Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Region Hallands sex lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen avsåg att inkludera fördjupning inom området genom medskapande metoder samt att förankring och implementering av den kunskap som utvecklades skulle inledas. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 medskapande dialoger runt om i Halland. Utifrån dessa dialoger och analyser av desamma togs en delrapport fram. Under våren 2022 genomfördes sex fördjupande dialoger i syfte att utifrån insamlat material få ytterligare perspektiv på tillit, samt få möjlighet att metodutveckla olika dialogformer. Det samlade resultatet av processen Kunskapsuppdrag tillit har sammanfattats i en slutrapport.

   

 • Uppföljningsrapport 2 2022 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter verksamhetsårets första åtta månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 7 oktober 2022.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera beslutsattestanter samt ersättare för dessa.

  Beslutsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Lokal nämnd Kungsbacka har under flera år samarbetat med Kungsbacka kommun inom ramen för Friskvårdsgruppen för barn och unga i åldern 5–18 år. Under hösten 2021 ansökte Kungsbacka kommun om utvecklingsmedel från Lokal nämnd Kungsbacka för att kunna finansiera en projektledartjänst och därigenom utöka insatserna till barn i åldrarna 3-5 år (även kallat Friskvårdsgruppen mini). Lokal nämnd Kungsbacka beslutade 2021-12-09 (§57) samt 2022-02-08 (§6) att medfinansiera en resurs för Friskvårdsgruppen mini 3-5 år. Totalt har nämnden genom dessa beslut finansierat satsningen med 150 000 kr.

  I september 2022 inkom Kungsbacka kommun med en reviderad ansökan till Lokal nämnd Kungsbacka. Revideringen innehåller ett antal förändringar i förhållande till den ursprungliga planen, bland annat att Friskvårdsgruppens egna gruppverksamheter bör minskas till förmån för lotsning in i andra befintliga sammanhang. Revideringen innebär att det planerade pilotprojektet för barn 3-5 år inte kommer att genomföras och därmed att Lokal nämnd Kungsbackas medel inte kommer att användas som ursprungligen avsett.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidium och ledamöter
  • Återkoppling Länspresidium Hylte 17 juni - Mikael
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 23 september - Christian
  • Inbjudan till Pep Forum 2022, 16 november 
  • Inbjudan till Intressepolitisk dag med RF-SISU Halland, 18 november
 •   8

  Anmälningar för kännedom

 • § 32

  Justering

 • § 33

  Godkännande av föredragningslistan

 • Region Hallands sex lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen avsåg att inkludera fördjupning inom området genom medskapande metoder samt att förankring och implementering av den kunskap som utvecklades skulle inledas. Under hösten 2021 genomfördes ca 30 medskapande dialoger runt om i Halland. Utifrån dessa dialoger och analyser av desamma togs en delrapport fram. Under våren 2022 genomfördes sex fördjupande dialoger i syfte att utifrån insamlat material få ytterligare perspektiv på tillit, samt få möjlighet att metodutveckla olika dialogformer. Det samlade resultatet av processen Kunskapsuppdrag tillit har sammanfattats i en slutrapport.

 • Uppföljningsrapport 2 2022 ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter verksamhetsårets första åtta månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 7 oktober 2022.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera beslutsattestanter samt ersättare för dessa.

  Beslutsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Lokal nämnd Kungsbacka har under flera år samarbetat med Kungsbacka kommun inom ramen för Friskvårdsgruppen för barn och unga i åldern 5–18 år. Under hösten 2021 ansökte Kungsbacka kommun om utvecklingsmedel från Lokal nämnd Kungsbacka för att kunna finansiera en projektledartjänst och därigenom utöka insatserna till barn i åldrarna 3-5 år (även kallat Friskvårdsgruppen mini). Lokal nämnd Kungsbacka beslutade 2021-12-09 (§57) samt 2022-02-08 (§6) att medfinansiera en resurs för Friskvårdsgruppen mini 3-5 år. Totalt har nämnden genom dessa beslut finansierat satsningen med 150 000 kr.

  I september 2022 inkom Kungsbacka kommun med en reviderad ansökan till Lokal nämnd Kungsbacka. Revideringen innehåller ett antal förändringar i förhållande till den ursprungliga planen, bland annat att Friskvårdsgruppens egna gruppverksamheter bör minskas till förmån för lotsning in i andra befintliga sammanhang. Revideringen innebär att det planerade pilotprojektet för barn 3-5 år inte kommer att genomföras och därmed att Lokal nämnd Kungsbackas medel inte kommer att användas som ursprungligen avsett.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidium och ledamöter
  • Återkoppling Länspresidium Hylte 17 juni - Mikael
  • Återkoppling Länspresidium Laholm 23 september - Christian
  • Inbjudan till Pep Forum 2022, 16 november 
  • Inbjudan till Intressepolitisk dag med RF-SISU Halland, 18 november
 • § 39

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.