Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

   

  Utifrån framtagen riskanalys pekade Lokal nämnd Kungsbacka ut följande risker att utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhet 2022:

  • Risk att omfattande förändringar kan ha negativa konsekvenser på planerad verksamhet.
  • Risk för bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.
  • Risk att inte få stöd att kommunicera det arbete som lokala nämnder bedriver.
 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under åren 2020-2022. Processen har inkluderat förberedelser genom insamling och sammanställning av aktuell kunskap inom området, fördjupning av kunskapen genom medskapande metoder med invånare i Halland, samt förankring och spridning av både arbetssätt och upptäckter och lärdomar.

   

  En projektplan för den medskapande delen av processen arbetades fram och beslutades i samtliga lokala nämnder under våren 2021. Projektplanen syftade till att tydliggöra bland annat syfte, mål, avgränsningar och projektorganisation.

   

  Då projektet i sin nuvarande form avslutas 2022 har en projektredovisning tagits fram. Projektredovisningen följer bland annat upp målen i projektplanen, redovisar aktiviteter och resurser, samt lärdomar från projektarbetet.

   

 • Lokala nämnder har gemensamt planerat och genomfört en samlingskonferens 27–28 oktober 2022 innehållande såväl kunskapsspridningskonferensen Att leda in i framtiden, lokala nämnders utvecklingsdag som gemensamt avslutande middag och fest för nämndernas förtroendevalda och tjänstepersoner. Dessutom genomfördes ett länspresidium den 27 oktober som anordnades av lokal nämnd Halmstad.

   

  En slutgiltig kostnadsredovisning beräknas vara klar under början av 2023. Med hänsyn tagen till lokala nämnders avveckling per 2022-12-31 avges en preliminär redovisning här. Avsatt budget, 240 000 kronor, samt anmälningsavgifter för externa deltagare vid Att leda in i framtiden täcker i stort konferensens totala kostnader. Det slutgiltiga kostnadsbeloppet kan komma att bli högre eller lägre än den preliminära beräkningen.

  Externa deltagare som anmält sig till Att leda in i framtiden uppgick till 117 personer att jämföra med ett antagande om deltagarantal upp mot 200 personer.

   

  Utvärdering av Att leda in i framtiden anger att 82% av deltagarna har fått kunskaper som de har nytta av i sin yrkesroll (målvärde 80%). 88% av de som svarat på utvärderingen anger att de tyckte att konferensen i sin helhet var bra eller ganska bra (målvärde 80%). 85% svarar att de är intresserade av att delta i fler aktiviteter tillsammans med Region Halland där tillit och medskapande sätts i centrum.

  • Verksamhet just nu - Barn, mobil och psykisk hälsa
  • Information från presidium och ledamöter
  • Hälsa på lika villkor
  • Återkoppling Pep Forum 16 november - Charlotte
  • Återkoppling Intressepolitisk dag med RF-SISU Halland 18 november
  • Återkoppling RSAU-dialog 29 november - Christian
  • Samtal om året och mandatperioden 
  • Utdelning av tavlor 
 •   7

  Anmälningar för kännedom

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.