Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Månadsuppföljning oktober för Driftnämnden Psykiatri visar på en avvikelse mot budget på -9,5 mkr.

  Nämnden har fortsatt stora avvikelser på intäktssidan, en positiv budgetavvikelse med 15,0 mkr för perioden. Det är flera områden, såsom vårdvalsintäkter, ersättning färdigbehandlade och ersättning för personalkostnader som bidrar till budgetöverskottet.

  Månadsuppföljning september redovisar tre områden med negativa budgetavvikelser. Personal, bemanningkostnader och köpt vård. Total avvikelse mot kostnadsbudget med 22,4 mkr. Helårsprognosen förväntas bli -15,0 mkr en förbättring med 5,0 mkr jämfört med UR2.

   

 • Inför varje nytt kalenderår ska det finnas en fastställd verksamhetsplan. Planen ska ange den inriktning och de prioriteringar som ska följas och följas upp. Planen, med tillkommande kommentarer, finns i det regiongemensamma styr- och ledningssystemet "Stratsys".  Inriktningen delas upp i tre områden verksamhet, ekonomi och personal. Inom varje område finns en eller flera målbeskrivningar. Kopplade till dessa finns flera övergripande aktiviteter. Det finns även flera indikatorer som är av strategisk vikt att följa.

  Bilagor

 • I Region Hallands budgetanvisningar för 2020 framgår att en detaljerad budget ska upprättas per verksamhetsområde, uppdrag, organisatorisk enhet och
  kostnadsslag/intäktsslag. Detaljbudgeten ska vara fastställd så att den kan gälla fr.o.m. 1 januari 2020.

  Finansiering per uppdrag 694 mkr:

  - varav HSU-ersättning psykiatrisk vård 585 mkr
  - varav HSU-ersättning rättspsykiatri 71 mkr
  - varav vårdval specialistvård psykiatri 38 mkr

   


  Investeringsram 4,1 mkr:

  Psykiatrin Halland förvaltningsgemensamt

  1,5

  Generell investering PSH under 2020

  Avdelning 21 Rättspsykiatri Halland

  0,6

  Nytt patientsignalsystem avd 21

  BUP-mottagningen Falkenberg

  1,0

  Flytt BUP Fbg, jan 2021, nya lokaler

  Vuxenpsykiatrimottagningen Falkenberg

  1,0

  Flytt VPM Fbg, jan 2021 nya lokaler

  Totalt

  4,10

   
 • Nämnden ansvarar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning ska det finnas en fastställd plan för hur kontrollen ska utövas.  Den interna kontrollen ska bidra till att:

  • Trygga regionens tillgångar, förhindra förluster
  • Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs
  • Minimera risker, säkra system och rutiner
  • Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra
  • Säkra en rättvisande redovisning
  • Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

   

  Intern kontroll är ett verktyg där politiker och anställda gemensamt verkar för att nå fastställda mål, säkerställa en effektiv förvaltning och bidra till att fel och brister kan upptäckas.

  En viktig grundförutsättning är att det finns god följsamhet till beslut fattade på övergripande politisk nivå och av nämnden. Det är också viktigt att i samband med introduktionen av nya medarbetare informera om internkontrollarbetet.

  Uppföljningar ska göras enligt plan och redovisas i anslutning till behandling av årsbokslutet och/eller delårsrapporter.

  Underlag för plan för intern kontroll sker utifrån riskanalys. Utifrån analysen väljs ett antal kontroller som ska genomföras och följas upp under kommande verksamhetsår. För respektive kontrollmoment utses en ansvarig person och frekvens för kontrollerna.

  Bilagor

 • Förvaltningen genomför årligen översyn av delegeringsförteckningen för att hålla den uppdaterad och aktuell.

  Följande ändringar/tillägg föreslås:

  Ärendegrupp: JURIDISKA/ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

  Ändring av punkt B:

  Vidaredelegation till Regionjurist stryks.

  Regionjuristerna har framfört att varje förvaltning själva har ansvaret för att omhänderta och handlägga förfrågningar om utlämnanden med beaktande av bl.a. skyndsamhetskravet. Regionjuristerna kommer även fortsättningsvis vara tillgängliga som expertresurs inom handläggning av sådana frågor dock rekommenderas att vidaredelegationen tas bort.

  Ny punkt H:

  På rekommendation från regionkontoret föreslås att nämnden beslutar om ett tillägg som berör utlämnande av patientuppgifter från vårdinformationssystem eller databaser för verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring och forskning. Som delegat föreslås Region Hallands chef för Forskning och utveckling.

   

   

  Bilagor

 • Driftnämnderna ska inför varje nytt år anta en arbetsmiljöplan som ska beskriva de prioriterade arbetsmiljöåtgärder som ska genomföras inom nämndens område. Förvaltningsledningen har för 2020 tagit fram en sådan plan för den egna verksamheten.

  Bilagor

 • Vid möten med nämnden orienterar förvaltningsledningen nämnden i aktuella verksamhetsfrågor. Följande punkter redovisas:

  • BUP frågor (utveckling BUP, återkoppling lägesrapport "En väg in")
  • Ekonomiskt utfall november 2019
  • Medarbetarenkäten (övergripande resultatredovisning, Psykiatrin Halland)
  • Personalkostnadsutveckling kopplat till budget (utveckling över tid)
  • Återkoppling från avstämning "Planeringsanalys" med regionstyrelsens arbetsutskott 3 december
  • Verksamhetscheferna informerar
  • Övrigt
 • § 71

  Justering

 • § 72

  Godkännande av föredragningslistan

 • § 73

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Månadsuppföljning oktober för Driftnämnden Psykiatri visar på en avvikelse mot budget på -9,5 mkr.

  Nämnden har fortsatt stora avvikelser på intäktssidan, en positiv budgetavvikelse med 15,0 mkr för perioden. Det är flera områden, såsom vårdvalsintäkter, ersättning färdigbehandlade och ersättning för personalkostnader som bidrar till budgetöverskottet.

  Månadsuppföljning september redovisar tre områden med negativa budgetavvikelser. Personal, bemanningkostnader och köpt vård. Total avvikelse mot kostnadsbudget med 22,4 mkr. Helårsprognosen förväntas bli -15,0 mkr en förbättring med 5,0 mkr jämfört med UR2.

   

 • Inför varje nytt kalenderår ska det finnas en fastställd verksamhetsplan. Planen ska ange den inriktning och de prioriteringar som ska följas och följas upp. Planen, med tillkommande kommentarer, finns i det regiongemensamma styr- och ledningssystemet "Stratsys".  Inriktningen delas upp i tre områden verksamhet, ekonomi och personal. Inom varje område finns en eller flera målbeskrivningar. Kopplade till dessa finns flera övergripande aktiviteter. Det finns även flera indikatorer som är av strategisk vikt att följa.

  Bilagor

 • I Region Hallands budgetanvisningar för 2020 framgår att en detaljerad budget ska upprättas per verksamhetsområde, uppdrag, organisatorisk enhet och
  kostnadsslag/intäktsslag. Detaljbudgeten ska vara fastställd så att den kan gälla fr.o.m. 1 januari 2020.

  Finansiering per uppdrag 694 mkr:

  - varav HSU-ersättning psykiatrisk vård 585 mkr
  - varav HSU-ersättning rättspsykiatri 71 mkr
  - varav vårdval specialistvård psykiatri 38 mkr

   


  Investeringsram 4,1 mkr:

  Psykiatrin Halland förvaltningsgemensamt

  1,5

  Generell investering PSH under 2020

  Avdelning 21 Rättspsykiatri Halland

  0,6

  Nytt patientsignalsystem avd 21

  BUP-mottagningen Falkenberg

  1,0

  Flytt BUP Fbg, jan 2021, nya lokaler

  Vuxenpsykiatrimottagningen Falkenberg

  1,0

  Flytt VPM Fbg, jan 2021 nya lokaler

  Totalt

  4,10

   
 • Nämnden ansvarar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning ska det finnas en fastställd plan för hur kontrollen ska utövas.  Den interna kontrollen ska bidra till att:

  • Trygga regionens tillgångar, förhindra förluster
  • Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs
  • Minimera risker, säkra system och rutiner
  • Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra
  • Säkra en rättvisande redovisning
  • Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

   

  Intern kontroll är ett verktyg där politiker och anställda gemensamt verkar för att nå fastställda mål, säkerställa en effektiv förvaltning och bidra till att fel och brister kan upptäckas.

  En viktig grundförutsättning är att det finns god följsamhet till beslut fattade på övergripande politisk nivå och av nämnden. Det är också viktigt att i samband med introduktionen av nya medarbetare informera om internkontrollarbetet.

  Uppföljningar ska göras enligt plan och redovisas i anslutning till behandling av årsbokslutet och/eller delårsrapporter.

  Underlag för plan för intern kontroll sker utifrån riskanalys. Utifrån analysen väljs ett antal kontroller som ska genomföras och följas upp under kommande verksamhetsår. För respektive kontrollmoment utses en ansvarig person och frekvens för kontrollerna.

  Bilagor

 • Förvaltningen genomför årligen översyn av delegeringsförteckningen för att hålla den uppdaterad och aktuell.

  Följande ändringar/tillägg föreslås:

  Ärendegrupp: JURIDISKA/ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

  Ändring av punkt B:

  Vidaredelegation till Regionjurist stryks.

  Regionjuristerna har framfört att varje förvaltning själva har ansvaret för att omhänderta och handlägga förfrågningar om utlämnanden med beaktande av bl.a. skyndsamhetskravet. Regionjuristerna kommer även fortsättningsvis vara tillgängliga som expertresurs inom handläggning av sådana frågor dock rekommenderas att vidaredelegationen tas bort.

  Ny punkt H:

  På rekommendation från regionkontoret föreslås att nämnden beslutar om ett tillägg som berör utlämnande av patientuppgifter från vårdinformationssystem eller databaser för verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring och forskning. Som delegat föreslås Region Hallands chef för Forskning och utveckling.

   

   

  Bilagor

 • Driftnämnderna ska inför varje nytt år anta en arbetsmiljöplan som ska beskriva de prioriterade arbetsmiljöåtgärder som ska genomföras inom nämndens område. Förvaltningsledningen har för 2020 tagit fram en sådan plan för den egna verksamheten.

  Bilagor

 • Vid möten med nämnden orienterar förvaltningsledningen nämnden i aktuella verksamhetsfrågor. Följande punkter redovisas:

  • BUP frågor - utveckling BUP, återkoppling lägesrapport "En väg in" (verksamhetschefen och förvaltningschefen)
  • Ekonomiskt utfall november 2019 (t f ekonomichef)
  • Medarbetarenkäten (personalchefen)
  • Personalkostnadsutveckling över tid kopplat till budget (personalchefen) 
  • Återkoppling från avstämning "Planeringsanalys" med regionstyrelsens arbetsutskott 3 december (förvaltningschefen och ordföranden)
  • Verksamhetscheferna informerar
  • Övrigt
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.