Möte 2018-09-12

Driftnämnden Psykiatri
09:30 - 15:15 Folkets Hus, Varberg
 •   1
 •   2
 •   3

  Följande skrivelser anmäls för anmälan till protokollet;

  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige (§ 46/18) 2018-06-20 med beslut om " tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid urskrivning från slutenvård". DN PS180012-39.
  • Revisionsrapport juni 2018, med protokoll 2018-08-29, avseende "granskning av tillgängligheten inom BUP". DN PS180126-1.
  • Skrivelse från vårdförbundet avseende "lönetillägg för sjuksköterskor inom psykiatrisk  slutenvård". DN PS180019-13.

 •   4

  Nämnden ska överlämna delårsrapport för perioden januari - augusti 2018 till Regionstyrelsen senast 28 september.

  Av rapporten framgår att periodens resultat är - XX,X mnkr medan budgetavvikelsen ligger på - XX,X mnkr.

  Reviderad prognos för helårsutfallet uppgår till - XX,X mnkr vilket är en resultatmässig för... jämfört med föregående delårsrapport.

   

   

   

   

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   5

  Specialistpsykiatrin präglas, i likhet med annan hälso- och sjukvård, av omfattande förändringar. Nya nationella riktlinjer, vårdprogram, förändring av vårdutbud och ökande behov bidrar tillsammans till en utveckling som kommer att få inverkan på de mera traditionella vård- och behandlingsformerna. Förvaltningsledningens medicinska specialister redovisar exempel på den utveckling specialistpsykiatrin befinner sig i och vad de insatta medlen bidrar till.

 •   6

  Det regiongemensamma "Framtidsarbetet" syftar till att bidra till ett mera effektivt användande av resurser, kompetenser med mera. Det arbete som bedrivs inom psykiatrin avrapporteras till nämnden.

 •   7

  Regionfullmäktige beslutade 2017 att anta en ny miljöpolicy. Samma år beslutade regionstyrelsen om nya riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet.

  Ansvaret för klimat- och miljöhänsynstaganden är av gemensam och generell karaktär men finns även definierat för nämnder och styrelser. För Driftnämnden Psykiatri finns miljömål antagna i verksamhetsplanen.

 •   8

  Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 •   9

  Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot samarbete och samverkan med andra aktörer. 

 •   10

  Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det demokratiska uppdraget.

 •   11
 • § 60
 • § 61
 • § 62

  Följande skrivelser anmäls för anmälan till protokollet;

  • Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionfullmäktige (§ 46/18) 2018-06-20 med beslut om " tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid urskrivning från slutenvård". DN PS180012-39.
  • Revisionsrapport juni 2018, med protokoll 2018-08-29, avseende "granskning av tillgängligheten inom BUP". DN PS180126-1.
  • Skrivelse från vårdförbundet avseende "lönetillägg för sjuksköterskor inom psykiatrisk  slutenvård". DN PS180019-13.

 • § 63

  Nämnden ska överlämna delårsrapport för perioden januari - augusti 2018 till Regionstyrelsen senast 28 september.

  Av rapporten framgår att periodens resultat är - 15,7 mnkr medan budgetavvikelsen ligger på - 21,1 mnkr.

  Reviderad prognos för helårsutfallet uppgår till - 31,0 mnkr.

   

   

   

   

 • § 64

  Specialistpsykiatrin präglas, i likhet med annan hälso- och sjukvård, av omfattande förändringar. Nya nationella riktlinjer, vårdprogram, förändring av vårdutbud och ökande behov bidrar tillsammans till en utveckling som kommer att få inverkan på de mera traditionella vård- och behandlingsformerna. Förvaltningsledningens medicinska specialister redovisar exempel på den utveckling specialistpsykiatrin befinner sig i och vad de insatta medlen bidrar till.

 • § 65

  Det regiongemensamma "Framtidsarbetet" syftar till att bidra till ett mera effektivt användande av resurser, kompetenser med mera. Det arbete som bedrivs inom psykiatrin avrapporteras till nämnden.

 • § 66

  Regionfullmäktige beslutade 2017 att anta en ny miljöpolicy. Samma år beslutade regionstyrelsen om nya riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet.

  Ansvaret för klimat- och miljöhänsynstaganden är av gemensam och generell karaktär men finns även definierat för nämnder och styrelser. För Driftnämnden Psykiatri finns miljömål antagna i verksamhetsplanen.

 • § 67

  Vid varje sammanträde lämnar verksamhetscheferna aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot verksamhet, ekonomi och personal.

 • § 68

  Vid varje sammanträde lämnar förvaltningschefen aktuell information till nämnden. Främst med inriktning mot samarbete och samverkan med andra aktörer. 

 • § 69

  Ordföranden informerar regelbundet nämnden i frågor kopplade till det demokratiska uppdraget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.