Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnden Kungsbacka har arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente, utförd verksamhet under 2019 och av regionstyrelsen beslutade prioriteringar för 2020. Utifrån detta har lokala nämnden identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår, vilket har synliggjorts i 2020 års verksamhetsplan.

 • Lokala nämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare. Nämnden ska utifrån de tre hållbarhetsprinciperna bidra till en positiv regional utveckling. Genom nämndens arbete med inventeringar och bidrag till behovsbedömningar ska nämnden medverka till att utveckla regionens mål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.
  Nämnden har fått resurser för att stärka det lokala hållbarhetsarbetet i samverkan med kommunen och andra samhällsaktörer. Särskild överenskommelse träffas med regionkontoret som tillhandahåller personalresurser.

 • Lokala nämnder har sedan lång tid tillbaka årligen arbetat fram ett gemensamt kunskapsunderlag. Utgångspunkten för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifierat inom ramen för sitt uppdrag. De senaste årens kunskapsunderlag har fokuserat på frågan om ungas psykiska hälsa ur olika perspektiv.
  Inför årets kunskapsunderlag beslutade de lokala nämnderna att fördjupa kunskapsöversikten som arbetades fram föregående år kring mångbesökare i närsjukvården. Kunskapsunderlag är nu färdigställt för godkännande vid sammanträdet.

 • I Kungsbacka kommun finns tio träffpunkter i olika kommundelar. De drivs av kommunen och har stöd av volontärer. Träffpunkterna är en viktig mötesplats för social samvaro och aktiviteter, för att öka gemenskap, minska ensamhet och skapa nya kontakter. Mötesplatser av olika slag är ett av kommunens prioriterade insatsområden för att stärka den psykiska hälsan.
  Lokala nämnden i Kungsbacka har fått en förfrågan om att bidra till träffpunkternas verksamhet genom att finansiera inköp av broddar för utdelning till seniorer vid kommunens träffpunkter under vintern 2019/2020. Dels som ett sätt att bidra till minskad risk för fallolyckor utomhus och öka tryggheten vid utevistelse, men även som ett sätt att få nya människor att besöka träffpunkterna i samband med utdelningen och på så sätt upptäcka vad träffpunkterna har att erbjuda seniorer.
  Lokala nämnden har tidigare genomfört en försöksverksamhet med halkskydd för äldre. Då delades 700 par broddar ut via träffpunkter och seniormässa. Utvärderingen visade på positiva resultat i form av bibehållen eller ökad utevistelse under vintern samt ökad trygghet utomhus då broddarna användes. Utvärderingen rekommenderade mer användarvänliga broddar vid ett eventuellt nytt försök.
  Regionkontoret föreslår att avsätta 30 000 kronor för inköp av användarvänliga broddar för utdelning vid träffpunkterna i Kungsbacka. Summan räcker till cirka 320 par broddar.
  Utdelningsadministrationen sköts helt av träffpunkternas personal, men möjlighet för förtroendevalda att besöka träffpunkterna för dialog i samband med utdelningen finns.

 • Förvaltningen för Kultur & Fritid inom Kungsbacka kommun bedriver sedan 11 år tillbaka friskvårds- och aktivitetsgrupper för barn med övervikt. Arbetet sker i samverkan med Region Hallands barnklinik och ett flertal verksamheter inom Kungsbacka kommun. Lokala nämnden i Kungsbacka har medfinansierat utveckling av metoden i två perioder, 2008-2010 samt 2018-2019.
  Målet med grupperna är viktnedgång genom kost och fysisk aktivitet, att stärka barnens självkänsla och känsla av delaktighet samt lotsa barnen till andra sociala sammanhang inom t ex föreningslivet. Verksamheten har nått mycket goda resultat och samarbetsmodellen mellan Region Halland och kommunen har rönt uppmärksamhet nationellt. Lokala nämnden ställer sig positiv till arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper och har följt arbetet sedan det startade 2008.
  Förvaltningen för Kultur & Fritid, ansöker nu om 185 000 kronor i fortsatt ekonomiskt stöd för att under 2020 fortsätta utveckla verksamheten kring friskvårds- och aktivitetsgrupperna för barn med övervikt.
  Regionkontoret anser att ansökan saknar en konkret beskrivning av aktiviteter som de ansökta medlen är avsedda att användas till och det blir därmed otydligt vad pengarna kommer att gå till samt hur arbetet ska följas upp. Dock är det viktigt att fortsätta dialogen med kommunen kring hur framtida samarbete kring friskvårds- och aktivitetsgruppen kan se ut.

  Bilagor

 • Lokala nämnden Kungsbacka delges följande information.

  • Hälsa på lika villkor, unga 16-18 år
  • Återkoppling Länspresidium i Halmstad, 22 november - Christian
  • Kommunbesök från Roskilde kommun kring Friskvårdsgruppen, 14 november - Christian
  • Återkoppling Förtroendevalda medborgardialog och samverkan med civilsamhället, 29 november - Mikael
  • Återkoppling Medborgardialog och samverkan med civilsamhället, 29 november - Christian
  • Återkoppling Att leda in i framtiden, 2 december - Christian, Mikael, Charlotte, Sofie, Ulrika, Tommy

  Bilagor

 • Följande inkommen skrivelse anmäls till protokollet.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.