Hoppa över navigering
 • § 73

  Justering

 • Halmstadsnämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare och bidra till utveckling av de samhälleliga faktorerna som påverkar hälsan och den sociala hållbarheten för en jämlik hälsoutveckling. Nämnden ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

  För att stärka det lokala folkhälsoarbetet har nämnden fått resurser för att kunna genomföra insatser inom området i samverkan med kommunen och andra samhällsaktörer. Särskild överenskommelse träffas med regionkontoret som tillhandahåller personalresurser.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Diskussion inför mötet 19 december där följande kommer tas upp:

  • Verksamhetsuppföljning 2017
  • Verksamhetsplan 2018
  • Handlingsplan utifrån lokala nämnders gemensamma dialogarbete
 • Utifrån Region Hallands arkivreglemente så framgår det att regionfullmäktige och dess revisorer, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och övriga styrelser och nämnder med underställda förvaltingar och inrättningar samt andra organ med självständig ställning själva ansvarar för vården av sitt arkiv. Ansvaret regleras i § 4-6 Arkivlagen (SFS 1990:782). Detta innebär att lokala nämnder behöver utse en eller flera arkivansvarig/a person/er. Efter beslut ska uppgifter om arkivansvarig meddelas regionens arkivarier.

  Den som är utsedd att vara arkivansvarig för en verksamhets arkiv ansvarar för verksamhetens arkivfrågor och ska se till att gällande lagar och föreskrifter följs. Utifrån detta har Region Halland valt att ha som praxis att verksamhetsansvarig utses till arkivansvarig. Detta innebär för de lokala nämndernas del att Boel Abelson-Crossley föreslås utses till arkivansvarig.

 • Region Halland samordnar arbetet med FaR tillsammans med Hallands idrottsförbund. Varje år tas en lokal aktivitetskatalog för varje kommun i Halland fram för att fungera som stöd för förskrivare.

  För att öka spridningen geografiskt, och därmed förbättra tillgången för invånare i Halmstads kommun, föreslås Kvibille GF som ny aktör på nivå 1

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.