Hoppa över navigering
 • § 16

  Justering 2018

 • Karolina Reinhold är inbjuden till sammanträdet för att informera om From Great To Excellent

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god intern kontroll. Från och med 2017 använder Regionkontoret Stratsys som verktyg för lokala nämnders internkontrollplaner.

  Internkontrollen skickas separat.

 • Fysisk aktivitet på recept för barn och unga i behov av särskilt stöd är i en fas där en arbetsmodell är framtagen och ska börja spridas till andra kommuner, samtidigt som det behöver fortsätta att finansieras och utvecklas på olika sätt för att kunna bli långsiktigt hållbart, och för att kunna spridas till alla kommuner i länet.

  Insatsen ska förutom att ge en ökad fysisk aktivitet och social tillhörighet hos målgruppen också bidra till att uppnå målen om goda och jämlika uppväxtvillkor samt att minska skillnader i hälsa.

 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.