Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2018

 •   2

  Godkännande av föredragningslista 2018

 • Enligt 6 kapitlet § 37 samt 7 kapitlet § 5 i kommunallagen, kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar.
  Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen till detta ärende.

  Bilagor

 • Den lokala nämnden i Halmstad arbetar systematiskt med uppföljning av måluppfyllnad, verksamhetsplan och uppföljning av de ekonomiska ramarna.
  Detta sker dels genom de båda uppföljningsrapporterna och årsredovisningarna, men även genom att nämnden däremellan månadsvis belyser den ekonomiska utvecklingen och de aktiviteter av större vikt, som genomförts utifrån de av nämnden beslutade målen och verksamhetsplanering.

  Bilagor

 • Region Halland har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation för att genomföra en sektorsövergripande kartläggning och nulägesanalys.
  Syftet är utveckla det befintliga kunskaps- och samverkansarbetet för ett mer inkluderande samhälle genom att arbeta i två sammankopplade processer.
  1. Utveckla regiongemensam uppföljning och genomföra regionala analyser om barn och ungas livsvillkor och hälsa (0-19 år).
  2. Utifrån regiongemensamma kunskapsunderlag om barn och ungas livsvillkor och hälsa, förbättra samverkan mellan region, kommuner, Länsstyrelsen, civilsamhälle och andra aktörer.

  För Halmstadsnämndens del innebär detta att planera dialoger med verksamheter och ungdomar, samt att kartlägga lokala kunskapsunderlag.

  Bilagor

 • Vid sammanträdet redovisas och diskuteras Halmstadsnämndens Genomförda och planerade aktiviteter 2018:

  Genomförda aktiviteter 2018-10-11 – 2018-11-14

  • Utvecklingsdag lokala nämnder Varberg, 11 oktober – hela nämnden
  • Länspresidiet Varberg, 12 oktober – Marita och Janet
  • Hälsoinriktade insatser – pågående och avslutade projekt, 12 oktober
  • Temadag Regionpensionärsrådet, 19 oktober – Marita
  • Hur går det för Halland? 26 oktober – Marita, Eva Karin, Hüseyin, Janet och Anna
  • Den bästa samverkansplatsen, 6 november – Marita, Lars och Mirko
  • Miljö och hälsokonferens (länsstyrelsen), 7 november - Marita
  • Folkhälsoråd, 8 november - presidiet

  Planerade aktiviteter 2018-11-15 – 2018-12-11

  • Healthy cities, 14 – 15 november – Marita och Anna
  • Att leda in i framtiden, 23 november – Marita, Jenny och Janet
  • Länspresidiet i Halmstad, 26 november - presidiet
  • Dialogmöte med regionstyrelsens utskott 4 december - presidiet
 • Information lämnas angående

  • julavslutning, plats och tid
  • återkoppling gällande FaR (fysisk aktivitet på recept) för barn i behov av särskilt stöd
 • Följande inkommen skrivelse anmäls till protokollet:

   

  Bilagor

 • Fritidsbanken är en verksamhet där alla kan låna sport- och fritidsutrustning helt gratis. Verksamheten bygger på återbruk – privatpersoner skänker saker de inte längre använder och Fritidsbanken tar till vara och lånar ut. Smart för både miljön och ekonomin. I dag finns Fritidsbanken spridd på över 50 orter runt om i Sverige och Halmstad var först ut i Halland. Huvudman för Fritidsbanken Halmstad är Halmstads kommun. Verksamheten ligger på Österskans drivs i samarbete med Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Fritidsbanken syftar till att: Uppmuntra och möjliggöra för människor i alla åldrar att prova många olika aktiviteter och/eller ”hitta sin grej”. Medverka till en hållbar konsumtion. Ur ett socioekonomiskt perspektiv är Fritidsbanken extra viktig för att alla ska ha råd till en meningsfull fritid. Fritidsbankens arbetsmodell: utlåning, återbruk och mervärde (tex integration, anpassad utrustning, folkhälsa, aktiv fritid m.m.). Representanter för Fritidsbanken kommer till nämndens sammanträde i november för att informera om verksamheten och för att föra dialog kring ett eventuellt kunskaps- och metodutvecklingsprojekt i samverkan. En satsning med inriktning på aktiv fritid för alla och på att nå ut till grupper som annars är svåra att nå, som tex personer med funktionsnedsättning. Sammanträdet avslutas med ett besök på Fritidsbanken vid Österskans.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.