Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Utifrån företagen granskning och avgiven revisionsrapport avseende Lokal nämnd Varbergs verksamhet under verksamhetsåret 2020 besöker revisorerna nämnden för vidare dialog.
  Revisorerna önskar under besöket fokusera på frågeställningar rörande nämndens arbete med regionfullmäktiges fokusområden under 2021, arbetet med mätbara indikatorer, dialogmötena som genomförs mellan de lokala nämnderna och regionstyrelsens utskott, nämndens ekonomi, nämndens arbete med intern kontroll samt nämndens bidrag till behovsbedömningar som medverkar till att utveckla regionens mål inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. 

 • Presentation om dataskydd samt möjlighet att ställa frågor kring nämndens ansvar som personuppgiftsansvarig.

 • Uppföljningsrapport 2, 2021, ska enligt riktlinjer för Region Halland uppföljning, redovisas efter 8 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 8 oktober 2021.

 • Varbergs kommun, lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg samverkar kring folkhälsa och trygghet. En ny samverkansöverenskommelse med nya fokusområden för folkhälso- och trygghetsarbetet ska under året arbetas fram och ersätta den nuvarande som gäller mellan åren 2018-2021.

  Till grund för överenskommelsen finns en övergripande lägesbild över folkhälsa och trygghet i Varberg. Årligen tar samverkande parter även fram en egen problembild utifrån ett folkhälso- och trygghetsperspektiv, vilka sedan sammanställs till en gemensam problembild. Den gemensamma problembilden 2021, tillsammans med polisens trygghetsdialoger, utgör underlag för framtagandet av nästa års medborgarlöfte.

  På sammanträdet presenteras förslag på Lokal nämnd Varbergs problembild. Utifrån diskussioner vid sammanträdet 210511 är årets problembild en uppdatering av föregående års. Fokus är därmed även detta år effekterna av covid-19 på folkhälsan.

 • Delegationsbeslut har fattats av nämnden utifrån delegationsordning som beslutades vid nämndens sammanträde 2019-02-04, §9.
   

  • Höstens möten
  • Information om Äppelveckan 2021
  • Information om Varbergs kommuns hållbarhetsarbete
  • Återkoppling Från ord till handling 26 maj - Kalle, Hélen
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 18 juni - Kalle, Göran, Katrin
  • Återkoppling Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september - Kalle, Göran G, Madelene, Peter, Helén, Göran S, Katrin, Sophia
  • Återkoppling Så förebygger vi suicid tillsammans 10 september - Helén
  • Inbjudan Det finns en chans 6 oktober (obs sista anmälningsdag 28 september)
  • Inbjudan Hon kallades hemmasittare 27 oktober
  • Save the date - Pep Forum 2021 10 november
  • Save the date - Att leda in i framtiden 6 december

   

 •   9

  Anmälningar för kännedom

 • Lokal nämnd Varberg informeras om kommande medskapande process lokalt och regionalt avseende höstens invånardialoger knutna till den fördjupade delen av Kunskapsuppdraget Tillit.
  Vid sammanträdet ges praktisk information inför den medskapande processen, och om hur dialog som metod kan användas för att samla in invånares perspektiv kring tillitsfrågan.

 • Inför framtagande av förslag till 2022 års verksamhetsplan och budget behöver dialog föras i nämnden för att tydliggöra nämndens prioriteringar. Detta utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med samt nämndens ambitioner i övrigt.

  Inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2022 planeras därför en workshop genomföras, med möjlighet för nämnden att föra dialog om vilka frågor nämnden ser som viktiga att arbeta vidare med framöver. Utifrån denna diskussion föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2022. Detta förslag presenteras för nämnden vid nämndens sammanträde i december 2021.

 • § 31

  Justering

 • § 32

  Godkännande av föredragningslistan

 • Utifrån företagen granskning och avgiven revisionsrapport avseende Lokal nämnd Varbergs verksamhet under verksamhetsåret 2020 besöker revisorerna nämnden för vidare dialog.
  Revisorerna önskar under besöket fokusera på frågeställningar rörande nämndens arbete med regionfullmäktiges fokusområden under 2021, arbetet med mätbara indikatorer, dialogmötena som genomförs mellan de lokala nämnderna och regionstyrelsens utskott, nämndens ekonomi, nämndens arbete med intern kontroll samt nämndens bidrag till behovsbedömningar som medverkar till att utveckla regionens mål inom såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling. 

 • Presentation om dataskydd samt möjlighet att ställa frågor kring nämndens ansvar som personuppgiftsansvarig.

 • Uppföljningsrapport 2, 2021, ska enligt riktlinjer för Region Halland uppföljning, redovisas efter 8 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 8 oktober 2021.

 • Varbergs kommun, lokalpolisområde Varberg och Region Hallands lokala nämnd i Varberg samverkar kring folkhälsa och trygghet. En ny samverkansöverenskommelse med nya fokusområden för folkhälso- och trygghetsarbetet ska under året arbetas fram och ersätta den nuvarande som gäller mellan åren 2018-2021.

  Till grund för överenskommelsen finns en övergripande lägesbild över folkhälsa och trygghet i Varberg. Årligen tar samverkande parter även fram en egen problembild utifrån ett folkhälso- och trygghetsperspektiv, vilka sedan sammanställs till en gemensam problembild. Den gemensamma problembilden 2021, tillsammans med polisens trygghetsdialoger, utgör underlag för framtagandet av nästa års medborgarlöfte.

  På sammanträdet presenteras förslag på Lokal nämnd Varbergs problembild. Utifrån diskussioner vid sammanträdet 210511 är årets problembild en uppdatering av föregående års. Fokus är därmed även detta år effekterna av covid-19 på folkhälsan.

 • Delegationsbeslut har fattats av nämnden utifrån delegationsordning som beslutades vid nämndens sammanträde 2019-02-04, §9.
   

  • Höstens möten
  • Information om Äppelveckan 2021
  • Information om Varbergs kommuns hållbarhetsarbete
  • Återkoppling Från ord till handling 26 maj - Kalle, Hélen
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 18 juni - Kalle, Göran, Katrin
  • Återkoppling Lokala nämnders utvecklingsdag 3 september - Kalle, Göran G, Madelene, Peter, Helén, Göran S, Katrin, Sophia
  • Återkoppling Så förebygger vi suicid tillsammans 10 september - Helén
  • Inbjudan Det finns en chans 6 oktober (obs sista anmälningsdag 28 september)
  • Inbjudan Hon kallades hemmasittare 27 oktober
  • Save the date - Pep Forum 2021 10 november
  • Save the date - Att leda in i framtiden 6 december

   

 • § 39

  Anmälningar för kännedom

 • Lokal nämnd Varberg informeras om kommande medskapande process lokalt och regionalt avseende höstens invånardialoger knutna till den fördjupade delen av Kunskapsuppdraget Tillit.
  Vid sammanträdet ges praktisk information inför den medskapande processen, och om hur dialog som metod kan användas för att samla in invånares perspektiv kring tillitsfrågan.

 • Inför framtagande av förslag till 2022 års verksamhetsplan och budget behöver dialog föras i nämnden för att tydliggöra nämndens prioriteringar. Detta utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med samt nämndens ambitioner i övrigt.

  Inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2022 planeras därför en workshop genomföras, med möjlighet för nämnden att föra dialog om vilka frågor nämnden ser som viktiga att arbeta vidare med framöver. Utifrån denna diskussion föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2022. Detta förslag presenteras för nämnden vid nämndens sammanträde i december 2021.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.