlighet till en mindre antal fysiska platser om rådande smittskyddsläge tillåter.

  Den totala kostnaden för föreläsningen är 10 000 kronor exklusive moms. Lokal nämnd Varberg föreslås medfinansiera föreläsningen med 5000 kronor.

 • Lokal nämnd Varberg har under ett flertal år samverkat med Varbergs kommuns stadsbibliotek under Äppelveckan, en vecka där funktionsvariationer belyses ur ett brett perspektiv. Nämndens insatser har framförallt syftat till att vara kunskapshöjande inom området neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och bemötande.

  Under 2020 fattade nämnden beslut att bredda sin samverkan med stadsbiblioteket genom att även stödja den hållbarhetssatsning som gjordes under året. Inför 2021 har nämnden återigen valt att ha en bred ansats i sin samverkan med stadsbiblioteket genom att både prioritera samverkan med Äppelveckan och med den demokratisatsning som planerats. På grund av covid-19 kommer dock inget samarbete kring demokrati kunna genomföras under 2021 varpå nämnden föreslås stödja Äppelveckan med 20 000 kronor som är avsatta i budget 2021 för samverkan med stadsbiblioteket.

  På sammanträdet presenteras förslag på upplägg för föreläsning under Äppelveckan 2021.

 • Vid Lokal nämnd Varbergs sammanträde 2021-03-29 presenterades förslag på arbetsplan gällande friskvårds- och aktivitetsgrupper av representanter från Varbergs kommuns kultur- och fritidsförvaltning. Nämndens ledamöter hade även möjlighet att inför presentationen läsa förslaget på arbetsplan för att på sammanträdet kunna ställa frågor och diskutera förslaget. Vid sammanträdet beslutade nämnden (§14) att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens diskussioner ta fram ett förslag på yttrande.

  Vid dagens sammanträde fattar nämnden beslut om förslaget på yttrande över Arbetsplan friskvårds- och aktivitetsgrupper.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram. Under 2021, vilket är processens andra år genomförs medskapande processer som ger möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit.

  Erfarenhet sedan tidigare gemensamma dialogprocesser visar att det är en framgångsfaktor om de lokala nämnderna har en gemensam inriktning då det ger ett enhetligt och sammanhållet resultat. Länspresidiet har efter diskussion enats om att föreslå ”Tillit till samhälle och myndigheter” som gemensam inriktning. Vid sammanträdet beslutar nämnden om inriktning samt lämnar inspel avseende målgrupp och lokala perspektiv på den medskapande processen.

 • Varbergs kommun, lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg har tecknat en samverkansöverenskommelse avseende folkhälso- och trygghetsarbetet för perioden 2018–2021. Till grund för överenskommelsen finns en övergripande lägesbild över folkhälsa och trygghet i Varberg och årligen tar samverkande parter fram en egen problembild utifrån ett folkhälso- och trygghetsperspektiv, vilka sedan sammanställs till en gemensam problembild. Vid behov kan den gemensamma problembilden ha påverkan på insatserna i befintlig handlingsplan.

  En ny överenskommelse med nya fokusområden för folkhälso- och trygghetsarbetet ska tas fram under hösten. 2021 års problembild kommer därmed vara en del av befintlig samverkansöverenskommelse men också, tillsammans med trygghetsenkäten (tidigare polisens medborgardialog) ligga till grund för Medborgarlöfte 2022.

  På sammanträdet lämnas information om processen kring framtagandet av ny överenskommelse och fokusområden. På sammanträdet diskuteras även vad Lokal nämnd Varberg ser är av vikt att lyfta fram i 2021 års problembild inför medborgarlöfte 2022.

 • Under våren 2021 beslutade regionfullmäktige om den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ”Halland- bästa livsplatsen 2035”. RUS:en pekar ut den övergripande riktningen och vägledningen för Hallands långsiktiga utveckling, och omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör vilka förflyttningar som behöver göras. Dessa strategier är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Kulturstrategi med kulturplan samt Hälso- och sjukvårdsstrategin.

  En av dessa centrala strategier är Hallands strategi för hållbar tillväxt 2022-2028, vars remiss nu är utskickad för att berörda aktörer ska kunna yttra sig om man så önskar. Yttrandena ska vara inskickade senast den 13 augusti 2021.

  • Information om delaktiviteten “Samverkan med stadsbibliotekets arbete kring demokrati” - Sophia 
  • Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september 2021 kl 08.30-12.00 - Katrin
  • Återkoppling Ekologisk hållbarhet ur ett integrationsperspektiv 13 april - Kalle
  • Återkoppling Våga fråga 14 april – Kalle
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 16 april - Kalle, Göran, Katrin, Sophia
  • Återkoppling Länspresidium Varberg extramöte 7 maj - Kalle, Göran, Katrin, Sophia
  • Återkoppling Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 20 april - Kalle, Göran, Katrin, Sophia
  • Återkoppling Digital informationsträff om heders-relaterat våld och förtryck 5 maj - Helén
  • Återkoppling Narkotikakonferens med fokus på samverkan och sekretess 18 maj - Kalle, Helén 
 • § 30

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.