Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnder har under flera års tid tagit fram kunskapsunderlag som efter beslut i samtliga nämnder skickats vidare till Regionstyrelsen. Grunden för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifierat inom ramen för sitt uppdrag. Resultatet har blivit de underlag som de lokala nämnderna har lämnat till Region Halland mål- och budgetprocesser. Utgångspunkten i underlagen har varit att identifiera behov och samhällsutmaningar där samhällets olika aktörer kan arbeta tidigt förebyggande både tillsammans och enskilt i syfte att stärka den hållbara utvecklingen och skapa en jämlik hälsa.

  De senaste årens kunskapsunderlag har fokuserat på frågan om ungas livsvillkor och psykiska hälsa ur olika perspektiv, baserat på de många signalerna i bland annat olika befolkningsundersökningar om en ökande psykisk ohälsa hos målgruppen.

  Inför mål- och budgetprocessen 2020 valde de lokala nämnderna att undersöka kopplingen mellan mångbesökare i sjukvården och psykosociala faktorer under barn- och ungdomsåren. Resultatet av den forsknings- och kunskapsöversikt som genomfördes visade på en stark koppling mellan bristande uppväxtvillkor och mångbesök i sjukvården. Parallellt med forsknings- och kunskapsöversikten påbörjades också ett arbete med en fördjupad analys med utgångspunkt i Region Hallands datalager. Den fördjupade analysen genererade ett antal intressanta frågor att arbeta vidare med, vilka blev grunden för lokala nämnders kunskapsunderlag inför mål- och budgetprocessen 2021.

   

 • Diskussion om nästa steg utifrån verksamhetsinriktning.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar
  Mötet den 16 december ställs in.
  Vid sammanträdet den 17 oktober ges en återkoppling från dialogmötet den 24 september med regionstyrelsens utskott.
  Agenda
  1. Uppföljningsrapport. Nuläge och planer framåt för arbete kopplat till barn och ungas psykiska hälsa och välmående.
  Regionstyrelsens utskott och lokala nämnder informerar om aktuella processer, inklusive beskrivning av aktuellt arbete i Laholms kommun.
  Inbjudna gäster: Linda Erlandsson, Laholms kommun. Alma Vodenicarevic, strateg Lokal nämnd Laholm.

  2. Information om utveckling inom hälso och sjukvården kring Psykisk hälsa och vårt gemensamma arbete utifrån nationella och lokala kunskapsunderlag. Regionstyrelsens utskott önskar dialog med lokala nämnder.

 • Lokala nämnden Kungsbacka delges följande information.

  • Fördjupning tidigare kunskapsunderlag
  • Länspresidium i Varberg 11 oktober – Christian, Mikael
  • Rapport från dialog med Kultur & Fritids presidium
  • Språkstart Halland i Kungsbacka
  • Utbildningstillfällen psykisk livräddning
  • Nytt kommunikationsmaterial
  • Återkoppling från Politikernätverk Medborgardialog och samverkan med civilsamhället, 4 juni - Mikael
  •  Psyklyftet, 4 - 25 november
  • Inbjudan Barnrättskonferens, 20 november, Kungsbacka 

  Bilagor

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.