Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2018

 •   2

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Syftet med verksamhetsplanen är att peka ut nämndens inriktning och prioriterade områden under 2019. Nämnden, har utifrån nämndens inriktning, bearbetat verksamhetsinriktningen med utgångspunkt från nämndens uppdrag och tilldelade mål för att öka nämndens leveransförmåga.

  Bilagor

 • Halmstadsnämndens primära ansvar är att vara befolkningsföreträdare. Nämnden ska utifrån de tre hållbarhetsprinciperna bidra till en positiv regional utveckling. Genom nämndens arbete med inventeringar och bidrag till behovsbedömningar, ska nämnden medverka till att utveckla regionens mål inom hälso- och sjukvård och regional utveckling
  Nämnden har fått resurser för att stärka det lokala hållbarhetsarbetet i samverkan med kommunen och andra samhällsaktörer.

  Bilagor

 • Fysisk aktivitet på recept för barn och unga i behov av särskilt stöd (FaB) kommer att fortsätta att utvecklas under 2019. I början av 2019 kommer samtliga aktörer som är involverade i arbetet att bjudas in för en delavstämning i utvecklingsarbetet och gemensamt diskutera hur satsningen kan bli långsiktigt hållbar.

  Just nu pågår en diskussion på Region Halland kring finansiering av Fysisk aktivitet på recept för barn och unga i behov av särskilt stöd, och vem som ska vara kostnadsbärare av satsningen efter 2019 för att få en långsiktighet i arbetssättet.

  Fysisk aktivitet på recept för barn och unga i behov av särskilt stöd ska förutom att ge en ökad fysisk aktivitet och social tillhörighet hos målgruppen, också bidra till att uppnå målen om goda och jämlika uppväxtvillkor amt att minska skillnader i hälsa.

  Bilagor

 • Representanter från Fritidsbanken bjöds in till nämndens sammanträde i november för att informera om Fritidsbanken och ha en dialog kring ett eventuellt metodutvecklingsprojekt i samarbete med Halmstadsnämnden. Diskussionerna landade i att Fritidsbanken skulle skicka in en ansökan för att ta fram en systematisk metod knuten till Fritidsbanken i syfte att nå barn och unga som annars är svåra att nå och som idag inte har en aktiv och meningsfull fritid.

  Bilagor

 • I enlighet med lokala nämnders reglemente i Region Halland § 8 (samt 6 kap.§18 kommunallagen) ska nämnden besluta om sammanträdestider för kommande år. Enligt förslag ligger nämndens sammanträdestider på en onsdag med start 08:30.

 • I slutet av 2015 tog Halmstadsnämnden initiativ till pilotprojektet ”Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Halmstad”. Projektet har skett i samverkan mellan Halmstadsnämnden, Regionbiblioteket, Halmstads kommun, tre studieförbund och senare även med Hyltenämnden. Pilotprojektet har pågått under tiden 2015-2018 och är nu avslutat.
  Arbetet har följts upp och utvärderats och en slutrapport har sammanställts. Projektet har bidragit till att samverkan mellan regionen, studieförbunden och kommunen har stärkts men också till metodutveckling och gemensamt lärande. Uppföljningen visar att projektet synliggjort framgångsfaktorer och förutsättningar för praktisk samverkan mellan region, studieförbund och kommun. Samverkanskunskap som i framtiden kan användas på många olika utvecklingsområden. I syfte att sprida projektets arbetssätt och erfarenheter har även en populärversion av rapporten tagits fram i samarbete med Hyltenämnden. Kostnad för tryckning av populärversionen beräknas till ca 30.000 kr som delas med Hyltenämnden.

 • Ökad trafiksäkerhet i Andersberg är ett pilotprojekt i Andersberg som syftat till att öka kunskapen om trafiksäkerhet för både barn och föräldrar i området, samt till att få fler barn i området att använda cykelhjälm, cykelbarnstol, bilbarnstol och bilbälte. Delfinansieringen från Halmstadsnämnden har avsett aktiviteterna under projekttiden 2016-2018 som bestod av NTF Väst:s kostnader (NTF står för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) samt kostnader för cykelhjälmar på BVC:s 4-årskontroller. Utöver Halmstadsnämndens finansiering fanns även de lokala bostadsbolagen Willhelm och HFAB samt Ljungbergska stiftelsen med som medfinansiärer i projektet. Projektet avslutas vid årsskiftet och uppföljningen som gjorts syftar till att låta aktörerna NTF Väst, BVC i Andersberg, Andersbergsskolan/Skolan mitt i byn samt Biblioteket i Andersberg reflektera över vilka effekter och erfarenheter projektet gett, framgångsfaktorer och fallgropar, kunskaper att ta vidare och hur man kan fortsätta arbetet framöver.

 • Dialogmöte mellan lokala nämnder och regionstyrelsens utskott, är ett samrådsorgan där lokala nämnders presidier, utifrån lokala nämnders uppdrag, samråder och bereder gemensamma frågeställningar. Vid sammanträdet ges återkoppling efter sammanträdet den 4 december, där följande diskuterades:

  1. Uppföljning av mandatperioden som helhet
  Regionstyrelsen ger en bild av utvecklingen i Halland med fokus på social hållbarhet/jämlikhet i hälsa 2015-2018
  Lokala nämnder bjuder på tidskapslar och delar med sig av lärdomar från mandatperioden
  Gemensamt resonemang om förflyttning, utmaningar och lärdomar att skicka med till den nya politiken

  2. Hälsa på lika villkor Första glimt av resultaten från befolkningsstudien
  Uppföljning av mandatperioden som helhet

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens Genomförda och planerade aktiviteter 2018:

  Genomförda aktiviteter 2018-11-14 - 2018-12-11

  • Healthy Cities nätverket, 15 nov - Marita och Anna
  • Att leda in i framtiden, 23 nov - Marita, Jenny och Janet
  • Länspresidiet Halmstad, 26 november
  • Presentation av LUPP 2018, 29 nov - Eva Karin och Anna
  • Dialogmöte med regionstyrelsens utskott, 4 dec - Marita och Janet

  Planerade aktiviteter

  ------------------------------------------------------

 • Information lämnas från:

  • Återkoppling av presentation av Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2018, 29 nov - Eva Karin och Anna
 • Följande inkomna skrivelser anmäls till protokollet:

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.