Hoppa över navigering
 • § 8

  Justering 2022

 • § 9

  Godkännande av föredragningslistan 2022

 • Vart tredje år genomför Halmstads kommun ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) för att få en bild över hur det är att leva och bo som ung i kommunen. Det tema som Luppens frågor visar är hur det är att vara ung idag inom områdena fritid, skola, trygghet, inflytande, framtid och arbete. Nämnden bidrar i arbetet med LUPP bla genom delfinansiering, planering och spridning av resultat. Lupp-enkäten genomfördes i åk 8 och år 2 på gymnasiet under hösten 2021. I syfte att öka kunskap och sprida resultatet genomfördes en digital spridningskonferens ”Barns rättigheter och ungdomsstudien LUPP” i februari 2022 där även nämndens ledamöter deltog. Vid nämndens sammanträde i mars deltar Johanna Kullinger från Halmstads kommun och en gemensam diskussion förs kring studiens resultat och spridning.

   

   

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade 2020-10-28, § 66 att uppdra åt regionstyrelsen att tillsammans med en parlamentariskt tillsatt kommitté presentera förslag till politisk organisation kommande mandatperiod 2023 - 2026. Ett av kommitténs förslag var att vid mandatperiodens slut 2022-12-31 avveckla Region Hallands lokala nämnder samt att inrätta en social hållbarhetsberedning under regionstyrelsen. 2022-03-02 beslutade regionfullmäktige enligt kommitténs förslag. Vidare har regiondirektören fått uppdrag att anpassa förvaltningsorganisationen i enlighet med kommande politisk organisationsstruktur.

  Bilagor

 • Region Hallands lokala nämnder beslutade under våren 2020 att genomföra en treårig process med fokusområde tillit under 2020 - 2022. Processen inkluderar fördjupning genom medskapande metoder och förankring/implementering av den kunskap som utvecklas under processen. Under hösten 2021 genomfördes 27 medskapande dialoger i Halland. Vid sammanträdet presenteras en delrapport som innehåller en sammanställning av det som framkommit i de perspektivinhämtade dialogerna. Vid mötet ges även information om gemensamma kommunikationsinsatser och om den planerade fördjupande dialogen i Halmstad.

  Bilagor

 • Information lämnas om: 

  • Information om höstens samlingskonferens: Att leda in i framtiden och lokala nämnders utvecklingsdag den 27 - 28 oktober - Britt-Marie
  • Återkoppling Länspresidiet den 18 februari - presidiet
  • Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är utskickad. Svarsperiod t o m 20 maj - Janet
  • Digital vård- och behandlingsplan för obesitaspatienter på  Barn- och ungdomsmottagningen, Hallands sjukhus
  • Information om Scandinavian Mixed (en golftävling för kvinnor och män) i Halmstad 9-12 juni 2022
  • Återkoppling Nätverkskonferens demokrati och hälsa 9 - 10/2 - Eva och Annette
  • Återkoppling Våldsutsattas möjlighet at få långsiktigt boende i Halland 9/2 kl 09:00 - 11:00  - Eva Karin
  • Healthy Cities - årsmöte 31 mars digitalt - Eva Karin
  • Healthy Cities - årskonferens i Falun 10-11 maj - Marita
  • Kunskapsdag om Islandsmodellen - Barns rätt till ett liv fritt från våld 5 maj i Varberg Folkets hus 08:30 - 12:00
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.