Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2019

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Lokala nämnder har ett uppdrag från regionstyrelsen att bidra med ett gemensamt kunskapsunderlag i mål och budgetarbetet. Utgångspunkten i kunskapsunderlaget ska vara de behov och samhällsutmaningar som lokala nämnder gemensamt identifierar inom ramen för sitt uppdrag. De senaste årens kunskapsunderlag har fokuserat på frågan om ungas psykiska hälsa utifrån olika perspektiv. Bakgrunden till det har varit de många signalerna om en ökande psykisk ohälsa hos målgruppen. Inför mål och budget 2020 valde nämnderna att undersöka kopplingen mellan mångbesökare i närsjukvården och psykosociala faktorer under barn och ungdomsåren. Resultatet av den forsknings- och kunskapsöversikt som genomfördes visade på en stark koppling mellan tidiga uppväxtvillkor och mångbesökare i närsjukvården. Parallellt med forsknings- och kunskapsöversikten påbörjades också ett arbete med en fördjupad analys med utgångspunkt i Region Hallands olika datalager. Den fördjupade analysen genererade ett antal intressanta frågor och fynd att arbeta vidare med. När länspresidiet sammanträdde i januari diskuterades fokusområde för kunskapsunderlaget inför mål och budget 2021. Länspresidiet enades om att föreslå att fortsätta arbetet med den fördjupade analysen och genom det utforska vad frågan om ungas psykiska ohälsa innebär i Region Hallands hälso- och sjukvårdssystem.

 • Region Halland har tilldelats statsbidrag om 300 000 kronor från Delegation mot segregation (DELMOS) för att arbeta för ökad inkludering. Syftet med bidraget var att skapa förutsättningar för att genomföra en sektorsövergripande kartläggning och nulägesanalys inom området. Under hösten har arbetet med nulägesanalysen genomförts genom två parallella processer. Dels genom en genomlysning av aktuella och pågående arbeten med fokus på kartläggning och analys av barn och ungas livsvillkor och hälsa. Dels genom en dialogprocess där arbetsgruppen fört dialog med både målgruppen och verksamhetsrepresentanter runt om i Halland. Lokala nämnder har bidragit till detta arbete med lokala kontaktytor och som stöd i samband med dialogprocessen. Resultatet av analysen presenterades i en slutrapport med plan för fortsatt arbete och överlämnades till DELMOS den 31 januari.

 • Information lämnas om:

  • Diskussion lokala nämnders uppdrag, roller och ansvar med koppling till verksamhetsplanen
  • Lokala  nämnders årshjul och planeringsprocess
  • Förlängt sammanträde 22 maj med anledning av arbete med verksamhetsplan - Dramalogens lokal, på Larsfridsvägen 9,  kl 09:00 - 16:00
  • Information om revision
  • Återkoppling gällande Hälsa på lika villkor - lokal spridningskonferens
  • Föräldrar emellan - nuläge
  • Föräldrar emellan - föreläsning med temat #Nätsmart, 7 mars kl 18:00 - 20:00
  • Återkoppling från Barnkonventionen 1 mars kl 08:30 - 16:00 i Varberg
  • Folkhälsorådet 7 mars - presidiet deltar
  • Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad och Hylte, spridningskonferens, 11 mars kl 13:00 - 16:00 - presidiet deltar
  • Dialogmöte med RS utskott, 18 mars - presidiet deltar
  • Årsmöte Healthy Cities, 20-21 mars i Helsingborg - presidiet deltar
  • Lokala nämnders länspresidie 22 mars i Kungsbacka - presidiet deltar
  • Lokala nämnders gemensamma utvecklingsdagar 28 - 29 mars kl 10:00 - 13:00 på Strandbaden i Falkenberg - alla ledamöter deltar
  • Synapsen, ledarskapsdagar 4-5 april - presidiet deltar
  • Genomgång av Meetings kl 11:15
 • Beslut enligt 3.9.4.0 i Halmstadsnämndens förteckning över delegerade ärenden.
  Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i kommunallagen, kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen till detta ärende.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.