Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2021

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2021

 •   3

  Britt-Marie Ek presenterar sig och sitt uppdrag

 • Varje styrelse och nämnd ska årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter genomförd riskanalys och innehåller de kontrollmoment som nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten som bedrivs. På sammanträdet den 10 november genomförde nämnden en riskanalys och enades om följande risker:

  -Risk att nämnden inte kan utföra sitt uppdrag till följd av föreskrifter och allmänna råd på grund av pandemin/ covid-19.

  -Risk att inte få stöd att kommunicera det arbete som lokala nämnder bedriver.

  -Risk att IT-systemen inte fungerar, och att IT-stöd saknas eller levereras för sent.

  Utifrån riskanalysen gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till intern kontrollplan för verksamhetsåret 2022.

  På sammanträdet i december presenteras förslag på intern kontrollplan för 2022.

  Uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2022 föreslås att rapporteras i samband med årsredovisning för verksamhetsåret.

  Bilagor

 • Lokal nämnd Halmstad har arbetat med nämndens grunduppdrag och prioriteringar utifrån styrdokument, reglemente och utförd verksamhet under 2021. Utifrån detta har lokal nämnd Halmstad identifierat viktiga områden, att arbeta vidare med under kommande verksamhetsår och gett förvaltningen i uppdrag, att ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2022.

  Bilagor

 • Syftet med Föräldrar Emellan-nätverket är att ge föräldrar och andra vuxna i barns och ungas närhet ökad kunskap, inspiration och trygghet i sin föräldraroll. Genom nätverket finns en strukturerad samverkan med en rad olika aktörer och organisationer där lokal nämnd är en av dessa. En stomme i arbetet är att erbjuda föreläsningar och workshops av olika slag. Genom samverkansöverenskommelsen med Halmstads kommun, förbinder sig Lokal nämnd Halmstad att delta med representant i referensgruppen, kommunicera inbjudningar och information kopplat till nätverket, delta vid vissa arrangemang, tillsammans med förebyggande enheten administrera Facebooksidan samt bidra med 20 000 kr som delfinansiering till nätverkets planerade aktiviteter 2022.

  På sammanträdet ges även information om höstens genomförda aktiviteter i nätverket Föräldrar Emellan.

 • Staffan Carlsson strateg social hållbarhet är inbjuden till nämnden - digitalt

 • Information lämnas om:

  • Återkoppling från Länspresidiet 19 november - presidiet
  • Nuläge höstens medskapande process om tillit i Halmstad - Malin deltar digitalt
  • Återkoppling från arbetet med LUPP - Anna
  • Nattfotboll på Vallås med HBK - Anna

  Bilagor

  • Vårdsförebygande arbete 20-21 oktober - Annette, Eva och Lars-Erik
  • Healthy Cities Höstmöte 21-22 oktober - Eva Karin, Janet och Anna
  • PEP forum 10 november digitalt - Eva Karin, Annette och Marita
  • Bästa samverkansplatsen 18 november - Marita och Conny
  • Healthy Cities webbinarium 19 november - Annette
  • Att leda in i framtiden 6 december  - nämnden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.