Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Uppföljningsrapport 2, 8 månader 2019, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 8 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsens senast 27 september 2019.
  Uppföljningsrapporten mejlas ut separat eller delas ut på mötet.

 • De lokala nämnderna arbetar med kartläggning och dialog för att identifiera invånarnas behov. Nämnderna tar årligen fram ett gemensamt kunskapsunderlag som lämnas över till Regionstyrelsen inför Region Hallands mål och budgetprocess. Detta underlag ska sedan ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Vid sammanträdet presenteras kopplingen mellan lokala nämnders kunskapsunderlag och Region Hallands mål och budget 2020.

 • Syftet med verksamhetsinriktningen är att peka ut nämndens inriktning och prioriterade områden under 2020. Nämnden har utifrån nämndens inriktning, bearbetat versamhetsinriktningen med utgångspunkt från nämndens uppdrag och tilldelade mål för att öka nämndens leveransförmåga.

 • Enligt attest- och utanordningsreglementet för regionen ska varje nämnd årligen utse en eller flera beslutsattestanter samt ersättare för dessa.
  Beslutsattestant ska fortlöpande informera nämnden om det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet gentemot budget och kompletterande beslut.

 • Beslut enligt 3.9.4.0 i Halmstadsnämndens förteckning över delegerade ärenden.
  Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i kommunallagen, kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen till detta ärende.

 • Information lämnas om:

  • Återkoppling från Folkhälsorådet den 23 maj och 20 september
  • Spridningskonferens Så mår vi i Halland 12 november Halmstad Teater
  • Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 17 juni och 24 september
  • Föräldrar Emellan, föreläsning den 15 oktober kl 17:30 "Bemötandekoden" av Lena Skogholm i Klarasalen på Biblioteket
  • Psykisk ohälsa i Halland - ett gemensamt ansvar, konferens av psykiatrin i Halland, 15 oktober, Hallands sjukhus Varberg eller 31 oktober Hallands sjukhus Halmstad
  • World Mental Health Day - psykisk ohälsa, beroende, suicid 10 oktober  kl 12:00 - 17:00, Varbergs Teater
  • Regionpensionärsrådets temadag 18 oktober kl 10:00 - 15:00, Katrinebergs folkhögskola. Tema "Bästa livsplatsen efter 65", Barbro Westerholm som berättar om hur det är att vara åldersrik
  • Att leda in i framtiden 2 december, Strandbaden Falkenberg
 • Nämnden kommer att delta i Halmstads årliga Seniorevent den 3-4 oktober på Arenan i Halmstad. Nämnden planerar att presentera lokal nämnd och föra dialog om tillit och trygghet med eventets besökare. Under sammanträdet diskuteras upplägget av de två dagarna.

 • Halmstads kommun arrangerar för andra året i rad en barnrättsvecka. Syftet är att höja medvetenheten och kunskapsnivån på barnrättsområdet i samverkan med en rad olika aktörer. Lokal nämnd har fått förfrågan om att medfinansiera två föreläsningar under veckan. En föreläsning riktat till allmänheten: ”Föräldrarnas ansvar i samband med barnrättsfrågor” med Filippa Swanstein som förläsare. Kostnad 5000 kr ex. moms. En annan föreläsning som riktar sig till skolpersonal och elever om ”Barns rätt som anhöriga - kunskapslyft kring barn och ungas situation där det förekommer psykisk ohälsa, våld eller missbruk hos föräldrar eller andra viktiga vuxna i barns närhet”. Föreläser gör representanter för föreningen Maskrosbarn, följt av en kort presentation av NOVA – Halmstad kommuns stödgruppsverksamhet samt workshop med möjlighet att reflektera kring temat.

  Kostnad: ca. 5000 kr ex. moms. Halmstads kommun står för lokaler och marknadsföring.

 • Uppföljningsrapport 2, 8 månader 2019, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 8 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsens senast 27 september 2019.
  Uppföljningsrapporten mejlas ut separat eller delas ut på mötet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.