Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Med utgångspunkt i det uppdrag Lokal nämnd Kungsbacka fått från regionfullmäktige och regionstyrelsen för 2019 har nämnden bedrivit verksamhet under året. Under året har omfattande verksamhet bedrivits, dock på ett kostnadseffektivt sätt. Detta har medfört att Lokal nämnd Kungsbacka har ett ekonomiskt överskott efter avslutat verksamhetsår.

  Bilagor

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.
  Regionkontoret genomförde en riskanalys inom de verksamheter som ligger under lokala nämnders ansvarsområde. Riskanalysen redovisades i början av 2019 till lokala nämnden i Kungsbacka som pekade ut följande risker som skulle utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhetsområde 2019:

  • Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.
  • Information om de centrala beslutsprocesserna når inte lokala nämnders tjänstepersoner.
  • Personalförändringar kan göra att nämndens verksamhet inte kan genomföras enligt planering.
  • Utifrån riskerna utarbetade Regionkontoret ett förslag till internkontrollplan som beslutats av nämnden. Den interna kontrollen har följts upp i samband nämndens årsredovisning.

  Bilagor

 • Den 12 december 2019 beslutade lokal nämnd Kungsbacka om verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2020. Utifrån detta beslut har förvaltningen tagit fram aktiviteter i syfte att uppnå nämndens målsättningar under verksamhetsåret.
  Dessa aktiviteter redovisas för kännedom för nämnden i form av en aktivitetsplan.

 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad medicinsk behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården. FaR erbjuds som behandling och eller som komplement till behandling, till patienter som identifieras med otillräcklig fysisk aktivitet.
  I Halland finns sedan 2003 en särskild struktur (FaR nivå 1) som bland annat innebär att lokala aktörer (ofta i föreningslivet) erbjuder individen extra stöd och motivation för att komma igång och öka sin fysiska aktivitet. För detta har en ersättning betalats ut till aktörerna från de lokala nämnderna. Följsamheten till utskrivna recept har varit god, och receptförskrivandet har stadigt ökat från vårdgivare. FaR nivå 1 är en insats som bidrar till Region Hallands arbete med en mer jämlik vård och hälsa och uppdraget att på så väl strategisk som operativ nivå bidra till goda förutsättningar för hallänningarnas fysiska aktivitet. De som berörs av ett eventuellt borttagande av FaR nivå 1 är de patienter som bedöms ha stora behov av att motiveras till och stöttas i att genomföra ordinerad fysisk aktivitet.
  Då de lokala nämndernas förutsättningar (uppdrag och resurser) har förändrats, finns det inte längre möjlighet att finansiera FaR nivå 1 efter 31 december 2020. För att möjliggöra en fortsättning av arbetet från och med 2021 översänder de lokala nämnderna ärendet till Regionstyrelsen.

  Bilagor

 • Sedan 12 år tillbaka bedrivs friskvårdsgrupper för barn med fetma i samverkan mellan Kungsbacka kommun och Region Halland. Lokala nämnden i Kungsbacka har medfinansierat utveckling av metoden i två perioder; 2008-2010 då arbetet startade samt 2018-2019 då ett arbetssätt för friskvårdsgrupper för yngre barn utvecklades.

  Målet med friskvårdsgrupperna är viktnedgång genom kost och fysisk aktivitet, att stärka barnens självkänsla och känsla av delaktighet samt lotsa barnen till andra sociala sammanhang inom till exempel föreningslivet.

  Under de 12 år som friskvårdsgrupperna pågått har data samlats in kring deltagande barns viktutveckling, metabola faktorer, skolresultat med mera. Detta är mycket värdefull data som kan beforskas och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Publicerad forskning kring friskvårdsgrupperna är efterfrågad och kan öka kunskapen om insatsernas betydelse för delaktiga barns hälsoutveckling och kan ge vetenskaplig evidens för arbetssättet.

  För att genomföra forskning på datan behöver skriftligt samtycke samlas in från alla barn som deltagit sedan starten 2008. De behöver ge sitt godkännande till att deras data används i forskningssammanhang. Arbetsinsatsen som krävs för att samla in skriftliga samtycken från drygt 100 barn ryms inte inom ordinarie anställdas tjänster och insamlingen av samtycken riskerar därför att dra ut på tiden.

  Lokala nämnden i Kungsbacka kan påskynda forskningsprocessen och möjliggöra tidigare vetenskaplig publicering genom att bidra med ett finansiellt stöd till en timanställning av en person som under en period under vårterminen 2020 kan arbeta med att kontakta deltagande barn från 2008 och framåt och samla in deras samtycken.

 • Lokala nämnden Kungsbacka delges följande information.

  • Återkoppling från Länspresidiet i Halmstad, 24 januari - Christian, Mikael, Felicia 
  • Återkoppling från dialog med Regionpensionärsrådet, 31 januari - Christian

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.