Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnder har under flera års tid arbetat fram kunskapsunderlag som efter beslut i samtliga nämnder skickats vidare till Regionstyrelsen. Grunden för framtagandet av kunskapsunderlagen har varit de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifierat inom ramen för sitt uppdrag, och resultatet har blivit de synpunkter som de lokala nämnderna har lämnat ifrån sig i mål- och budgetprocessen i Region Halland. Utgångspunkten i underlaget har varit att identifiera behov och samhällsutmaningar där samhällets olika aktörer kan arbeta tidigt förebyggande både tillsammans och enskilt i syfte att stärka den hållbara utvecklingen och skapa en jämlik hälsa.

  De senaste årens kunskapsunderlag har fokuserat på frågan om ungas psykiska hälsa ur olika perspektiv, baserat på de många signalerna i bland annat olika mätningar om en ökande psykisk ohälsa hos målgruppen.

  Inför mål- och budgetprocessen 2020 valde de lokala nämnderna att undersöka kopplingen mellan mångbesökare i närsjukvården och psykosociala faktorer under barn och ungdomsåren. Resultatet av den forsknings- och kunskapsöversikt som genomfördes visade på en stark koppling mellan bristande uppväxtvillkor och mångbesökare i närsjukvården. Parallellt med forsknings- och kunskapsöversikten påbörjades också ett arbete med en fördjupad analys med utgångspunkt i Region Hallands olika datalager. Den fördjupade analysen genererade ett antal intressanta frågor att arbeta vidare med, vilket blev grunden för lokala nämnders kunskapsunderlag inför mål- och budgetprocessen 2021.

 • Folkhälsorådet är ett samverkansforum med representanter från Kommunstyrelsen, Region Hallands lokala nämnd i Halmstad och dess tjänstepersoner. Rådet fokuserar fram för allt på kunskapsspridning och samverkan kring jämlik hälsa och social hållbarhet.

  Under sammanträdet ges en rapport från Folkhälsorådets möte den 20 september då följande punkter lyftes: Barn och unga – samverkan, tidiga insatser, ”Samsynk”, Bäst för barnet, Yngsta barnen, Healthy Cities, kommande möten samt gemensam planering av ett spridningsseminarium kring resultaten i befolkningsstudien ”Så mår vi i Halland” den 12 november 2019.

  För att genomföra detta spridningsseminarium föreslås nämnden avsätta upp till 15 000 kr från nämndens utvecklingsmedel för 2019.

 • Genomgång av Meetings Plus. Inför mötet skickar ledamöterna in eventuella frågor till Yvonne som mejlar Ingela och Patrik inför sammanträdet.

 • Nämnden deltar i Halmstads årliga Seniorevent den 3-4 oktober på Arenan i Halmstad. Syftet är att möta seniorer, presentera lokal nämnd och föra dialog om tillit och trygghet med eventets besökare. Under sammanträdet görs en uppföljning av eventets genomförande samt diskussion kring dialogens resultat.

 • Stefan Borgman från Länsstyrelsen kommer till nämndsmötet och pratar om tillit och trygghet.

 • Fritidsbanken är en verksamhet där alla kan låna sport- och fritidsutrustning gratis, verksamheten bygger alltså på återbruk. Huvudman för Fritidsbanken är Halmstads kommun.

  År 2018 beviljade lokal nämnd i Halmstad en ansökan från Teknik- och Fritidsförvaltningen (i fortsättningen: TF) gällande 100.000 kr utvecklingsmedel för att utveckla en metod med syfte att effektivare nå prioriterade målgrupper och därmed öka möjligheten till en god hälsa och meningsfull fritid för alla.

  Den 23 september 2019 inkom TF med en skrivelse om att pga. förändrade förhållanden i Halmstads kommuns organisation och ansvarsfördelning gällande Fritidsbanken kommer de inte att kunna ta fram och redovisa en systematisk metod. Detta var ett villkor från nämndens sida när utbetalning av utvecklingsmedlet beviljades. Däremot jobbar Halmstads kommun aktivt med att utveckla det systematiska arbetet med att nå ut till Halmstad kommuns barn och unga samt individer med funktionsvariationer.

 • Information lämnas om:

  • Återkoppling från Folkhälsorådet den 20 september
  • Återkoppling från dialogmöte med regionstyrelsens utskott 24 september
  • Återkoppling World Mental Health Day, 10 oktober
  • Återkoppling Föräldrar Emellan " Bemötandekoden", 15 oktober
  • Regionpensionärsrådets Temadag 18 oktober, Katrinebergs folkhögskola
  • Återkoppling Psykisk ohälsa i Halland 15 och 31 oktober
  • Hur går det för Halland?, 25 oktober
  • Så mår vi i Halland, 12 november, 13:30-16:00 Halmstad Teater
  • Föreläsning Barnkonventionen 30 år - från FN till svensk lag, 20 november
  • Föreläsning på Barnrättsveckan vecka 47
  • Samråd för detaljplan gällande Kvibille 21:1
  • Återkoppling från Länspresidiet Falkenberg, 12 september, 11 oktober Varberg

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.