Hoppa över navigering
 • § 1

  Justering 2018

 • § 2

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Varbergsnämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har en ekonomi i balans. Nämndens resultat för 2017 är 217 000 kronor.

  Utfallet för 2017 visar att utvecklingsmedel för folkhälsa och hälsofrämjande insatser i stort sett följer budget. Utfallet för politikerkostnader visar ett överskott för året som främst beror på lägre kostnader för kurs och konferens än beräknat.

 • Enligt Region Hallands internkontrollreglemente ska respektive styrelse/nämnd rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen.
  Rapporten ska innehålla information om vilka kontrollområden som styrelsen/nämnden har valt för 2017, sammanfattat resultat av uppföljningen och eventuellt vidtagna åtgärder. I de fall det finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så ska även dessa redovisas.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god intern kontroll.

 • Styrelser och nämnder skall inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordningen bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder.

 • Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande mål och budgetprocess till regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska hälsa och livssituation. Denna rapport med tillhörande åtgärdsförslag överlämnades till Regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför budget 2019.

  I september 2018 ska lokala nämnder återigen lämna över ett kunskapsunderlag till regionstyrelsens utskott, denna gång som ett inspel inför mål och budget 2020. Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbeta med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp. Utifrån detta föreslås de lokala nämnderna att besluta att under 2018 ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården med syftet att undersöka hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykisk hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare.

 • Förslag finns att ändra tidigare fastställda sammanträdesdagar

  • 9 april ändras till 16 april
  • 11 juni ändras till 28 maj
  • 1 oktober ändras till 8 oktober
  • 3 december ändras till 6 december
 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa. Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Folkhälso- och trygghetsrådet är en etablerad arena där Varbergsnämnden, Varbergs kommun och polismyndigheten samverkar och samarbetar i det kommunövergripande arbetet som handlar om folkhälsa och trygghet. Under perioden 2018-2021 har rådet identifierat barn och ungas fysiska och psykiska hälsa, ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak) och trygghet och säkerhet som särskilt prioriterade områden. Utifrån dessa områden har en handlingsplan med förslag på åtgärder tagits fram av Trygg i Varberg, vilken behandlas på Folkhälso- och trygghetsrådets möte den 6 mars.

  På sammanträdet presenteras handlingsplanens insatser.

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Varbergsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2018.

  Genomförda aktiviteter 2018-01-01 – 2018-02-05
  1. Länspresidium, 15 januari, Laholm – Stefan, Anne, Camilla
  2. Dialog med regionstyrelsens utskott, 23 januari, Halmstad – Stefan, Anne, Camilla
  3. Nätverkskonferens 2018, 31 januari – 1 februari, Camilla

  Planerade aktiviteter 2018-02-06 – 2018-03-12
  1. Folkhälso- och Trygghetsråd, 6 mars – Stefan, Anne, Camilla, Sophia

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar.
  För verksamhetsåret 2018 är dialogmöten mellan lokal nämnd och regionstyrelsens utskott planerade till
  - 23 januari
  - 22 maj
  - 11 september
  - 4 december
  På sammanträdet den 5 februari ges en återkoppling från dialogmötet med regionstyrelsens utskott den 19 december 2017 och den 23 januari 2018.

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet.

 • Information lämnas angående

  • inbjudan Meningsfull eftermiddagsföreläsning/konferens, föreläsning om arbete & sysselsättning, 15 februari, Varberg
  • inbjudan till utbildningsdag - hedersrelaterat våld och förtryck, 28 februari, Kungsbacka
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.