Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Obesitas (sjukdomen fetma) är ett växande problem i Sverige som ofta leder till en försämrad livskvalitet för individen och till stora ekonomiska kostnader för samhället. Region Hallands senaste sammanställning på BMI i Halland visar på att det finns ca 140 barn med övervikt och obesitas i åldrarna 3–5 på BVC i Kungsbacka kommun. Tidiga insatser bland barn och unga är extra viktigt då studier visat att övervikt och obesitas hos barn ofta blir bestående; 80 procent av barnen med övervikt och obesitas behåller sin övervikt i vuxen ålder. Nationell undersökning larmar om att vikten hos fyraåringarna har ökat under de senaste åren. Forskning visar att merparten barn med obesitas börjar utveckla denna sjukdom i 2–5 års åldern. Insatser som sätts in så tidigt som möjligt i livet verkar vara en avgörande framgångsfaktor.

  I Kungsbacka finns idag verksamheten Friskvårdsgruppen för åldersgruppen 5 - 19 år. Verksamheten drivs av Region Halland och Kungsbacka kommun gemensamt. I verksamheten arbetar man med barn och deras anhöriga utifrån ett helhetsperspektiv. I Kungsbacka ses ett behov av att också arbeta med åldersgruppen 3 – 5 år på samma sätt som i verksamheten Friskvårdsgruppen. För att kunna genomföra och utvärdera en friskvårdsgrupp riktad till barn 3 - 5 år görs bedömningen att det behövs en tjänst på 50 % under ett och ett halvt års tid.

 • Lokal nämnd Kungsbacka har arbetet med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2021. Utifrån detta har lokal nämnd Kungsbacka identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår och gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2022.

 • Varje styrelse och nämnd ska årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter att bedömning av väsentligheter och risker i verksamheten gjorts, och ska innehålla de kontrollmoment som nämnden bedömer ska kontrolleras för att nämnden ska kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten som bedrivs.

  En riskanalys har genomförts avseende den verksamhet som lokal nämnd bedriver och som ligger under lokal nämnds ansvarsområde. Riskanalysen har presenterats för Lokal nämnd Kungsbacka den 11 november 2021, för diskussion inför utarbetandet av förslaget till intern kontrollplan.

  Uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2022 rapporteras i enlighet med nämndens beslut.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Kupp-dialog 8 november - Christian
  • Återkoppling Hållbarhetsdagen Halland 18 november - Charlotte
  • Återkoppling Länspresidium Halmstad 19 november - Christian, Felicia
  • Återkoppling Att leda in i framtiden 6 december - Charlotte, Sofie, Ulrika, Felicia, Karin
 •   7

  Anmälningar för kännedom

 • § 55

  Justering

 • § 56

  Godkännande av föredragningslistan

 • Obesitas (sjukdomen fetma) är ett växande problem i Sverige som ofta leder till en försämrad livskvalitet för individen och till stora ekonomiska kostnader för samhället. Region Hallands senaste sammanställning på BMI i Halland visar på att det finns ca 140 barn med övervikt och obesitas i åldrarna 3–5 på BVC i Kungsbacka kommun. Tidiga insatser bland barn och unga är extra viktigt då studier visat att övervikt och obesitas hos barn ofta blir bestående; 80 procent av barnen med övervikt och obesitas behåller sin övervikt i vuxen ålder. Nationell undersökning larmar om att vikten hos fyraåringarna har ökat under de senaste åren. Forskning visar att merparten barn med obesitas börjar utveckla denna sjukdom i 2–5 års åldern. Insatser som sätts in så tidigt som möjligt i livet verkar vara en avgörande framgångsfaktor.

  I Kungsbacka finns idag verksamheten Friskvårdsgruppen för åldersgruppen 5 - 19 år. Verksamheten drivs av Region Halland och Kungsbacka kommun gemensamt. I verksamheten arbetar man med barn och deras anhöriga utifrån ett helhetsperspektiv. I Kungsbacka ses ett behov av att också arbeta med åldersgruppen 3 – 5 år på samma sätt som i verksamheten Friskvårdsgruppen. För att kunna genomföra och utvärdera en friskvårdsgrupp riktad till barn 3 - 5 år görs bedömningen att det behövs en tjänst på 50 % under ett och ett halvt års tid.

 • Lokal nämnd Kungsbacka har arbetet med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2021. Utifrån detta har lokal nämnd Kungsbacka identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår och gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2022.

 • Varje styrelse och nämnd ska årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter att bedömning av väsentligheter och risker i verksamheten gjorts, och ska innehålla de kontrollmoment som nämnden bedömer ska kontrolleras för att nämnden ska kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten som bedrivs.

  En riskanalys har genomförts avseende den verksamhet som lokal nämnd bedriver och som ligger under lokal nämnds ansvarsområde. Riskanalysen har presenterats för Lokal nämnd Kungsbacka den 11 november 2021, för diskussion inför utarbetandet av förslaget till intern kontrollplan.

  Uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2022 rapporteras i enlighet med nämndens beslut.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Kupp-dialog 8 november - Christian
  • Återkoppling Hållbarhetsdagen Halland 18 november - Charlotte
  • Återkoppling Länspresidium Halmstad 19 november - Christian, Felicia
  • Återkoppling Att leda in i framtiden 6 december - Charlotte, Sofie, Ulrika, Felicia, Karin
 • § 61

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.