Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 • Lokal nämnd Varberg utser Semra Redzepagic till sekreterare i Lokal nämnd Varberg under tiden 14 mars-31 december 2022

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 • Sedan 2017 arbetar polisen och Varbergs kommun med medborgarlöften i Varberg, och sedan 2018 ingår även Region Hallands lokala nämnd i Varberg i arbetet. Polisen samordnar arbetet inom ramen för nätverket Trygg i Varberg då medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell. Inom löftet förbinder sig respektive part att bidra till det överenskomna området.

  Parterna inom nätverket Trygg i Varberg (Polisen, Varbergs kommun och Region Hallands lokala nämnd i Varberg) skrev under hösten 2020 fram en gemensam problembild som, tillsammans med genomförda medborgardialoger och samtal med berörda nämnder, låg till grund för 2021 års medborgarlöfte. Lokal nämnd Varberg beslutade 2020-12-07 (§65) om Medborgarlöfte 2021.

 • Varbergs kommun, lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg har tecknat en samverkansöverenskommelse avseende folkhälso- och trygghetsarbetet för perioden 2022-2025. Inom ramen för överenskommelsen tas årligen ett medborgarlöfte fram, där respektive part förbinder sig att bidra till det överenskomna området.

  Inför framtagandet av medborgarlöftet tar samverkande parter fram egna problembilder utifrån ett folkhälso- och trygghetsperspektiv. Dessa sammanställs av Trygg i Varberg, med samordning av lokalpolisområde Varberg, till en gemensam problembild. Tillsammans med resultaten från medborgardialoger och trygghetsenkät bildar det underlag till medborgarlöftet.

  På sammanträdet diskuteras vad Lokal nämnd Varberg ser är av vikt att lyfta fram i 2022 års problembild inför Medborgarlöfte 2023.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen inkluderar fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som utvecklas under processen. Under hösten 2021 genomfördes 27 medskapande dialoger i Halland.
  Vid sammanträdet presenteras en delrapport som innehåller en sammanställning av det som framkommit i de perspektivinhämtade dialogerna. Vid mötet ges även information om gemensamma kommunikationsinsatser och om de fördjupande dialogerna i Varberg.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process mellan åren 2020-2022 med fokusområde tillit. Processen inkluderar kunskapsinsamling, fördjupning av kunskapen genom medskapande metoder och förankring och implementering av den kunskap som utvecklats under processen.

  Under hösten 2021 genomfördes perspektivinhämtande dialoger med omkring 350 hallänningar. Resultaten ska nu ligga till grund för den fortsatta medskapande processen där nästa steg är att genomföra fördjupande dialoger. I samband med den fördjupande dialogen planeras en föreläsning, vilken föreslås finansieras av Lokal nämnd Varberg inom ram för beslutad budget för verksamhetsåret.

  I Varberg genomförs den fördjupande dialogen i samverkan med Varbergs kommun (kultur- och biblioteksavdelningen) och Lokalpolisområde Varberg som en av insatserna i årets medborgarlöfte.

 • Lokal nämnd Varberg har tillsammans med Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg ingått en samverkansöverenskommelse inom områdena folkhälsa och trygghet. Den första överenskommelsen, där samtliga tre parter deltog, tecknades 2018 och löpte ut 2021. En ny överenskommelse har tecknats och sträcker sig mellan åren 2022-2025.

  Inom ramen för överenskommelsen har Folkhälso- och trygghetsrådet prioriterat fokusområden att arbeta med i samverkan. Nätverket Trygg i Varberg har tagit fram en handlingsplan med insatser inom samtliga tre prioriterade områden. Handlingsplanen har följts upp löpande på Folkhälso- och trygghetsrådets sammanträden, men också genom årsvisa uppföljningar. Då överenskommelsen löpte ut 2021 har en slutuppföljning genomförts för att skapa förutsättningar att ta med lärdomar in i framtagandet av en ny handlingsplan.

  På sammanträdet ges möjlighet att ställa frågor kring slutuppföljningen av handlingsplanen.

  • Regionfullmäktiges beslut om avveckling av lokala nämnder 
  • Återkoppling Tillitsdialog med landsbygd/stad 17 januari – Helén
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 18 februari – Kalle, Göran, Katrin, Sophia 
  • Återkoppling Folkhälso- och trygghetsrådet 2 mars – Kalle, Göran, Katrin, Sophia
  • Återkoppling Länspresidium Falkenberg 18 mars – Kalle, Göran, Katrin
  • Inbjudan Kunskapsdag om Islandsmodellen - barns rätt till ett liv utan våld 5 maj i Varberg
  • Inbjudan Västsvenska EU-konferensen Europaform 12-13 maj
 •   10

  Anmälningar för kännedom

 • § 9

  Justering

 • Lokal nämnd Varberg utser Semra Redzepagic till sekreterare i Lokal nämnd Varberg under tiden 14 mars-31 december 2022

 • § 11

  Godkännande av föredragningslistan

 • Sedan 2017 arbetar polisen och Varbergs kommun med medborgarlöften i Varberg, och sedan 2018 ingår även Region Hallands lokala nämnd i Varberg i arbetet. Polisen samordnar arbetet inom ramen för nätverket Trygg i Varberg då medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell. Inom löftet förbinder sig respektive part att bidra till det överenskomna området.

  Parterna inom nätverket Trygg i Varberg (Polisen, Varbergs kommun och Region Hallands lokala nämnd i Varberg) skrev under hösten 2020 fram en gemensam problembild som, tillsammans med genomförda medborgardialoger och samtal med berörda nämnder, låg till grund för 2021 års medborgarlöfte. Lokal nämnd Varberg beslutade 2020-12-07 (§65) om Medborgarlöfte 2021.

 • Varbergs kommun, lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg har tecknat en samverkansöverenskommelse avseende folkhälso- och trygghetsarbetet för perioden 2022-2025. Inom ramen för överenskommelsen tas årligen ett medborgarlöfte fram, där respektive part förbinder sig att bidra till det överenskomna området.

  Inför framtagandet av medborgarlöftet tar samverkande parter fram egna problembilder utifrån ett folkhälso- och trygghetsperspektiv. Dessa sammanställs av Trygg i Varberg, med samordning av lokalpolisområde Varberg, till en gemensam problembild. Tillsammans med resultaten från medborgardialoger och trygghetsenkät bildar det underlag till medborgarlöftet.

  På sammanträdet diskuteras vad Lokal nämnd Varberg ser är av vikt att lyfta fram i 2022 års problembild inför Medborgarlöfte 2023.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen inkluderar fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som utvecklas under processen. Under hösten 2021 genomfördes 27 medskapande dialoger i Halland.
  Vid sammanträdet presenteras en delrapport som innehåller en sammanställning av det som framkommit i de perspektivinhämtade dialogerna. Vid mötet ges även information om gemensamma kommunikationsinsatser och om de fördjupande dialogerna i Varberg.

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process mellan åren 2020-2022 med fokusområde tillit. Processen inkluderar kunskapsinsamling, fördjupning av kunskapen genom medskapande metoder och förankring och implementering av den kunskap som utvecklats under processen.

  Under hösten 2021 genomfördes perspektivinhämtande dialoger med omkring 350 hallänningar. Resultaten ska nu ligga till grund för den fortsatta medskapande processen där nästa steg är att genomföra fördjupande dialoger. I samband med den fördjupande dialogen planeras en föreläsning, vilken föreslås finansieras av Lokal nämnd Varberg inom ram för beslutad budget för verksamhetsåret.

  I Varberg genomförs den fördjupande dialogen i samverkan med Varbergs kommun (kultur- och biblioteksavdelningen) och Lokalpolisområde Varberg som en av insatserna i årets medborgarlöfte.

 • Lokal nämnd Varberg har tillsammans med Varbergs kommun och Lokalpolisområde Varberg ingått en samverkansöverenskommelse inom områdena folkhälsa och trygghet. Den första överenskommelsen, där samtliga tre parter deltog, tecknades 2018 och löpte ut 2021. En ny överenskommelse har tecknats och sträcker sig mellan åren 2022-2025.

  Inom ramen för överenskommelsen har Folkhälso- och trygghetsrådet prioriterat fokusområden att arbeta med i samverkan. Nätverket Trygg i Varberg har tagit fram en handlingsplan med insatser inom samtliga tre prioriterade områden. Handlingsplanen har följts upp löpande på Folkhälso- och trygghetsrådets sammanträden, men också genom årsvisa uppföljningar. Då överenskommelsen löpte ut 2021 har en slutuppföljning genomförts för att skapa förutsättningar att ta med lärdomar in i framtagandet av en ny handlingsplan.

  På sammanträdet ges möjlighet att ställa frågor kring slutuppföljningen av handlingsplanen.

  • Regionfullmäktiges beslut om avveckling av lokala nämnder 
  • Återkoppling Tillitsdialog med landsbygd/stad 17 januari – Helén
  • Återkoppling Länspresidium Varberg 18 februari – Kalle, Göran, Katrin, Sophia 
  • Återkoppling Folkhälso- och trygghetsrådet 2 mars – Kalle, Göran, Katrin, Sophia
  • Återkoppling Länspresidium Falkenberg 18 mars – Kalle, Göran, Katrin
  • Inbjudan Kunskapsdag om Islandsmodellen - barns rätt till ett liv utan våld 5 maj i Varberg
  • Inbjudan Västsvenska EU-konferensen Europaform 12-13 maj
 • § 18

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.