Hoppa över navigering
 • § 44

  Justering

 • § 45

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att föra dialog med invånarna och andra aktörer för att samla in, analysera och skapa sig en bild av det lokala behovet med utgångspunkt i Social hållbarhet och i behovet av hälso och sjukvård. Ett av lokala nämnders tilldelade mål är att Halland ska erbjuda alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Med bakgrund i uppdraget och det, av Regionstyrelsen, tilldelade målet samt med bakgrund i tidigare identifierade behov och prioriteringar har lokala nämnder genomfört ett gemensamt dialogarbete med fokus på unga och unga vuxnas livsvillkor och på psykisk hälsa. Syftet med dialogprocessen var att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa, dels för att skapa en tydligare bild av behovet och dels för att tillsammans med unga och andra aktörer, finna förslag till lösningar.

 • En allt mer åldrande befolkning är en utmaning som Halmstadsnämnden identifierat i sin verksamhetsplanering. Antalet personer med många samtidiga sjukdomar blir allt fler. Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom hela livet, även upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsa och livskvalitet hos äldre personer. Seniormässan är ett event som riktar sig till seniorer i Halmstad och som arrangeras den 19-20/9 på Halmstad Arena. Nämnden planerar att delta med information om Halmstadsnämndens verksamhet samt föra dialog om hälsa med de seniorer som besöker arrangemanget. Kostnader för montern under de två mässdagarna är 16 000 kronor. Till det kommer kostnader för trycksaker och affischer vilket beräknas till ca 4 000 kronor, totalt 20 000 kronor, vilken kan tas från nämndens utvecklingsmedel för folkhälsa.

  Under sammanträdet i augusti diskuteras föreslagen plan innehållande utformningen och aktiviteter i montern samt frågeställningar för dialogen på Seniormässan.

 • Lokala nämnders uppdrag är bland annat att genom kartläggningar och dialoger identifiera befolkningens behov. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård. I Halland har den vuxna befolkningens hälsa följts sedan 1980-talet, dels via befolkningsundersökningar om levnadsvanor och självupplevd hälsa, dels genom registerstudier om sjuklighet och dödlighet. Sedan 2004 har Region Halland deltagit i den nationella befolkningsstudien ”hälsa på lika villkor” och har även finansierat tillhäggsenkäter för att få tillförlitlig statistik även på kommunnivå. Vid 2014 års studie medfinansierade lokala nämnder ytterligare en förtätning vilket gjorde det möjligt att synliggöra resultatet av studien även på kommundelsnivå.

  Inför 2018 års befolkningsstudie förs en dialog med de Halländska kommunerna i syfte att förankra studien men också för att gemensamt med kommunerna finna en möjlig och relevant nivåindelning av kommunerna.

 • Vid dagens sammanträde redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens genomförda och planerade aktiviteter 2017.

  Genomförda aktiviteter 17-05-24 - 17-08-30

  1. Folkhälsorådet, 31 maj
  2. Dialog med Ungdomsmottagningen, 1 juni - Anna, Janet och Hans
  3. Regionpensionärsrådet, 2 juni - Hans och Janet
  4. Studiebesök från Karlskrona till Folkhälsorådet, 9 juni - Anna och Hans
  5. Dialogmöte med RS-au, 13 juni
  6. Nationell konferens, Sverige i Världen 2030, 14 - 15 juni - Hans och Anna
  7. Dialog med Habiliteringen, 26 juni - Lars och Anna
  8. Länspresidiet i Falkenberg, 28 augusti

  Planerade aktiviteter 17-08-31 - 17-09-27

  1. Folkhälsorådet, 7 september - Hans, Marita, Janet och Anna
  2. Att leda in i framtiden, Laxbutiken, 14 september - Hans, Marita, EvaKarin, Lars och Hüseyin
  3. Seniormässan, Halmstad Arena, 19 - 20 september - Hans, Marita, Lars och Hüseyin
  4. Länspresidiet i Kungsbacka, 21 september
 • Dialogmöte mellan lokala nämnden och regionstyrelsens arbetsutskott är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämndens uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Vid dagens sammanträde rapporteras från mötet den 13 juni • Information lämnas från:

  1. Heldagsmöte med nämnden 8 november
  2. Månadsrapport juli 2017
  3. Anders Söderberg installering av Meetings kl 08:00
  4. Ingela Kange informerar om Meetings kl 10:00
  5. Inbjudningar
 • Anmälan om fattat delegationsbeslut

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.