Hoppa över navigering
 • § 26

  Justering 2018

 • § 27

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Vid sammanträdet 2017-11-16, § 80, beslutade nämnden att utse Boel Abelson Crossley som arkivansvarig för Kungsbackanämnden.
  I samband med beslutet önskade nämnden få träffa Boel Abelson Crossley, som nu är inbjudan till nämnden.

 • Uppföljningsrapport 1, 3 månader 2018, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 3 månader.
  Den preliminära rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 20 april 2018 och den beslutade rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 25 maj 2018.

 • Anne Ekstedt, utvecklare för Kultur & Fritid, Kungsbacka kommun, informerar om den nya handlingsplanen för det alkohol- och drogförebyggande arbetet samt visar den senaste statistiken inom området från den nya LUPPen. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en undersökning som görs i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet vart tredje år. Därmed kan vi följa trender gällande bland annat fritidsvanor, hälsa och alkohol- och droganvändning.

  Anne berättar även om resultatet av länsstyrelsens och kommunernas mätning av förekomst av narkotiska preparat i halländska reningsverk.

 • Vid sammanträdet 2018-03-15, § 18, beslutade Kungsbackanämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nämndens inspel arbeta fram ett förslag på verksamhetsinriktning till nästa sammanträde.

  Vid sammanträdet informeras nämnden om det pågående arbetet med förslaget till verksamhetsinriktningen.

 • På grund av att den psykiska ohälsan är hög och har ökat under många år beslutade kommunfullmäktige i Kungsbacka i juni 2016 om ett direktiv kring psykisk hälsa. Direktivet gällde under 2017 och riktade sig till samtliga nämnder i Kungsbacka kommun.
  Efter 2017 har direktivet införlivats i de kommunala målen beslutade av kommunfullmäktige.

  Till följd av arbetet med direktivet för psykisk hälsa har ett behov uppkommit av att kartlägga de insatser som görs för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa samt för att behandla psykisk ohälsa i Kungsbacka. Ett arbete har därför påbörjats i samverkan mellan förvaltningarna för Individ & Familj, Kultur & Fritid, Vård & Omsorg, Gymnasie- & vuxenutbildning, För & Grundskola samt Kungsbacka-nämnden.
  Arbetet med kartläggningen kommer att pågå under hela 2018 och kommer täcka in såväl enskilda insatser som samverkansformer.

 • Kungsbackanämnden beslutade vid sammanträdet den 16 februari 2018 § 7 att ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården. Syftet är att undersöka hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykisk hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare.

  I september 2018 ska lokala nämnder återigen lämna över ett kunskapsunderlag till regionstyrelsens utskott, denna gång som ett inspel inför mål och budget 2020. Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbeta med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp.

 • Förslag finns att ändra tidigare fastställd sammanträdestid till sammanträdet den 30 augusti från klockan 10:00 till klockan 09:00.

 • Följande inkommen skrivelse anmäls till protokollet.

 • Information lämnas från

  1. information om friskvårdsgruppen
  2. information angående Strategi för Hälsa
  3. möte med kommunstyrelsens arbetsutskott, 17 april
  4. film om psykisk hälsa
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.