Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Vid sammanträdet fortsätter diskussionen om nämndens roll kopplat till verksamhetsplanens aktiviteter, med särskilt fokus på åtgärdsförslagen kopplade till ungas psykiska hälsa.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

 • Välmående ger resultat är ett skolutvecklingsarbete initierat av lokala nämnder. Satsningen startade 2013. Mellan augusti 2016 och maj 2019 pågick en processledarutbildning för att utbilda personer i kommunerna som kunde driva arbetet lokalt. Dessa var främst pedagoger, men även rektorer och utvecklare.

  Under processledarutbildningens gång följde Högskolan i Halmstad arbetet för att utvärdera dels själva genomförandet av utbildningen men även hur utbildningen implementerades i de deltagande förskolorna och skolorna och om personal och elever upplevde förändring.

  Utvärderingen var klar och levererades till Region Halland i mars 2019.
  Utvärderingen visar att genomförandet av utbildningen skedde enligt plan och att innehållet implementerades i förskolorna och skolorna. Utvärderingen sammanställde ett antal områden som har varit positiva med utbildningen och ett antal områden som behöver utvecklas för att utbildningen ska bli ännu bättre.

  Bilagor

 • Lokala nämnden Falkenberg har arrangerat utvecklingsdagen Att leda in i framtiden årligen sedan 2012. Syftet med utvecklingsdagen är att inspirera till diskussion och handling kring aktuella samhällsutmaningar inom området social hållbarhet och jämlik hälsa. Målgruppen för dagen är politiker och tjänstemän inom Region Halland och de halländska kommunerna men även representanter från näringsliv och civilsamhälle. Utvecklingsdagen har vuxit över åren med ett deltagarantal som från början var cirka 50 personer till att de två senaste åren locka fler deltagare än vad det har varit möjligt att erbjuda plats. År 2017 deltog 120 personer och år 2018 deltog 130 personer. 120 deltagare år 2017 och 130 deltagare år 2018. Utvärderingarna av utvecklingsdagen visar att majoriteten av deltagarna är nöjda med innehåll i programmet och med nivån på föreläsare. I uppstarten av mandatperioden lyfte Lokala nämnden Falkenberg frågan om att bjuda in samtliga lokala nämnder till samverkan kring genomförandet av utvecklingsdagen. Syftet med samverkan mellan nämnderna är främst att få en breddad spridning med perspektivet ”hela Halland”.

  Bilagor

 • Lokala nämnden Kungsbacka delges följande information.

  • Genomgång av LUPP-resultatet
  • Invånardialoger Brottsförebyggande rådet
  • Psykisk livräddning
  • Länspresidium i Hylte, 17 maj
  • Återkoppling från konferensen Integration Halland, 9 april
  • Återkoppling från fördjupad utbildning om Agenda 2030 och social hållbarhet
  • Återkoppling från Hälsa på lika villkor, 16 maj

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.