Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Nämnden informeras om utfallet utifrån höstens dialoger. Nämnden får också information om vårens planerade aktiviteter inom ramen för insatsen Kunskapsuppdrag Tillit.

   

 • Med utgångspunkt i det uppdrag Lokal nämnd Kungsbacka fått från
  regionfullmäktige har nämnden bedrivit verksamhet under året. Trots att
  covid-19 och andra yttre faktorer försvårat förutsättningarna att genomföra
  planerad verksamhet så har arbetet fortlöpt som planerat och i vissa fall i förändrade former.

  Då verksamheten under året bedrivits på ett kostnadseffektivt sätt visar den ekonomiska redovisningen på ett ekonomiskt överskott efter avslutat verksamhetsår om 197 tkr.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

  Utifrån framtagen riskanalys pekade Lokal nämnd Kungsbacka ut följande risker att utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhet 2021:

  • Risk att medarbetare och nämnd saknar tillräcklig kunskap om dataskydd
  (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.

  Den interna kontrollen har följts upp i samband med nämndens årsredovisning.

 • I Kungsbacka finns idag verksamheten Friskvårdsgruppen för åldersgruppen 5 - 19 år. Verksamheten drivs av Region Halland och Kungsbacka kommun gemensamt. I verksamheten arbetar man med barn och deras anhöriga utifrån ett helhetsperspektiv.

  Lokal nämnd fick på sammanträdet 2021-12-09 en presentation av representanter från friskvårdsgruppen som berättade om planerna för att utveckla en friskvårdsgrupp för barn 3-5 år utifrån den projektmedelsansökan som inkommit till lokal nämnd. Vid detta sammanträde beslutade lokal nämnd Kungsbacka om att avsätta medel ur 2021 års budget samt att ha en ambition om att fortsätta medfinansieringen under 2022.

  Utifrån denna bakgrund föreslår Regionkontoret att nämnden avsätter 100 000 kronor från 2022 års budget för medfinansiering av resurs i form av projektledare för Friskvårdsgruppen mini 3-5 år.

 • Den 9 december 2021 beslutade Lokal nämnd Kungsbacka om verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2022. Utifrån beslutad verksamhetsplan och budget har förvaltningen arbetat fram aktiviteter med syfte att nämndens målsättningar ska uppfyllas under verksamhetsåret.

  På sammanträdet lämnas information om aktivitetsplan för verksamhetsåret 2022. Aktivitetsplanen kan komma att förändras under verksamhetsåret. Aktiviteter kan tillkomma eller omprioriteras beroende på samhällsförändringar.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidium och tjänstepersoner
  • Personalförändring
 •   9

  Anmälningar för kännedom

 • § 1

  Justering

 • § 2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Nämnden informeras om utfallet utifrån höstens dialoger. Nämnden får också information om vårens planerade aktiviteter inom ramen för insatsen Kunskapsuppdrag Tillit.

   

 • Med utgångspunkt i det uppdrag Lokal nämnd Kungsbacka fått från
  regionfullmäktige har nämnden bedrivit verksamhet under året. Trots att
  covid-19 och andra yttre faktorer försvårat förutsättningarna att genomföra
  planerad verksamhet så har arbetet fortlöpt som planerat och i vissa fall i förändrade former.

  Då verksamheten under året bedrivits på ett kostnadseffektivt sätt visar den ekonomiska redovisningen på ett ekonomiskt överskott efter avslutat verksamhetsår om 197 tkr.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

  Utifrån framtagen riskanalys pekade Lokal nämnd Kungsbacka ut följande risker att utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhet 2021:

  • Risk att medarbetare och nämnd saknar tillräcklig kunskap om dataskydd
  (personuppgiftsbehandling) för att kunna leva upp till lagkraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras försent.

  Den interna kontrollen har följts upp i samband med nämndens årsredovisning.

 • I Kungsbacka finns idag verksamheten Friskvårdsgruppen för åldersgruppen 5 - 19 år. Verksamheten drivs av Region Halland och Kungsbacka kommun gemensamt. I verksamheten arbetar man med barn och deras anhöriga utifrån ett helhetsperspektiv.

  Lokal nämnd fick på sammanträdet 2021-12-09 en presentation av representanter från friskvårdsgruppen som berättade om planerna för att utveckla en friskvårdsgrupp för barn 3-5 år utifrån den projektmedelsansökan som inkommit till lokal nämnd. Vid detta sammanträde beslutade lokal nämnd Kungsbacka om att avsätta medel ur 2021 års budget samt att ha en ambition om att fortsätta medfinansieringen under 2022.

  Utifrån denna bakgrund föreslår Regionkontoret att nämnden avsätter 100 000 kronor från 2022 års budget för medfinansiering av resurs i form av projektledare för Friskvårdsgruppen mini 3-5 år.

 • Den 9 december 2021 beslutade Lokal nämnd Kungsbacka om verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2022. Utifrån beslutad verksamhetsplan och budget har förvaltningen arbetat fram aktiviteter med syfte att nämndens målsättningar ska uppfyllas under verksamhetsåret.

  På sammanträdet lämnas information om aktivitetsplan för verksamhetsåret 2022. Aktivitetsplanen kan komma att förändras under verksamhetsåret. Aktiviteter kan tillkomma eller omprioriteras beroende på samhällsförändringar.

  • Verksamhet just nu
  • Information från presidium och tjänstepersoner
  • Personalförändring
 • § 9

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.