Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2018

 •   2

  Godkännande av föredragningslista 2018

 •   3

  Johan Björnqvist, urban utvecklare, HFAB hälsar välkomna till Andersberg och Medborgarservice

 • Vid sammanträdet informeras nämnden om nuläget gällande satsningen Välmående ger resultat, både lokalt och regionalt.

  Representanter från Eldsbergaskolan kommer och berättar hur arbetet med Välmående ger resultat fungerar i praktiken ute i verksamheten. Processledarna Elin Säfström och Maria Tagesson samt rektorerna Linda Svensson och Catharina Hjelte är inbjudna för att presentera hur det har gått att ”Från att veta till att göra”. Efter presentationen finns möjlighet till dialog.

  Bilagor

 • Uppföljningsrapport 1, 3 månader 2018, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 3 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast 20 april 2018.

  Uppföljningsrapporten skickas ut i ett separat mejl.

  Bilagor

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott, är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Vid sammanträdet förs diskussion inför sammanträdet 22 maj. På agendan till den 22/5 står:

  • Budget 2019
  • Kunskapsunderlag 2020
  • Uppföljning lokala nämnders roll och uppdrag

  Bilagor

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens Genomförda och planerade aktiviteter 2018.

  Genomförda aktiviteter 2018-03-08 - 2018-04-11

  1. Regionhandikapprådet 8 mars - Marita
  2. Länspresidiet 19 mars Kungsbacka - Marita och Janet
  3. Healthy Cities nätverket 21-22 mars - Anna
  4. Kommunala handikapprådet 5 april - Hans och Janet

  Planerade aktiviteter 2018-04-12 - 2018-05-23

  1. Synapsen, ledarskapsdagar 12-13 april - Hans, Janet, Anna, EvaKarin och Jennie
  2. Folkhälsorådet 25 april - Hans, Marita, Janet och Anna
  3. Inbjudan från Länsstyrelsen - vilka värderingar ska fortsätta forma Sverige? - 27 april - alla ledamöter i nämnden har möjlighet att delta (se tidigare utskickat  mejl)
  4. Seminarie Folkhälsorådet 2 maj - Hans, Marita, Janet och Anna
  5. Länspresidiet Hylte 7 maj - Hans, Marita och Janet
  6. Inbjudan till inspirations- och informationsträff om barns hälsa och livsvillkor. Syftet är att skapa samverkan för barn med övervikt och fetma som kan leda till god hälsa nu och längre fram i livet, 21 maj 13:00 - 14:00 i Kärnhuset - Hans, Marita, Anna och 1-2 ledamöter i nämnden har möjlighet att delta (se tidigare utskickat mejl)
  7. Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 22 maj - Hans, Marita och Janet

  Bilagor

 • Information lämnas från:

  1. Strategi för Hälsa
  2. Återkoppling Gemensamt dialogarbete, unga- och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa - genomförande Halmstad
  3. Återkoppling kring dialog på presidiet 28 mars kl 10:00 ang Trafiksäkerhetsarbetet i Andersberg
  4. Återkoppling från dialog med driftnämnd närsjukvård och ambulans, diagnostik och hälsa den 15 mars i Falkenberg
 • Under hösten 2015 anlände ett stort antal asylsökande till Halland. Den stora omfattningen medförde att många familjer fick tillbringa lång tid i väntan på att deras ärenden skulle avgöras och behovet av meningsfull sysselsättning var stort men tillgången oftast begränsad. Utifrån dessa förutsättningar samt kunskapen om språkets betydelse för integration i det svenska samhället tog de Lokala nämnderna i Halmstad och Hylte initiativ till pilotprojektet ”Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad och Hylte”. Pilotprojektet ska nu följas upp och avslutas.
  Syftet med uppföljningen är att beskriva processen utifrån de två kommunernas olika förutsättningar. Vilka vägval man gjort, vilka utmaningar och framgångsfaktorer man sett, vilket lärande man tar med sig och vilka framtida utmaningar och möjligheter man ser.

 • Under sammanträdet diskuteras nämndens nuvarande prioriteringar, processer och utvecklingsområden. I workshopsformat arbetar nämnden fram förslag till prioriteringar inför verksamhetsinriktning 2019.

  Bilagor

 • Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande budgetprocess till Regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska hälsa och livssituation. En rapport med tillhörande åtgärdsförslag överlämnades till Regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför mål och budgetprocessen 2019.

  I september 2018 ska lokala nämnder återigen överlämna ett kunskapsunderlag till Regionstyrelsens utskott, denna gång som ett inspel inför mål och budget 2020. Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbete med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp. Utifrån detta beslutade de lokala nämnderna att under 2018 ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården. Syftet är att undersöka hur samhällets olika aktörer kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att undvika att unga blir mångbesökare.
  Avgränsning: Kunskapsunderlaget avser de mångbesökare som inte besväras av svår/kronisk sjukdom (hög biomedicinsk komplexitet).
  Tidplan: februari: Samtliga lokala nämnder beslutar om man ställer sig bakom ramarna för kunskapsunderlag inför mål och budget 2020. Mars: Avstämning i Länspresidiet och rapportering till nämnderna kring arbetets status. Maj: Slutavstämning i Länspresidiet. Juni: Beslut i samtliga lokala nämnder kring huruvida man kan ställa sig bakom kunskapsunderlaget inför mål och budget 2020 och skicka det vidare till Regionstyrelsens utskott. September: Lokala nämnden överlämnar kunskapsunderlaget till Regionstyrelsens utskott i samband med ett dialogmöte.

  Under sammanträdet i april återkopplas nuläget och planen för det fortsatta arbetet.

 • § 25

  Justering 2018

 • § 26

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • § 27

  Johan Björnqvist, urban utvecklare, HFAB hälsar välkomna till Andersberg och Medborgarservice

 • Uppföljningsrapport 1, 3 månader 2018, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning redovisas efter 3 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast 20 april 2018.

  Uppföljningsrapporten skickas ut i ett separat mejl.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott, är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Vid sammanträdet förs diskussion inför sammanträdet 22 maj. På agendan till den 22/5 står:

  • Budget 2019
  • Kunskapsunderlag 2020
  • Uppföljning lokala nämnders roll och uppdrag
 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens Genomförda och planerade aktiviteter 2018.

  Genomförda aktiviteter 2018-03-08 - 2018-04-11

  1. Regionhandikapprådet 8 mars - Marita
  2. Länspresidiet 19 mars Kungsbacka - Marita och Janet
  3. Healthy Cities nätverket 21-22 mars - Anna
  4. Kommunala handikapprådet 5 april - Hans och Janet

  Planerade aktiviteter 2018-04-12 - 2018-05-23

  1. Synapsen, ledarskapsdagar 12-13 april - Hans, Janet, Anna, EvaKarin och Jennie
  2. Folkhälsorådet 25 april - Hans, Marita, Janet och Anna
  3. Inbjudan från Länsstyrelsen - vilka värderingar ska fortsätta forma Sverige? - 27 april - alla ledamöter i nämnden har möjlighet att delta (se tidigare utskickat  mejl)
  4. Seminarie Folkhälsorådet 2 maj - Hans, Marita, Janet och Anna
  5. Länspresidiet Hylte 7 maj - Hans, Marita och Janet
  6. Inbjudan till inspirations- och informationsträff om barns hälsa och livsvillkor. Syftet är att skapa samverkan för barn med övervikt och fetma som kan leda till god hälsa nu och längre fram i livet, 21 maj 13:00 - 14:00 i Kärnhuset - Hans, Marita, Anna och 1-2 ledamöter i nämnden har möjlighet att delta (se tidigare utskickat mejl)
  7. Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 22 maj - Hans, Marita och Janet
 • Information lämnas från:

  1. Strategi för Hälsa
  2. Återkoppling Gemensamt dialogarbete, unga- och unga vuxnas livsvillkor och psykiska hälsa - genomförande Halmstad
  3. Återkoppling kring dialog på presidiet 28 mars kl 10:00 ang Trafiksäkerhetsarbetet i Andersberg
  4. Återkoppling från dialog med driftnämnd närsjukvård och ambulans, diagnostik och hälsa den 15 mars i Falkenberg
 • Under sammanträdet diskuteras nämndens nuvarande prioriteringar, processer och utvecklingsområden. I workshopsformat arbetar nämnden fram förslag till prioriteringar inför verksamhetsinriktning 2019.

 • Lokala nämnder lämnar årligen ett kunskapsunderlag inför kommande budgetprocess till Regionstyrelsens arbetsutskott. Under 2017 genomförde de lokala nämnderna ett omfattande dialogarbete där man samtalade med såväl unga som verksamhetsföreträdare om ungas psykiska hälsa och livssituation. En rapport med tillhörande åtgärdsförslag överlämnades till Regionstyrelsens arbetsutskott i september 2017 som ett inspel inför mål och budgetprocessen 2019.

  I september 2018 ska lokala nämnder återigen överlämna ett kunskapsunderlag till Regionstyrelsens utskott, denna gång som ett inspel inför mål och budget 2020. Då de lokala nämnderna under 2017 konstaterade att det fanns stora behov för gruppen unga med psykisk ohälsa har det funnits en vilja att fortsätta arbete med kunskapsunderlag riktade mot denna specifika grupp. Utifrån detta beslutade de lokala nämnderna att under 2018 ta fram ett kunskapsunderlag som fokuserar på målgruppen unga som riskerar att bli mångbesökare inom vården. Syftet är att undersöka hur samhällets olika aktörer kan arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att undvika att unga blir mångbesökare.
  Avgränsning: Kunskapsunderlaget avser de mångbesökare som inte besväras av svår/kronisk sjukdom (hög biomedicinsk komplexitet).
  Tidplan: februari: Samtliga lokala nämnder beslutar om man ställer sig bakom ramarna för kunskapsunderlag inför mål och budget 2020. Mars: Avstämning i Länspresidiet och rapportering till nämnderna kring arbetets status. Maj: Slutavstämning i Länspresidiet. Juni: Beslut i samtliga lokala nämnder kring huruvida man kan ställa sig bakom kunskapsunderlaget inför mål och budget 2020 och skicka det vidare till Regionstyrelsens utskott. September: Lokala nämnden överlämnar kunskapsunderlaget till Regionstyrelsens utskott i samband med ett dialogmöte.

  Under sammanträdet i april återkopplas nuläget och planen för det fortsatta arbetet.

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.