Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har länspresidiet enats om att genomföra en dialogprocess om ungas livsvillkor med fokus på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen är att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa för att skapa en tydligare bild av behov, finna förslag till lösningar samt att förstärka kunskapsunderlaget inför mål- och budget arbetet 2019. Halmstadnämnden har beslutat att i det gemensamma dialogarbetet, fokusera på psykisk hälsa och livsvillkor hos unga och unga vuxna (16-29 år) med psykisk funktionsnedsättning. En plan för genomförande i Halmstad har tagits fram och beslutats på nämndens sammanträde i mars.

  Vid sammanträdet i maj diskuteras nuläget i processen och de erfarenheter och lärdomar man fått på vägen.

 • Anmälan till Halmstadsnämnden av fattat beslut.

  Enligt delegationsordning för lokala nämnder har ordföranden rätt att fatta beslut i ärenden som inte kan anstå till nästa sammanträde med nämnden.

  Uppföljningsrapport 1, tre månader 2017, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter tre månader. Rapport ska lämnas in senast 19 maj till Regionstyrelsen.

  Bilagor

 • Syftet med verksamhetsplanen är att peka ut nämndens inriktning och prioriterade området under 2018. Förvaltningen har utifrån nämndens inriktning bearbetat verksamhetsplanen med utgångspunkt i nämndens uppdrag och tilldelade mål för att öka förvaltningens leveransförmåga. Beslutad verksamhetsplan lämnas över till regionstyrelsen i september

  Bilagor

 • Vid dagens sammanträde redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 13 april – 24 maj 2017

  1. Dialog med person ur vår målgrupp, 13 april – Hans
  2. Dialogmöte med RS au, 18 april
  3. Dialog med student ur vår målgrupp, 19 april – Anna
  4. Dialog med person ur vår målgrupp, 19 april – Marita
  5. Synapsen 2017, 20-21 april - Marita och Anna representerar nämnden
  6. Healthy Cities möte den 26 april,(för strateger) – Anna
  7. Beredningsgrupp Barn och unga, 2 maj – Anna
  8. Dialog med student ur vår målgrupp, 3 maj - Anna
  9. Möte med Samordningsförbundet kring ESF-ansökan 5 maj - Anna
  10. SKL bjuder in till Workshop ”Strategi för hälsa”, 10 maj – Hans och Marita
  11. Länspresidiet Hylte, 11 maj
  12. SKL:s Dialognätverk, 12 maj - Marita
  13. Seminarium Social upphandling, 19 maj - Marita
  14. Välmående ger resultat – träff med skolledarna, 23 maj – Anna

  Planerade aktiviteter 25 maj – 30 aug 2017

  1. Folkhälsorådet 31 maj
  2. Regionpensionärsrådet, 2 juni – Hans och Janet
  3. Studiebesök från Karlskrona till Folkhälsorådet 9 juni
  4. Dialogmöte med RS au, 13 juni kl 10:30 – 12:00
  5. Nationell konferens, Mötesplats Social hållbarhet i Umeå, 14 – 15 juni – Hans och Anna
  6. Dialog med Habiliteringen, 26 juni
  7. Länspresidiet Falkenberg, 28 aug
 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Nästa möte kommer att hållas den 13 juni.

 • Information lämnas från:

  1. Välmående ger resultat – Anna återkopplar från träff med skolledare den 23 maj, den regionala arbetsgruppen samt utbildningsdag
  2. Hans redovisar SKL:s slutrapport kring programberedningen för Barn och ungas hälsa
  3. Språkstart Halland för nyanlända och asylsökande familjer i Halmstad – Janet återkopplar kring nuläget i projektet (språkträffar, planering av utvärdering och spridningskonferens tillsammans med Hyltenämnden)
  4. Folkhälsan i Halland 2018 – återkoppling kring äldregruppen (80 år)
  5. Återkoppling från arbetet med Bästa samverkansplatsen i Halland
  6. Varbergsnämndens rapport om tillit
  7. Seniormässan 19 – 20 september – diskussion kring nämndens viljeinriktning och eventuellt deltagande
  8. Trafiksäkerhet i Andersberg - information/nuläge från projektet
 • § 34

  Justering

 • § 35

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har länspresidiet enats om att genomföra en dialogprocess om ungas livsvillkor med fokus på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen är att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa för att skapa en tydligare bild av behov, finna förslag till lösningar samt att förstärka kunskapsunderlaget inför mål- och budget arbetet 2019. Halmstadnämnden har beslutat att i det gemensamma dialogarbetet, fokusera på psykisk hälsa och livsvillkor hos unga och unga vuxna (16-29 år) med psykisk funktionsnedsättning. En plan för genomförande i Halmstad har tagits fram och beslutats på nämndens sammanträde i mars.

  Vid sammanträdet i maj diskuteras nuläget i processen och de erfarenheter och lärdomar man fått på vägen.

 • Anmälan till Halmstadsnämnden av fattat beslut.

  Enligt delegationsordning för lokala nämnder har ordföranden rätt att fatta beslut i ärenden som inte kan anstå till nästa sammanträde med nämnden.

  Uppföljningsrapport 1, tre månader 2017, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter tre månader. Rapport ska lämnas in senast 19 maj till Regionstyrelsen.

 • § 38

  Verksamhetsplan 2018

 • Vid dagens sammanträde redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 13 april – 24 maj 2017

  1. Dialog med person ur vår målgrupp, 13 april – Hans
  2. Dialogmöte med RS au, 18 april
  3. Dialog med student ur vår målgrupp, 19 april – Anna
  4. Dialog med person ur vår målgrupp, 19 april – Marita
  5. Synapsen 2017, 20-21 april - Marita och Anna representerar nämnden
  6. Healthy Cities möte den 26 april,(för strateger) – Anna
  7. Beredningsgrupp Barn och unga, 2 maj – Anna
  8. Dialog med student ur vår målgrupp, 3 maj - Anna
  9. Möte med Samordningsförbundet kring ESF-ansökan 5 maj - Anna
  10. SKL bjuder in till Workshop ”Strategi för hälsa”, 10 maj – Hans och Marita
  11. Länspresidiet Hylte, 11 maj
  12. SKL:s Dialognätverk, 12 maj - Marita
  13. Seminarium Social upphandling, 19 maj - Marita
  14. Välmående ger resultat – träff med skolledarna, 23 maj – Anna

  Planerade aktiviteter 25 maj – 30 aug 2017

  1. Folkhälsorådet 31 maj
  2. Regionpensionärsrådet, 2 juni – Hans och Janet
  3. Studiebesök från Karlskrona till Folkhälsorådet 9 juni
  4. Dialogmöte med RS au, 13 juni kl 10:30 – 12:00
  5. Nationell konferens, Mötesplats Social hållbarhet i Umeå, 14 – 15 juni – Hans och Anna
  6. Dialog med Habiliteringen, 26 juni
  7. Länspresidiet Falkenberg, 28 aug
 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Nästa möte kommer att hållas den 13 juni.

 • Information lämnas från:

  1. Välmående ger resultat – Anna återkopplar från träff med skolledare den 23 maj, den regionala arbetsgruppen samt utbildningsdag
  2. Hans redovisar SKL:s slutrapport kring programberedningen för Barn och ungas hälsa
  3. Språkstart Halland för nyanlända och asylsökande familjer i Halmstad – Janet återkopplar kring nuläget i projektet (språkträffar, planering av utvärdering och spridningskonferens tillsammans med Hyltenämnden)
  4. Folkhälsan i Halland 2018 – återkoppling kring äldregruppen (80 år)
  5. Återkoppling från arbetet med Bästa samverkansplatsen i Halland
  6. Varbergsnämndens rapport om tillit
  7. Seniormässan 19 – 20 september – diskussion kring nämndens viljeinriktning och eventuellt deltagande
 • § 42

  Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m m

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.