Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2020

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2020

 • Dialog med Birgitta Magyar och Jennie Vidal från Hemvårdsförvaltningen Halmstads kommun. Information om Hemvårdsförvaltningens förebyggande arbete kring fysisk aktivitet, nutrition samt tillgång till kulturutbud. Diskussion kring ev gemensamma beröringspunkter.

   

 • Med utgångspunkt i det uppdrag Lokal nämnd Halmstad fått från regionfullmäktige och regionstyrelsen för 2019 har nämnden bedrivit omfattande verksamhet med god måluppfyllelse under året. Verksamheten har bedrivits på ett kostnadseffektivt sätt vilket har medfört ett ekonomiskt överskott efter avslutat verksamhetsår.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

  Regionkontoret genomförde en riskanalys inom de verksamheter som ligger under lokala nämnders ansvarsområde. Riskanalysen redovisades i början av 2019 till lokala nämnden i Halmstad som pekade ut följande risker som skulle utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhetsområde 2019:
  Beslutad inriktning kan inte genomföras pga. minskad budget.
  Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.
  Nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag.

  Utifrån riskerna utarbetade Regionkontoret ett förslag till internkontrollplan som beslutats av nämnden. Den interna kontrollen har följts upp i samband med uppföljningsrapport 2 i augusti och i samband med nämndens årsredivisning.

  Bilagor

 • Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad medicinsk behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården. FaR erbjuds som behandling och eller som komplement till behandling, till patienter som identifieras med otillräcklig fysisk aktivitet. I Halland finns sedan 2003 en särskild struktur (FaR nivå 1) som bland annat innebär att lokala aktörer (ofta i föreningslivet) erbjuder individen extra stöd och motivation för att komma igång och öka sin fysiska aktivitet. För detta har en ersättning betalats ut till aktörerna från de lokala nämnderna. Följsamheten till utskrivna recept har varit god, och receptförskrivandet har stadigt ökat från vårdgivare. FaR nivå 1 är en insats som bidrar till Region Hallands arbete med en mer jämlik vård och hälsa och uppdraget att på så väl strategisk som operativ nivå bidra till goda förutsättningar för hallänningarnas fysiska aktivitet. De som berörs av ett eventuellt borttagande av FaR nivå 1 är de patienter som bedöms ha stora behov av att motiveras till och stöttas i att genomföra ordinerad fysisk aktivitet. Då de lokala nämndernas förutsättningar (uppdrag och resurser) har förändrats, finns det inte längre möjlighet att finansiera FaR nivå 1 efter 31 december 2020. För att möjliggöra en fortsättning av arbetet från och med 2021 översänder de lokala nämnderna ärendet till Regionstyrelsen.

 • Den 4 december 2019 beslutade Lokal nämnd Halmstad om verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2020. Utifrån detta beslut har förvaltningen arbetat fram aktiviteter kopplade till de mål som Lokal nämnd Halmstad beslutat. Syftet är att aktiviteterna ska bidra till att nämndens målsättningar ska uppfyllas under verksamhetsåret. Aktiviteterna redovisas på nämndens sammanträde.

 • Information lämnas om

  • Återkoppling Ordförandeträff 20 januari
  • Länspresidiet 24 januari
  • Föräldrar Emellan - Droger och Attityder, Erik Leijonmarck 25 februari, Medborgarservice Andersberg kl 17:30 - 19:30
  • Föräldrar Emellan - Fem gånger mer kärlek, hjälper det verkligen med bråk, föreläsning med Martin Forster, 25 mars kl 17:30 - 19:30 Stadsbiblioteket Klarasalen
  • Heldagsmötet 20 maj är flyttat till 16 juni
  • Information om friskvårdsgrupper för barn med fetma och fysisk aktivitet för barn i behov av särskilt stöd
  • Information kring uppdrag till lokala nämnder i samband med morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur

  Bilagor

  • Forum för jämställdhet 5-6 februari Jönköping - Annette
  • Nationell nätverkskonferens 12-13 februari Umeå - Marita
  • Synapsen ledarskapsdagar 23-24 april 2020 - Marita + en ledamot

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.