Hoppa över navigering
 •   1

  Justering 2020

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan 2020

 • Dialog med Monica Svensson, funktionsrättskonsulent kring funktionshinderfrågor.

 • Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

  Bilagor

 • Under 2018 har Förebyggande enheten på Socialförvaltningen i Halmstads kommun i samverkan med Region Hallands lokala nämnd i Halmstad initierat uppstart av samarbetsnätverket Föräldrar Emellan. Syftet med nätverket är att ge föräldrar och andra vuxna i barns och ungas närhet en ökad kunskap, inspiration och trygghet i sin föräldraroll utifrån strukturerad samverkan med en rad aktörer och organisationer. En stomme i arbetet är att erbjuda storföreläsningar och workshops av olika slag.
  Föräldrar Emellan är ett etablerat koncept i de halländska kommunerna. I Halmstad är det Förebyggande enheten på Socialförvaltningen i Halmstads kommun som samordnar nätverket, agerar sammankallande till nätverket, ansvarar för bokningen av föreläsare, tar fram inbjudningar, gör uppföljning samt ger återkoppling till sponsorer och samverkansaktörer.
  Lokala nämnden Halmstad förbinder sig bland annat till att aktivt delta i referensgruppen, bidra till att kommunicera inbjudningar och annan information kopplat till nätverket samt delta vid arrangemangen. Lokala nämnden Halmstad bidrar även med 20 000 kr till nätverket under 2020.

  Bilagor

 • Den 18 september 2019 beslutade regionstyrelsen att ge regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning i uppgift att utreda den långsiktiga utvecklingen av Region Hallands hälso- och sjukvårdsuppdrag. Utredningen ska ge förslag på en struktur som kan möta den förändrade efterfrågan på vård som är säker, effektiv och levererar goda medicinska resultat. Särskild hänsyn ska tas till hälso- och sjukvårdslagens krav på vårdkvalitet, effektivitet och patientsäkerhet. Nationella så väl som internationella erfarenheter ska vägas in. Utredningen, som kallas ”Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur” (MHSS), ska även beakta det ekonomiskt hållbara perspektivet och resultatet ska återrapporteras till regionstyrelsen senast i maj månad 2020. 

  För att inleda den lokala förankringen av MHSS i de halländska kommunerna vill regionstyrelsen att lokala nämnder bjuder in till två möten där projektgruppen för MHSS har möjlighet att träffa de kommunala nämndernas arbetsutskott samt presidier från nämnder för vård, omsorg och socialtjänst för att berätta om uppdraget.

  Bilagor

 • Information lämnas om:

  • Återkoppling Psyklyftet - Anna
  • Återkoppling Barnrättsveckan 2019
  • Information om satsningar i Plönningeskogen
  • Föräldrar Emellan - Erik Leijonmarck, Droger och attityder den 25 feb 17:30- 19:30, Medborgarservice Andersberg
  • Folkhälsorådet den 4 mars
  • Återkoppling från Länspresidiet den 6 mars Falkenberg
  • Föräldrar Emellan - Martin Forster "Fem gånger mer kärlek" - hjälper det verkligen mot bråk den 25 mars 17:30 - 19:30 Stadsbiblioteket Klarasalen - Anna deltar
  • Forum för Jämställdhet 5-6 februari i Jönköping - Annette
  • Våld i nära relationer - EvaKarin
  • Återkoppling Nationell nätverkskonferens 12-13 februari i Umeå - Marita
  • Mötesplats Social hållbarhet 12-13 maj - Marita och Jenny

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.