Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Information om hur äldres hälsa och livsvillkor har förändrats under pandemin. 

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram.

  Vid sammanträdet beslutar nämnden om projektplan för den medskapande processen som sker under 2021. Avsikten med projektplanen är att skapa samsyn i syfte, mål, avgränsningar, förutsättningar, projektorganisation, uppföljning och det övergripande genomförandet samt att vara ett stöd i det fortsatta arbetet.

  Vid sammanträdet diskuterar nämnden även möjlig inriktning för den medskapande processen.

 • Bedrägeribrotten mot äldre ökar enligt den nationella polisenheten CIRCA som fokuserar på åldringsbrott. Tillvägagångssätten varierar och handlar om allt från telefonbedrägerier där gärningspersonen/personerna försöker få tillgång till äldres koder, kortuppgifter eller andra känsliga uppgifter till bedrägerier i den utsattes hem.

  Även i Kungsbacka är bedrägerier mot äldre ett stort problem. Majoriteten av brottsoffren är över 80 år, men även yngre brottsoffer förekommer.

  Vid ett besök vid lokala nämndens sammanträde i februari 2021 berättade samordnare för det lokala brottsförebyggande rådet i Kungsbacka, där polisen ingår, att det finns ett stort behov av att informera äldre om risken för bedrägeribrott och ge tydlig information om hur man som äldre kan skydda sig. Dock har de ekonomiska förutsättningarna för att göra denna informationsinsats saknats.

  För att möta detta behov har ordförande för lokal nämnd Kungsbacka på delegation tagit beslut om att avsätta 45 000 kronor av nämndens budget för att bekosta ett utskick gällande bedrägerier till alla invånare i Kungsbacka som är 75 år eller äldre.

  Utskicket kommer att ske i samarbete mellan Kungsbacka kommun, polisen och lokal nämnd.

   

 • Delegationsbeslut har fattats av nämnden utifrån delegationsordning som beslutades vid nämndens sammanträde 2019-02-07, §8.

  Delegationsbeslut gällande medfinansiering av föreläsningar ”Små barn i en digital värld”.

   

  Delegationsbeslut gällande medfinansiering av informationsutskick till äldre gällande bedrägerier.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Länspresidium 19 februari
 •   8

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.