Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Kungsbackanämnden har att utse sekreterare för Kungsbackanämnden för mandatperioden 2019 - 2022.

 • Lokala nämnders reglemente medger nämnden att besluta om vilka som ska medges närvarorätt vid nämndens sammanträden.
  Kungsbackanämnden har att utse vilka som ska ha generell och specifik närvarorätt vid nämndens sammanträden under mandatperioden.
  När det gäller personalföreträdares rätt att närvara vid Kungsbackanämndens sammanträden regleras detta i Kommunallagen 7 kap, §§ 12-16.
  Regionfullmäktige har vidare reglerat denna närvarorätt i reglementet för lokala nämnder. I reglementet regleras också i vilka ärenden personalföreträdare inte har närvarorätt.

 • Kungsbackanämnden har att utse vilka företrädare som ska underteckna avtal, skrivelser och andra handlingar i Kungsbackanämndens namn.
  Uppdraget regleras i lokala nämnders reglemente men Kungsbackanämnden har möjlighet att besluta om att ytterligare ledamöter kan medges denna rätt.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera beslutsattestanter samt ersättare för dessa.
  Beslutsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Kungsbackanämnden har att utse personer som har rätt att i nämndens namn motta delgivning. Rätten regleras till viss del av lokala nämnders reglemente, men Kungsbackanämnden har rätt att utse fler än de som föreskrivs i reglementet.

 • Kungsbackanämnden ska besluta om delegationsordning för Kungsbackanämnden för mandatperioden 2019 - 2022. Enligt lokala nämnders reglemente ska samtliga delegerade ärenden anmälas till Kungsbackanämnden.

 • Kungsbackanämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för.

 • Kungsbackanämnden beslutade vid sitt sammanträde 6 december 2018, § 78, om verksamhetsplan för Kungsbackanämnden 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut konfirmeras av den tillträdda Kungsbackanämnden.

  Kungsbackanämndens tidskapsel visas under sammanträdet.

 • Kungsbackanämnden beslutade vid sitt sammanträde 6 december 2018, § 79, att fastställa upprättat förslag till budget 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut konfirmeras av den tillträdda Kungsbackanämnden.

 • Kungsbackanämnden beslutade vid sitt sammanträde 6 december 2018, § 81, att anta sammanträdestider för 2019. I och med ny mandatperiod behöver detta beslut konfirmeras av den tillträdda Kungsbackanämnden.
  De antagna sammanträdestiderna är

  • 7 februari
  • 14 mars
  • 17 april (onsdag)
  • 23 maj
  • 19 september
  • 17 oktober
  • 14 november
  • 12 december
 • Följande information delges Kungsbackanämnden.

  • Information om praktiska detaljer
  • Länspresidie 28 januari
  • Lokala nämnders utvecklingsdagar 28 mars kl. 10:00 - 29 mars kl. 13:00, Strandbaden i Falkenberg, med syfte att lära känna varandra och lokala nämnders uppdrag
  • Hälsa på lika villkor
  • Föräldrar Emellan - program för våren 2019
  • Inbjudan Barnkonventionen 2020, 1 mars i Varberg 

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.