Hoppa över navigering
 • § 50

  Justering

 • § 51

  Godkännande av föredragningslista

 • Med bakgrund i att den psykiska ohälsan är hög i Kungsbacka samt att det finns många barn med övervikt och fetma i kommunen har Kungsbacka kommun startat projektet Hälsosam skola. Projektet pilottestas under läsåret 2017/2018 på två skolor i Kungsbacka; Toråsskolan och Vittraskolan i Forsgläntan. Projektet har en hälsofrämjande inriktning och kompletterar därmed arbetet med friskvårdsgrupperna för barn med övervikt och fetma som har en förebyggande och behandlande inriktning
  Projektet Hälsosam skola inkluderar ökad rörelse under skoldagen utan att lägga till fler idrottstimmar, ett förbättrat utbud i skolcaféet samt ökat fokus på en positiv upplevelse av skolmaten.
  Projektet kommer att utvärderas kvantitativt av Kungsbacka kommuns personal. Behov finns av att även utvärdera projektet kvalitativt genom intervjuer med skolornas personal. Personalen är en nyckelgrupp för att arbetet ska utvecklas, förbättras och göras hållbart över tid.
  En student från högskola/universitet är lämplig för att utföra en kvalitativ utvärdering med handledning av personal från Kungsbacka kommun och Kungsbackanämnden. Konkurrensen är hård om studenter och för att ytterligare höja attraktiviteten för ett uppdrag av denna karaktär är det önskvärt att kunna erbjuda studenten en ekonomisk ersättning.

 • Föräldrar emellan är ett nätverk som anordnar föreläsningar, diskussionskvällar och föräldrastödskurser för föräldrar och andra vårdnadshavare i Kungsbacka kommun. Nätverket har funnits och varit aktivt sedan 2002.

  Våren 2017 lyftes en fråga av Kungsbackanämndens presidium om huruvida det skulle vara möjligt att erbjuda barnpassning i anknytning till en föräldrastödskurs. Detta för att ge fler föräldrar möjlighet att delta. Denna fråga lyftes vidare inom Föräldrar emellan och en lösning för att testa barnpassning i samband med en COPE föräldrastödskurs arbetades fram.
  Två personer föreslås arbeta med barnpassningen, varav en är utbildad inom barn- och fritidsprogrammet på gymnasienivå. Dessa personer timavlönas för uppdraget.

  Utvärdering kommer att göras genom att jämföra statistik över deltagande samt med en enkät till deltagarna

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga, och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

  Vid sammanträdet presenteras slutrapporten och resultatet av dialogerna.

 • Styrelser och nämnder skall inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordningen bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem samt utformats så att den kan fungera för samtliga lokala nämnder. Förslaget till reviderad delegationsordning har förankrats i lokala nämnders länspresidium.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa.

  Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Information lämnas angående

  - Föräldrar emellans program för hösten 2017
  - Välmående ger resultat
  - Utveckling friskvårdsgrupp för barn 5 – 9 år
  - Månadsrapport juli
  - Varbergsnämndens rapport om tillit

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.