Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande korrespondens anmäls för anteckning till protokollet;

  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-06-19 (§ 39) med beslut om uppföljningsrapport 1 2019
  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-06-19 (§ 40) med beslut om mål och budget 2020 samt ekonomisk plan 2021-2022
  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-06-19 (§ 41) med beslut om att fastställa uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för vårdval Halland specialiserad öppenvård 2020
  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-06-25 (§ 259) med beslut om förlängning av fast lönetillägg för sjuksköterskor som tjänstgör inom heldygnsvården vuxenpsykiatri
  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-06-25 (§ 264) med beslut om strategiskt stöd till driftnämnden psykiatri

  Bilagor

 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen samt fortlöpande uppföljningar av åtgärdsprogrammet för ekonomi i balans.

 • Nämnden har, bland annat tillsammans med Driftnämnden Närsjukvård, fått rubricerad revisionsrapport för synpunkter. Avsikten är att nämndernas synpunkter ska ligga till grund för ett regiongemensamt yttrande som ska lämnas av Regionstyrelsen.

  I rapporten konstaterar revisorerna bland annat att aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande men att vissa utvecklingsbehov återstår och att en del kvarstående brister inte har hanterats fullt ut.

  Av förslaget till yttrande/underlag framgår bland annat att nämnden delar revisionens uppfattning att en del saker återstår för att uppnå de politiskt uppställda förväntningarna. Samtidigt framhålls att mycket är en process över tid där de formella och reella förutsättningarna behöver gå hand i hand. Som exempel på svårigheter lyfter nämnden fram konstaterade problem med att hitta lämpliga lokaliteter för beroendeteamen och att kunna rekrytera den kompetens som krävs.

   

  Bilagor

 • Erfarenhetsmässigt brukar sommarperioden betyda utmaningar för hälso- och sjukvården. Dels ska medarbetarna ha semestrar, dels är intentionerna att undvika att anlita bemanningsföretag i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt ska vårdkvalitet och tillgänglighet upprätthållas på ett fullgott sätt.

  Erfarenheter av sommaren 2019 har, så här långt, visat på en tidvis hög beläggning inom heldygnsvården, vuxna och barn. De verksamhetsinskränkningar som beslutats och genomförts har visat sig fungera som förväntat. Bemanningsläget har också det stundtals varit ansträngt men hanterbart.

 •   8

  Ändring av datum för nämndens sammanträde i december

 • Vid möten med nämnden brukar förvaltningsledningen orientera nämnden i aktuella verksamhetsfrågor. Information lämnades i nedanstående delar;

  • överläggning med regionstyrelsens arbetsutskott 20 augusti kring åtgärder för ekonomi i balans
  • lägesrapport kring utvecklingsarbetet inom heldygnsvården vuxna
  • lägesrapport kring utvecklingsarbetet inom BUP
  • lägesrapport kring utvecklingsarbetet inom öppenvården vuxna
  • aktuella medicinska frågor
 • Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det demokratiska uppdraget. Information lämnades om;

  • sammankomst mellan ordföranden och förvaltningschefer från Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård och Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.
 •   11

  Övrigt

 • § 47

  Justering

 • § 48

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande korrespondens anmäls för anteckning till protokollet;

  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-06-19 (§ 39) med beslut om uppföljningsrapport 1 2019
  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-06-19 (§ 40) med beslut om mål och budget 2020 samt ekonomisk plan 2021-2022
  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige 2019-06-19 (§ 41) med beslut om att fastställa uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för vårdval Halland specialiserad öppenvård 2020
  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-06-25 (§ 259) med beslut om förlängning av fast lönetillägg för sjuksköterskor som tjänstgör inom heldygnsvården vuxenpsykiatri
  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-06-25 (§ 264) med beslut om strategiskt stöd till driftnämnden psykiatri
 • § 50

  Anmälan om delegationsbeslut

 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen samt fortlöpande uppföljningar av åtgärdsprogrammet för ekonomi i balans.

 • Nämnden har, bland annat tillsammans med Driftnämnden Närsjukvård, fått rubricerad revisionsrapport för synpunkter. Avsikten är att nämndernas synpunkter ska ligga till grund för ett regiongemensamt yttrande som ska lämnas av Regionstyrelsen.

  I rapporten konstaterar revisorerna bland annat att aktiviteter och åtgärder finns planerade eller är under genomförande men att vissa utvecklingsbehov återstår och att en del kvarstående brister inte har hanterats fullt ut.

  Av förslaget till yttrande/underlag framgår bland annat att nämnden delar revisionens uppfattning att en del saker återstår för att uppnå de politiskt uppställda förväntningarna. Samtidigt framhålls att mycket är en process över tid där de formella och reella förutsättningarna behöver gå hand i hand. Som exempel på svårigheter lyfter nämnden fram konstaterade problem med att hitta lämpliga lokaliteter för beroendeteamen och att kunna rekrytera den kompetens som krävs.

   

 • Erfarenhetsmässigt brukar sommarperioden betyda utmaningar för hälso- och sjukvården. Dels ska medarbetarna ha semestrar, dels är intentionerna att undvika att anlita bemanningsföretag i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt ska vårdkvalitet och tillgänglighet upprätthållas på ett fullgott sätt.

  Erfarenheter av sommaren 2019 har, så här långt, visat på en tidvis hög beläggning inom heldygnsvården, vuxna och barn. De verksamhetsinskränkningar som beslutats och genomförts har visat sig fungera som förväntat. Bemanningsläget har också det stundtals varit ansträngt men hanterbart.

 • § 54

  Ändring av datum för nämndens sammanträde i december

 • Vid möten med nämnden brukar förvaltningsledningen orientera nämnden i aktuella verksamhetsfrågor. Information lämnades i nedanstående delar;

  • överläggning med regionstyrelsens arbetsutskott 20 augusti kring åtgärder för ekonomi i balans
  • lägesrapport kring utvecklingsarbetet inom heldygnsvården vuxna
  • lägesrapport kring utvecklingsarbetet inom BUP
  • lägesrapport kring utvecklingsarbetet inom öppenvården vuxna
  • aktuella medicinska frågor
 • Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det demokratiska uppdraget. Information lämnades om;

  • sammankomst mellan ordföranden och förvaltningschefer från Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård och Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.