Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lina Siljegård och Hanna Glans från Tillväxtavdelningen Halmstads kommun kommer till nämnden.

 • Halmstads Bollklubb (HBK) har inkommit med en ansökan om 20.000 kr utvecklingsmedel för att kunna utveckla sin verksamhet gällande nattfotboll på Andersberg och Vallås.
  Enligt ansökan arbetar HBK med att skapa aktiviteter som är förknippade med glädje och hälsa för att bidra till en meningsfull fritid och på så sätt vara med i arbetet för att minska brott i utsatta stadsdelar. HBK har under de senaste två åren erbjudit aktiviteten nattfotboll till målgruppen unga och unga vuxna mellan 14-25 år. Aktiviteten genomförs på Andersberg varje fredag kl. 20.30 – 23.30 och HBK vill utöka verksamheten till Vallås. I samband med satsningen samverkar HBK med KRIS och Räddningstjänsten. HBK:s representant besöker nämndsammanträdet den 4 december 2019 för att berätta om satsningen nattfotboll.
  Lokal nämnd i Halmstad har som uppdrag att under 2019 särskilt prioritera arbete kring ”en god start i livet” och ”insatser som utjämnar hälsoskillnader”. Finansiering av utvecklingen av nattfotboll kan vara en viktig del av detta arbete.

 • Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra nämndens fokus och prioriterade områden under 2020. Förvaltningen har utifrån nämndens beslutade verksamhetsinriktning tagit fram förslag till verksamhetsplan inför 2020 med utgångspunkt i Region Hallands styrdokument, nämndens uppdrag och tilldelade medel.
  Vid sammanträdet presenteras förvaltningens förslag till verksamhetsplanen.

 • Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk ushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning brukar definieras som att
  offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt, samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. Vid bedömning av god ekonomisk hushållning ska en sammanvägning av måluppfyllelsen för finansiella mål och verksamhetsmål göras. Lokala nämnden i Halmstad ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som bidrar till Region Hallands goda ekonomiska hushållning.
  Nämndens huvudsakliga uppdrag är att bidra till utveckling av regionens mål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling, i samverkan med andra aktörer och i enighet med bestämmelser i Region Hallands olika styrdokument, nämndens reglemente samt verksamhetsplan.
  Nämnden har tilldelats ekonomiska medel för att kunna genomföra sitt uppdrag. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av dessa resurser, förslaget presenteras på nämndsammanträdet.

 • Lokala nämnder har sedan lång tid tillbaka årligen arbetat fram ett gemensamt kunskapsunderlag. Utgångspunkten för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifierat inom ramen för sitt uppdrag. De senaste årens kunskapsunderlag har fokuserat på frågan om ungas psykiska hälsa ur olika perspektiv.  Inför årets kunskapsunderlag beslutade de lokala nämnderna att fördjupa

  kunskapsöversikten som arbetades fram föregående år kring mångbesökare i

  närsjukvården. Kunskapsunderlaget är nu färdigställt för godkännande vid sammanträdet.

 • Mellan den 7 oktober till den 22 december 2019 ansvarar Socialförvaltningens Barn- och ungdomsavdelning för ett pilotprojekt där man genom en familjechatt utvecklar sitt utbud av föräldraskapsstöd för familjer boende i Halmstads kommun.Den primära målgruppen är föräldrar och viktiga närstående vuxna, men även barn och unga har möjlighet att få stöd.
  En förutsättning för att chatten ska nå ut till målgruppen är kontinuerliga marknadsförings- och kommunikationsinsatser. Inom Socialförvaltningen finns det fortsatta möjligheter att under våren bemanna chatten med 4-5 socialrådgivare med liknade upplägg som hösten 2019, däremot finns det inga medel avsatta för fortsatta kommunikationsinsatser som en del av utvecklingsarbetet. Därför har Socialförvaltningen i Halmstads kommun ansökt om 35.000 kr utvecklingsmedel.
  Målet med satsningen är att i samverkan mellan lokala nämnden i Halmstad och Halmstad kommuns Socialförvaltning samt Barn och ungdomsavdelningen tillsammans utveckla och bredda utbudet av föräldraskapsstöd och nå ut till kommunens föräldrar och viktiga närstående vuxna. Detta genom att göra chatten känd för målgruppen och underlätta tillgängligheten till familjechatten.
  Målet är också att via ett utökat och utvecklat stöd till föräldrar och viktiga närstående vuxna främja barn och ungas psykiska såväl som fysiska välmående i kommunen.
  Lokal nämnd i Halmstad har som uppdrag att under 2019 särskilt prioritera arbete kring ”en god start i livet” och ”insatser som utjämnar hälsoskillnader”. Finansiering av utvecklingen av familjechatten kan vara en viktig del av detta arbete.

   

   

  Bilagor

 • Information lämnas om

  • Återkoppling Folkhälsorådet 20 november
  • Återkoppling Länspresidiet 22 november
  • Att leda in i framtiden 2 december
  • FaR - det vi kom fram till på länspresidiet
  • Rapport - Så mår vi i Halland - unga ålder 16-18 år
  • Återkoppling Barnrättsveckan  och konferens Barnkonventionen 30 år - från FN till svensk lag
  • Psyklyftet, ångest-podden, dialog med ungdomar
  • Indikatorer 2020
  • Internkontrollplan 2020
  • Revisionen 2019
  • Återkoppling av ekonomin
  • Forum Jämställdhet 5-6, 2020 Jönköping - 1-2 från nämnden

  Bilagor

 • Hur har du upplevt att arbeta i lokal nämnd Halmstad?

  Hur har du bidragit till arbetet i nämnden?

  Tycker du att vi följt uppdraget i Reglementet för lokala nämnder? Läs särskilt § 2-4 i Reglementet, se bilaga

  Har du några övriga inspel?

   

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.