Hoppa över navigering
 •   1

  Justering

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 • Följande skrivelser med mera anmäls för anteckning till protokollet;

  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-01-29 med beslut om Särskilda ersättningar under sommaren 2019.

   

 • Nämnden får regelbundet rapporter om den ekonomiska utvecklingen.

 • Nämnden har haft och har en ekonomisk utveckling som kräver åtgärder för att få ekonomi i balans. Förvaltningsledningen har därför tagit fram förslag som ska åstadkomma budgetanpassning med stöd av de medel som tillskjutits från regionfullmäktige.

 • Det ekonomiska resultatet 2018 blev -38 mnkr vilket var 1 mkr sämre än resultatet 2017. Kostnader för bemanningsföretag fortsätter att vara den enskilt största kostnadspost som belastar resultatet. Kostnadsutvecklingen har varit 8,6 % mot budgeterade 1,4 %. Skillnaden är stor och kan, i allt väsentligt, hänföras till kostnader för anlitande av bemanningsföretag.

   

 • Driftnämnderna skall inför varje nytt år ha antagit en lönestrategi som anger utgångspunkter för lönebildning med mera.

 • Driftnämnderna skall inför varje nytt år anta en arbetsmiljöplan som ska beskriva de prioriterade arbetsmiljöåtgärder som ska genomföras inom nämndens område. Förvaltningsledningen har för 2019 tagit fram en sådan plan för den egna verksamheten.

 • Revisorerna har för yttrande överlämnat revisionsrapporten "Granskning av regionens arbete med att minska beroende av bemanningsföretag i hälso- och sjukvården". Syftet med granskningen var att bedöma om regionstyrelsen, driftnämnden Hallands sjukhus och driftnämnden Psykiatri säkerställt och haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med att minska beroendet av bemanningsföretag?

  Av rapporten framgår bland annat att revisorernas sammanfattande bedömning var att styrelsen och de två granskade nämnderna delvis säkerställt detta. Av förslaget till yttrande framagår bland annat att ett visst beroende sannolikt alltid kommer att finnas men i begränsad omfattning. I en hälso- och sjukvårdverksamhet krävs alltid omsorgsfulla avvägningar mellan behov och resurser och i slutändan har frågor som patientsäkerhet, vårdkvalitet och acceptabel tillgänglighet hög prioritet. 

 • Komplettering, delegationsordning.

  Komplettering, verksamhetsplan 2019.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.