Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Jacob Leuchovius, utvecklare på Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun, presenterar LUPP-rapport 2021.

 • Uppföljningsrapport 1, 2021, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 4 juni 2021.

 • Jenny Sjöström informerar om sitt uppdrag som kommunpolis i Kungsbacka. 

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram. Under 2021, vilket är processens andra år genomförs medskapande processer som ger möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit.

   

  Erfarenhet sedan tidigare gemensamma dialogprocesser visar att det är en framgångsfaktor om de lokala nämnderna har en gemensam inriktning då det ger ett enhetligt och sammanhållet resultat. Länspresidiet har efter diskussion enats om att föreslå ”Tillit till samhälle och myndigheter” som gemensam inriktning. Vid sammanträdet beslutar nämnden om inriktning samt lämnar inspel avseende målgrupp och lokala perspektiv på den medskapande processen. 

 • Under våren 2021 beslutade regionfullmäktige om den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ”Halland- bästa livsplatsen 2035”. RUS:en pekar ut den övergripande riktningen och vägledningen för Hallands långsiktiga utveckling, och omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör vilka förflyttningar som behöver göras. Dessa strategier är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Kulturstrategi med kulturplan samt Hälso- och sjukvårdsstrategin.

  En av dessa centrala strategier är Hallands strategi för hållbar tillväxt 2022-2028, vars remiss nu är utskickad för att berörda aktörer ska kunna yttra sig om man så önskar. Yttrandena ska vara inskickade senast den 13 augusti 2021.

  Remissversionens innehåll i korthet
  Strategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom samverkan och samhandling fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling. Målet med strategin är att skapa en hållbar långsiktig tillväxt som är byggd på konkurrenskraft, grön omställning, attraktivitet och inkludering. I remissversionen pekas de strategiska områdena Attraktiva och hållbara livsmiljöer, Utbildning, kompetens och jämlik hälsa och Förnyelseförmåga och konkurrenskraft ut särskilt.

 • På uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grundläggande granskning av de lokala nämnderna i Region Halland.

  Syftet med den grundläggande granskningen är att på en övergripande nivå följa, granska och pröva styrelse och nämnders ansvarstagande för verksamheten. Den grundläggande granskningen omfattar i huvudsak
  tolkning av och arbete med Regionfullmäktiges mål och budget, uppföljning och återrapportering av verksamheten i enlighet med fastställd styrmodell, åtgärder när uppföljning av verksamhet visar avvikelse och arbete med intern kontroll enligt gällande anvisningar för intern kontroll.

  PWCs bedömning är att Lokal nämnd Kungsbacka i allt väsentligt har en tillfredställande ledning, styrning och intern kontroll inom de områden som omfattas av den grundläggande granskningen.

  • Verksamhet just nu – Felicia, Karin
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Digital informationsträff om hedersrelaterat våld och förtryck 5 maj - Charlotte, Sofie, Ulrika, Åsa
 •   10

  Anmälningar för kännedom

 • § 24

  Justering

 • § 25

  Godkännande av föredragningslistan

 • Jacob Leuchovius, utvecklare på Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun, presenterar LUPP-rapport 2021.

 • Uppföljningsrapport 1, 2021, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 4 juni 2021.

 • Jenny Sjöström informerar om sitt uppdrag som kommunpolis i Kungsbacka. 

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020-2022. Den treåriga processen inkluderar förberedelser, fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som kommit fram. Under 2021, vilket är processens andra år genomförs medskapande processer som ger möjlighet att fördjupa olika perspektiv på tillit.

  Erfarenhet sedan tidigare gemensamma dialogprocesser visar att det är en framgångsfaktor om de lokala nämnderna har en gemensam inriktning då det ger ett enhetligt och sammanhållet resultat. Länspresidiet har efter diskussion enats om att föreslå ”Tillit till samhälle och myndigheter” som gemensam inriktning. Vid sammanträdet beslutar nämnden om inriktning samt lämnar inspel avseende målgrupp och lokala perspektiv på den medskapande processen. 

 • Under våren 2021 beslutade regionfullmäktige om den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) ”Halland- bästa livsplatsen 2035”. RUS:en pekar ut den övergripande riktningen och vägledningen för Hallands långsiktiga utveckling, och omfattar tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör vilka förflyttningar som behöver göras. Dessa strategier är i sin tur vägledande för andra genomförandeplaner, program och strategier som på olika sätt påverkar Hallands utveckling. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Kulturstrategi med kulturplan samt Hälso- och sjukvårdsstrategin.

  En av dessa centrala strategier är Hallands strategi för hållbar tillväxt 2022-2028, vars remiss nu är utskickad för att berörda aktörer ska kunna yttra sig om man så önskar. Yttrandena ska vara inskickade senast den 13 augusti 2021.

  Remissversionens innehåll i korthet
  Strategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom samverkan och samhandling fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling. Målet med strategin är att skapa en hållbar långsiktig tillväxt som är byggd på konkurrenskraft, grön omställning, attraktivitet och inkludering. I remissversionen pekas de strategiska områdena Attraktiva och hållbara livsmiljöer, Utbildning, kompetens och jämlik hälsa och Förnyelseförmåga och konkurrenskraft ut särskilt.

 • På uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grundläggande granskning av de lokala nämnderna i Region Halland.

  Syftet med den grundläggande granskningen är att på en övergripande nivå följa, granska och pröva styrelse och nämnders ansvarstagande för verksamheten. Den grundläggande granskningen omfattar i huvudsak
  tolkning av och arbete med Regionfullmäktiges mål och budget, uppföljning och återrapportering av verksamheten i enlighet med fastställd styrmodell, åtgärder när uppföljning av verksamhet visar avvikelse och arbete med intern kontroll enligt gällande anvisningar för intern kontroll.

  PWCs bedömning är att Lokal nämnd Kungsbacka i allt väsentligt har en tillfredställande ledning, styrning och intern kontroll inom de områden som omfattas av den grundläggande granskningen.

  • Verksamhet just nu – Felicia, Karin
  • Information från presidiet och ledamöter
  • Återkoppling Digital informationsträff om hedersrelaterat våld och förtryck 5 maj - Charlotte, Sofie, Ulrika, Åsa
 • § 33

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.