Hoppa över navigering
 •   1

  Teknisk genomgång och uppkoppling

 •   2

  Justering 2020

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan 2020

 • Uppföljningsrapport 1, 2020, ska enligt riktlinjer för Region Hallands uppföljning, redovisas efter 4 månader. Rapporten ska lämnas in till regionstyrelsen senast den 29 maj 2020.

  Bilagor

 • Information från Skolan mitt i byn Andersberg. Frida Ahlgren och Ralf Lind från Andersbergsskolan (samordnare Skolan mitt i byn + rektor) är inbjudna till nämndsmötet

 • Lokala nämnder har i uppdrag att arbeta med bland annat att ta fram och sprida kunskapsunderlag. Det senaste året har lokala nämnder identifierat tendenser till att tilliten i samhället minskar. Det finns flera underlag som indikerar detta, bland annat forskning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet och undersökningarna Så mår vi i Halland och Så mår vi i Halland 16-18 år – baserade på Hälsa på lika villkor 2018. Vid sammanträdet beslutar nämnden om fokusområde och långsiktig plan för det gemensamma kunskapsuppdraget 2020-2022. En treårig process innebär att kunskapen fördjupas samtidigt som perspektiven blir mer inriktade för varje år.

 • På uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en grundläggande granskning av de lokala nämnderna i Region Halland. Den grundläggande granskningen syftar till att på översiktlig nivå följa, granska och pröva nämndernas ansvarstagande för verksamheten. Den grundläggande granskningen omfattar i huvudsak tolkning av och arbete med Regionfullmäktiges mål och budget, uppföljning och återrapportering av verksamheten i enlighet med fastställd styrmodell, åtgärder när uppföljning av verksamhet visar avvikelse och arbete med intern kontroll enligt gällande anvisningar för intern kontroll.

  Revisionen har uppmärksammat följande:
  Nämndens verksamhetsplan omfattar enbart två av de fokusområden som framgår av Mål och budget 2019. När nämnden väljer ut delar av målen finns risk att alla mål inte får likvärdig prioritet och kan innebära att nämndens arbete inte är förenlig med regionfullmäktiges viljeinriktning.

  Det framgår ingen särskild bedömning av måluppfyllelsen när det gäller de prioriteringar som Regionstyrelsnes gett nämnderna under 2019 dvs - En god start i livet och Insatser som utjämnar hälsoskillnader.

  Bedömningen är att Region Hallands styrmodell är fortsatt otydlig, även om förbättringar har genomförts jämfört med föregående år.

  Av reglementet för de lokala nämnderna framgår att de verkar på uppdrag av både regionfullmäktige och regionstyrelsen. Enligt kommunallagen är nämnderna självständiga i sitt uppdrag och svarar mot fullmäktige.

  Nämnden har en plan för den interna kontrollen 2019, vilken följts upp vid två tillfällen under året. Nämnden har därigenom varit tillräckligt informerad för att verifiera att de riskreducerande åtgärderna och kontrollaktiviteterna fungerat på ett tillfredställande sätt. Noterat är att interkontrollplanen antogs först i maj och att uppföljningsrapporten av den interna kontrollen 2019 inte expedierades till regionstyrelsen enligt nämndens protokoll.

  Nämnden bedriver sin verksamhet inom tilldelade ekonomiska ramar under 2019 och redovisade ett budgetöverskott.

  Revisionens samlade bedömning är ”att lokal nämnd Halmstad i allt väsentligt har en tillfredställande ledning, styrning och intern kontroll inom de områden som omfattas av den grundläggande granskningen”

   

  Bilagor

 • Förslaget till det som ska bli Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är ute på öppen remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen.
  Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är ett tvådelat dokument. I den första delen beskrivs övergripande strategier för att uppnå regionala och nationella mål. Här beskrivs de kulturpolitiska utgångspunkterna, hur de är länkade till den regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen 2035, samt vilka utvecklingsområden Region Halland och kommunerna har prioriterat för samverkan. Vidare beskrivs Regionsamverkan Sydsverige som är ett strategiskt och operativt samarbete mellan de sex sydligaste regionerna i Sverige. I den andra delen, som utgör Hallands kulturplan 2021–2024, beskrivs vilka utvecklingsmöjligheter som identifierats och prioriterats för perioden. Kulturplanensutvecklingsområden och utvecklingsmöjligheter presenteras från A till Ö. Kulturplanen är tydligt beskrivande eftersom tydliga prioriteringar och målsättningar skapar handlings-och genomförandekraft. Vid majsammanträdet ges en kort information om ärendet.
  Läsanvisning: vid genomläsning fokusera gärna fram för allt på introduktion, likvärdig tillgång till kultur, barns och ungas rätt till kultur, folkbildning och idéburna organisationer, kultur och hälsa, kultur och samhällsbyggnad.

 • Information lämnas om:

  • Heldagssammanträdet med nämnden den 16 juni blir en halvdag, 09:00 - 12:00 - Janet
  • Dialogmöte aktivitetsgrupper för barn med särskilda behov - Janet och Anna
  • Information om lokala nämnders kommunikationsmaterial - Janet
  • Länspresidiet 8 maj, digitalt - presidiet
  • Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 12 maj - presidiet
  • Folkhälsorådet 3 juni - presidiet
  • Familjechatten - Uppföljning samt Pilot 1 Hösten 2019, samt nuläge VT 2020 - Anna
  • Broschyr Barns rättigheter och föräldrars ansvar - Anna
  • Uppdrag till lokala nämnder från regionstyrelsen om "Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur" - Janet

  Bilagor

  • Utvecklingsdag för lokala nämnder i höst 23 oktober, Varbergs stadshotell med tema kommunikation och medskapande - Janet

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.