Hoppa över navigering
 • § 86

  Justering

 • Maria Aviles, folkhälsostrateg i Kungsbacka kommun, är inbjuden till nämnden för att tillsammans med Kungsbackanämndens strateg, gå igenom året med direktivet för psykisk hälsa och hur vi arbetar vidare under 2018.

 • Den lokala nämnden i Kungsbacka arbetar systematiskt med uppföljning av måluppfyllnad, verksamhetsplan och uppföljning av de ekonomiska ramarna.
  Detta sker dels genom de båda uppföljningsrapporterna och årsredovisningen, men även genom att nämnden däremellan månadsvis belyser den ekonomiska utvecklingen och de aktiviteter av större vikt som genomförts utifrån de av nämnden beslutade målen och verksamhetsplanering.

 • Kungsbackanämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare. Nämnden ska bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan, för en jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

  För att stärka det lokala folkhälsoarbetet har nämnden fått resurser för att kunna genomföra insatser inom området i samverkan med kommunen och andra samhällsaktörer. Särskild överenskommelse träffas med regionkontoret som tillhandahåller personalresurser.

  Kungsbackanämnden har under två dagar arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente, utförd verksamhet under 2017 och av regionstyrelsen beslutade prioriteringar för 2018.
  Utifrån detta har Kungsbackanämnden identifierat viktiga områden att arbeta vidare med under verksamhetsåret 2018, vilket har synliggjorts i 2018 års verksamhetsplan.

 • Strateg Karin Jansson informerar om arbetet som genomförts under året med Välmående ger resultat.

 • Enligt 6 kapitlet 33 § Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.