Hoppa över navigering
 • § 1

  Justering 2018

 • § 2

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott, är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. För verksamhetsåret 2018 är dialogmöten är planerade till:

  • 23 januari
  • 22 maj
  • 11 september
  • 4 december

  På sammanträdet den 7 februari ges återkoppling från dialogmötet från RS-au den 19 december 2017 där man diskuterade:

  • Uppföljning 2017, lokala nämnder berättar om året som gått.
  • Verksamhetsplan 2018. Lokala nämnder ger en kort beskrivning av huvuddragen i Verksamhetsplanen i varje nämnd inför nästa år.
  • Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor. Återkoppling från regionstyrelsens arbetsutskott kring fortsatt arbete utifrån förra dialogmötets samtal om åtgärdsförslagen i rapporten om Unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor

  På sammanträdet ges även återkoppling från dialogmötet den 23 januari, där man diskuterade:

  • Lokala nämnders roll och uppdrag. Gemensamt resonemang
  • Lokala nämnders reglemente. Gemensamt resonemang
  • Kunskapsunderlag inför budget 2020. Lokala nämnder presenterar tankar kring upplägg av årets kunskapsunderlag
 • Styrelser och nämnder skall inför en ny mandatperiod fastställa delegationsordning. Delegationsordningen bör följas upp och omprövas under mandatperioden vilket nu har skett. Den reviderade delegationsordningen har anpassats efter Region Hallands ärendehanteringssystem.

 • Enligt Region Hallands internkontrollreglemente ska respektive styrelse/nämnd rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till Regionstyrelsen. Rapporten ska innehålla information om vilka kontrollområden som styrelsen/nämnden har valt för 2017, sammanfattat resultat av uppföljningen och eventuellt vidtagna åtgärder. I de fall det finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så ska även dessa redovisas.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera huvudattestanter samt ersättare för dessa.

  Nämndattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande budgetprocess till Regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska hälsa och livssituation. Denna rapport med tillhörande åtgärdsförslag överlämnades till Regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför budget 2019.

  I september 2018 ska lokala nämnder återigen lämna över ett kunskapsunderlag till Regionstyrelsens arbetsutskott, denna gång som ett inspel inför budget 2020. Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbete med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp. Utifrån detta föreslås de lokala nämnderna att besluta att under 2018 ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården med syftet att undersöka hur man kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med psykisk hälsa för att undvika att unga blir mångbesökare.

 • Halmstadsnämnden har tidigare delfinansierat utvecklingsarbetet med FaR för barn och unga i behov av särskilt stöd (FaB). Nu är satsningen i en fas där en arbetsmodell är framtagen och ska börja spridas till andra kommuner, samtidigt som det behöver fortsätta att finansieras och utvecklas på olika sätt.

  Vid sammanträdet diskuteras nuläget i utvecklingsarbetet samt nämndens viljeinriktning och eventuella deltagande i den fortsatta processen.

 • Lokala nämnder har årliga utvecklinsdagar då samtliga nämnder och ledamöter bjuds in i syfte att fylla på med kompetensutveckling, samverka samt få tillfälle att mötas ur ett socialt perspektiv. Länspresidiet i december gav tjänstemännen i uppdrag att undersöka olika alternativ och på Länspresidiets den 15/1 enades ledamöterna om att föreslå att lokala nämnders utvecklingsdag planeras till den 11/10 på Varbergs Stadshotell. Dagen skall ha fokus på att utvärdera mandatperiodens verksamhet samt avslutas med gemensam middag.

 • Information lämnas från:

  1. Uppföljning och reflektion kring nämndens arbete 2017
  2. Återkoppling Gemensamt dialogarbete, unga och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa - genomförande i Halmstad
  3. Återkoppling Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända och asylsökande barn och familjer i Halmstad och Hylte - Uppföljning och utvärdering
  4. Återkoppling kring planering av seminarie den 2 maj med Folkhälsorådet
  5. Återkoppling gällande finansiering av "Bäst för barnet 0 - 6 år"
 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

 • Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i  Kommunallagen kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i detta ärende

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.