Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslista

 • Enligt 6 kapitlet 33 § Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende.

  Bilagor

 • Uppföljningsrapport 2, 2017, 8 månader, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter åtta månader. Rapporten ska vara inlämnad till regionstyrelsen senast 29 september 2017.

  Bilagor

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga, och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

  Vid sammanträdet diskuteras det fortsatta arbetet med utgångspunkt i resultat och åtgärdsförslag.

 • Varbergsnämnden har bland annat i uppdrag att samverka och föra dialog med kommunen och andra samhällsaktörer. I frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa har Varbergsnämnden identifierat behovet av en ökad och förbättrad samverkan, då särskilt kring barn och unga i behov av samordnade insatser. Varbergsnämnden genomförde därför tre dialoger under hösten 2016 med fokus på barn och unga i behov av särskilt stöd.

  Syftet med dialogerna var att skapa samsyn om behoven. Anhöriga, brukar- och anhörigföreningar samt kommunala, regionala och andra samhällsaktörer som på olika sätt möter barn och unga deltog. Dialogerna resulterade i tre prioriterade behov: Kunskap, Samordning och Support.

  Som en del i arbetet med att ta tillvara resultaten av dialogerna beslutade Varbergsnämnden 2017-05-29: § 47 att bjuda in till ett kunskapshöjande seminarium med fokus på en ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer och hur vi på ett bättre sätt kan samverka och samordna våra insatser kring barn och unga. I samband med seminariet arrangeras även en öppen föreläsning för allmänheten om ADHD.

  Vid sammanträdet sker en uppföljning av genomfört seminarium och föreläsning.

  Bilagor

 • Varbergsnämnden beslutade vid sammaträdet 2017-03-17, § 24, att utlysa medel för metodutveckling. Syftet med utlysningen är att ta tillvara på och stimulera idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet. Metodutvecklingsmedlen kan sökas av organisationer och verksamheter via ett ansökningsformulär på Varbergsnämndens hemsida. Ansökningsperioden delas upp i två omgångar, en första omgång med beslut vid nämndens sammanträde i maj och en andra omgång vid nämndens sammanträde i november. Urvalskriterierna utgår från nämndens verksamhetsplan för 2017.

  Vid sammanträdet återkopplas och diskuteras inkomna ansökningar inför beslut 13 november.

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 2017-09-05 – 2017-10-16

  1.Folkhälso- och trygghetsråd 5 september – Stefan, Anne, Sophia
  2. Att leda in i framtiden, Falkenberg 14 september – Stefan, Inger, Margareta, Gun, Christoffer, Camilla, Sophia
  3. Maskulinitetsnormer, idrott och våld 20 september - Sophia
  4. Länspresidiet i Kungsbacka 21 september – Stefan, Anne, Camilla
  5. Kvällsföreläsning för allmänheten med Sven Bölte 26 september – Stefan, Sophia
  6. Seminarium – På väg, kunskap, samordning, support 27 september i samband med Äppelveckan – Stefan, Inger, Sophia
  7. Peppar, peppar 30 september i Varberg – Margareta, Inger, Gun, Sophia
  8. Dialog med kultur och fritidsnämndens presidium – 4 oktober – Anne, Sophia
  9. Föreläsning ”Hjärnkraft – Hjärnsvikt” i samband med Anhörigveckan/ Komedianten 2 oktober – Inger
  10. Föreläsning ”Riskbruk – Missbruk – Beroende” i samband med Anhörigveckan på Komedianten 2 oktober – Stefan
  11. Föreläsning ”Vägen ut – Bli fri från medberoende” i samband med Anhörigveckan./Komedianten 2 oktober - Inger
  12. Dialogmöte mellan lokala nämnder och RS au 10 oktober – Anne, Camilla


  Planerade aktiviteter 2017-10-17 – 2017-11-13

  1. Konferens om hållbar uppväxt, Halmstads Högskola 25 oktober – Margareta, Sophia
  2. Utbildningsdag med fokus på ANDT-frågor 25 oktober i Varberg - Inger
  3. Bästa samverkansplatsen 23 november - Sophia

 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samrådet och bereder gemensamma frågeställningar. På dialogmötet den 10 oktober 2017 kommer dialog att föras kring lokala nämnders inlämnade kunskapsunderlag om unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa.

 • Följande inkomna skrivelser anmäls

  - Protokollsutdrag § 112 RS – sammanträdesplanering för regionstyrelsen 2018
  - Delårsrapport jan-jun 2017 Patientnämnden
  - Resursfördelning 2018
  - Protokollsutdrag § 140 Handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat
  - Protokollsutdrag § 138 komplettering av tillväxtstrategin 2014-2020

  Bilagor

 • Information lämnas från:

  Möte med Junior och FaB
  FaR Tvååker
  Arbetsgrupp Junior
  Verksamhetsplan 2017, invånarens upplevelse av hälso- och sjukvården
  Samarbete kring föreläsning om meningsfull sysselsättning – Hjärnkoll 7 november
  Föreläsning mot cannabis, Pelle Olsson 23 oktober. Trygg i Varberg arrangör
  Möteslokaler under hösten för presidie- och nämndsmöten
  Blomfilmen

 • § 63

  Justering

 • § 64

  Godkännande av föredragningslista

 • Enligt 6 kapitlet 33 § Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende.

 • Uppföljningsrapport 2, 2017, 8 månader, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter åtta månader. Rapporten ska vara inlämnad till regionstyrelsen senast 29 september 2017.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga, och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

  Vid sammanträdet diskuteras det fortsatta arbetet med utgångspunkt i resultat och åtgärdsförslag.

 • Varbergsnämnden har bland annat i uppdrag att samverka och föra dialog med kommunen och andra samhällsaktörer. I frågor som rör barn och ungas psykiska hälsa har Varbergsnämnden identifierat behovet av en ökad och förbättrad samverkan, då särskilt kring barn och unga i behov av samordnade insatser. Varbergsnämnden genomförde därför tre dialoger under hösten 2016 med fokus på barn och unga i behov av särskilt stöd.

  Syftet med dialogerna var att skapa samsyn om behoven. Anhöriga, brukar- och anhörigföreningar samt kommunala, regionala och andra samhällsaktörer som på olika sätt möter barn och unga deltog. Dialogerna resulterade i tre prioriterade behov: Kunskap, Samordning och Support.

  Som en del i arbetet med att ta tillvara resultaten av dialogerna beslutade Varbergsnämnden 2017-05-29: § 47 att bjuda in till ett kunskapshöjande seminarium med fokus på en ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer och hur vi på ett bättre sätt kan samverka och samordna våra insatser kring barn och unga. I samband med seminariet arrangeras även en öppen föreläsning för allmänheten om ADHD.

  Vid sammanträdet sker en uppföljning av genomfört seminarium och föreläsning.

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 2017-09-05 – 2017-10-16

  1.Folkhälso- och trygghetsråd 5 september – Stefan, Anne, Sophia
  2. Att leda in i framtiden, Falkenberg 14 september – Stefan, Inger, Margareta, Gun, Christoffer, Camilla, Sophia
  3. Maskulinitetsnormer, idrott och våld 20 september - Sophia
  4. Länspresidiet i Kungsbacka 21 september – Stefan, Anne, Camilla
  5. Kvällsföreläsning för allmänheten med Sven Bölte 26 september – Stefan, Sophia
  6. Seminarium – På väg, kunskap, samordning, support 27 september i samband med Äppelveckan – Stefan, Inger, Sophia
  7. Peppar, peppar 30 september i Varberg – Margareta, Inger, Gun, Sophia
  8. Dialog med kultur och fritidsnämndens presidium – 4 oktober – Anne, Sophia
  9. Föreläsning ”Hjärnkraft – Hjärnsvikt” i samband med Anhörigveckan/ Komedianten 2 oktober – Inger
  10. Föreläsning ”Riskbruk – Missbruk – Beroende” i samband med Anhörigveckan på Komedianten 2 oktober – Stefan
  11. Föreläsning ”Vägen ut – Bli fri från medberoende” i samband med Anhörigveckan./Komedianten 2 oktober - Inger
  12. Dialogmöte mellan lokala nämnder och RS au 10 oktober – Anne, Camilla


  Planerade aktiviteter 2017-10-17 – 2017-11-13

  1. Konferens om hållbar uppväxt, Halmstads Högskola 25 oktober – Margareta, Sophia
  2. Utbildningsdag med fokus på ANDT-frågor 25 oktober i Varberg - Inger
  3. Bästa samverkansplatsen 23 november - Sophia

 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samrådet och bereder gemensamma frågeställningar. På dialogmötet den 10 oktober 2017 kommer dialog att föras kring lokala nämnders inlämnade kunskapsunderlag om unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa.

 • Följande inkomna skrivelser anmäls

  - Protokollsutdrag § 112 RS – sammanträdesplanering för regionstyrelsen 2018
  - Delårsrapport jan-jun 2017 Patientnämnden
  - Resursfördelning 2018
  - Protokollsutdrag § 140 Handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat
  - Protokollsutdrag § 138 komplettering av tillväxtstrategin 2014-2020

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.